Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.


Blog Swyddogion 8: Llinellau Sirol

Yn y ffilm yma bydd PC Evans yn siarad am Llinellau Sirol (“County Lines”).

Mae Llinellau Sirol yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio symud cyffuriau mewn modd trefnedig ac anghyfreithlon o ddinasoedd mawr i mewn i drefi llai ac ardaloedd gwledig, yn aml drwy ddefnyddio plant ac oedolion sy’n agored i niwed.

Mae grwpiau troseddol yn mynd ati i recriwtio pobl ifanc i gario cyffuriau. Mae’n gyffredin i aelodau ifanc grwpiau troseddol dargedu pobl ifanc eraill, yn enwedig y rhai hynny sy’n cael eu denu gan y ddelwedd a’r statws mae’n ymddangos fod y grŵp yn ei gynnig.

Yn y ffilm yma mi fydd PC Evans yn esbonio os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn poeni ynghylch unrhyw beth mewn perthynas â Llinellau Sirol mae pethau y gallwch chi eu gwneud.

I berson ifanc mae dod o hyd i oedolyn yr ydynt yn ymddiried ynddynt, fel rhiant neu ofalwr yn le da i ddechrau.

Yn yr ysgol, gallant bob amser siarad gydag athro neu Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Gellir hefyd gael help arlein. Gellir siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

Gyda’n gilydd gallwn helpu gadw’n plant yn ddiogel.


Blog Swyddogion: Mynd i'r Afael â Throseddau Cyllyll

Ein cyngor i bobl ifainc:
I rieni ac athrawon:

Mae cyngor gan PC Ian Ayers ar gyfer rhieni ac athrawon am bobl ifanc yn fyw heb gyllyll. Ein negeseuon allweddol:

  • Nid yw cario cyllell yn gwneud i berson yn fwy diogel, mae'n eu rhoi mewn mwy o berygl
  • Mae ein cymunedau yn fwy diogel pan rydyn yn dewis i beidio â chario arfau
  • Gwasanaeth dienw yw Fearless.org, lle gallwch chi riportio rywun sy'n cario cyllell.

Blog Swyddogion: Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

Gellir gael help arlein gan siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

Motivating Our Youth in Gwent for 2022 | 28.07.2022

School Police Officers in Gwent are currently leading a SchoolBeat youth engagement project with...

Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol | 18.07.2022

18–24 Gorffennaf 2022 yw’r Wythnos Ymwybyddiaeth Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol, a gydlynir gan...

SHY yn Rhedeg i Godi Arian i'r Wcráin | 05.04.2022

Bydd PC Dylan Pritchard a PC Owain Edwards o Heddlu Gogledd Cymru yn cychwyn ar her redeg ddydd...

Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio ar Blant | 18.03.2022

Meddyliwch, Sylwch a Siaradwch allan yn erbyn Camdriniaeth

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel | 07.02.2022

Archwilio i barch a pherthnasau ar-lein

Diwrnod Cofio’r Holocost 2022: “Un Diwrnod” | 21.01.2022

Eleni y thema yw “Un Diwrnod”. Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i atal gwahaniaethu a...

Gwrth-fwlio – Un Gair Caredig | 15.11.2021

Mae’r Wythnos Gwrth-fwlio yn cael ei chydlynu yng Nghymru a Lloegr gan y Anti Bullying Alliance....

Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt | 19.10.2021

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a...