Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.


Blog Swyddogion 8: Llinellau Sirol

Yn y ffilm yma bydd PC Evans yn siarad am Llinellau Sirol (“County Lines”).

Mae Llinellau Sirol yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio symud cyffuriau mewn modd trefnedig ac anghyfreithlon o ddinasoedd mawr i mewn i drefi llai ac ardaloedd gwledig, yn aml drwy ddefnyddio plant ac oedolion sy’n agored i niwed.

Mae grwpiau troseddol yn mynd ati i recriwtio pobl ifanc i gario cyffuriau. Mae’n gyffredin i aelodau ifanc grwpiau troseddol dargedu pobl ifanc eraill, yn enwedig y rhai hynny sy’n cael eu denu gan y ddelwedd a’r statws mae’n ymddangos fod y grŵp yn ei gynnig.

Yn y ffilm yma mi fydd PC Evans yn esbonio os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn poeni ynghylch unrhyw beth mewn perthynas â Llinellau Sirol mae pethau y gallwch chi eu gwneud.

I berson ifanc mae dod o hyd i oedolyn yr ydynt yn ymddiried ynddynt, fel rhiant neu ofalwr yn le da i ddechrau.

Yn yr ysgol, gallant bob amser siarad gydag athro neu Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Gellir hefyd gael help arlein. Gellir siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

Gyda’n gilydd gallwn helpu gadw’n plant yn ddiogel.


Blog Swyddogion: Mynd i'r Afael â Throseddau Cyllyll

Ein cyngor i bobl ifainc:
I rieni ac athrawon:

Mae cyngor gan PC Ian Ayers ar gyfer rhieni ac athrawon am bobl ifanc yn fyw heb gyllyll. Ein negeseuon allweddol:

  • Nid yw cario cyllell yn gwneud i berson yn fwy diogel, mae'n eu rhoi mewn mwy o berygl
  • Mae ein cymunedau yn fwy diogel pan rydyn yn dewis i beidio â chario arfau
  • Gwasanaeth dienw yw Fearless.org, lle gallwch chi riportio rywun sy'n cario cyllell.

Blog Swyddogion: Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

Gellir gael help arlein gan siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

Gwrth-fwlio – Un Gair Caredig | 15.11.2021

Mae’r Wythnos Gwrth-fwlio yn cael ei chydlynu yng Nghymru a Lloegr gan y Anti Bullying Alliance....

Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt | 19.10.2021

Mae ein negeseuon ynghylch eich annog chi i barchu eich gilydd, diogelu’r gwasanaethau brys, a...

Cylchlythyr SchoolBeat 20 [Medi 2021] | 30.09.2021

Mae'r 20fed rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i'ch cefnogi chi a'ch ysgol. Gan fod...

Os byddwch yn gweld rhywbeth, dywedwch rywbeth! | 10.06.2021

Mae gan bawb yr hawl i deimlo'n ddiogel a chael eu parchu yn ein cymunedau.

Heddlu Gogledd Cymru yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth dylunio poster diogelwch ar y we | 07.06.2021

Mae enillwyr ein cystadleuaeth dylunio poster diogelwch ar y we gydag ysgolion cynradd ar draws...

Mynd i’r Afael â Throseddau Cyllyll Gyda’n Gilydd | 26.04.2021

Wythnos genedlaethol o weithred

Perthnasoedd - Pecyn Goroesi yr Arddegau | 15.03.2021

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed ar ffurf cyfnodolyn, mae ein rhifyn cyntaf...