Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.


Blog Swyddogion 7: Atal Eithafiaeth

Ar adeg pan mae bygythiadau a gweithgareddau terfysgaeth yn y newyddion, mae'n naturiol bod rhieni'n pryderu ynghylch sut y gallai eu plant gael eu dylanwadu ar-lein. Mae'n wir fod eithafwyr yn defnyddio'r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo ideoleg ac i recriwtio neu radicaleiddio pobl, gan gynnwys pobl ifanc. Fodd bynnag, mae enghreifftiau o hyn yn brin yng Nghymru.

Mae ein swyddog Schoolbeat yn cynnig rhywfaint o gyngor yn y flog ac yn nodi rhai ffynonellau a all fod o gymorth os ydych chi'n pryderu am eich plentyn a radicaleiddio. Ceir rhywfaint o arweiniad i rieni a gofalwyr ar-lein gan Lywodraeth Cymru.

Diogelu plant rhag cam-drin ar-lein

Gallwch riportio cynnwys sy'n ymwneud â therfysgaeth i Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth Rhyngrwyd yr heddlu.

Os ydych yn pryderu y gallai eich plentyn neu aelod arall o'r teulu neu ffrind gael eu radicaleiddio, gallwch ofyn am gyngor gan yr heddlu drwy ffonio 101 ac, os oes angen, llenwi ffurflen atgyfeirio Prevent er mwyn iddynt allu derbyn cymorth diogelu lleol.


Blog Swyddogion 6: Cyfraith Clare

Mae PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Clare, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs rhannwch i'n helpu i godi ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael i rai sydd mewn perygl o, neu'n poeni am, gam-drin domestig.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig cysylltwch â llinell gymorth am ddim Byw Heb Ofn 0808 80 10 800.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 ac os nad ydych yn gallu siarad deialwch 5 5.

Mae’r Heddlu’n yma i helpu.

Blog Swyddogion 7: Atal Eithafiaeth | 04.08.2020

Ar adeg pan mae bygythiadau a gweithgareddau terfysgaeth yn y newyddion, mae'n naturiol bod...

Stop It Now! Cymru | 28.07.2020

Caiff Stop it Now! Cymru ei redeg gan elusen amddiffyn plant The Lucy Faithfull...

Diogelwch Digidol yn Ystod COVID-19 | 13.07.2020

Mae'r ddogfen hon yn darparu canllawiau defnyddiol er mwyn i chi allu datblygu eich dealltwriaeth o...

Radicaleiddio Ar-lein | 10.07.2020

Gwybodaeth a chymorth i rieni a gwarcheidwaid

Adnoddau diogelu a gweithgareddau i ysgolion | 10.07.2020

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynhyrchu adnoddau i gefnogi...

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd | 25.06.2020

Yr ydym wedi llunio rhestr o wasanaethau cymorth, llinellau cymorth a phlatfformau adrodd a allai...

Pecyn Goroesi yr Arddegau | 17.06.2020

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed ar ffurf cyfnodolyn, mae ein rhifyn cyntaf...

Ffrwd byw a Vlog yn ddiogel | 16.06.2020

Lawrlwythwch ein cyngor