Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.


Blog Swyddogion: Mynd i'r Afael â Throseddau Cyllyll

Ein cyngor i bobl ifainc:
I rieni ac athrawon:

Mae cyngor gan PC Ian Ayers ar gyfer rhieni ac athrawon am bobl ifanc yn fyw heb gyllyll. Ein negeseuon allweddol:

  • Nid yw cario cyllell yn gwneud i berson yn fwy diogel, mae'n eu rhoi mewn mwy o berygl
  • Mae ein cymunedau yn fwy diogel pan rydyn yn dewis i beidio â chario arfau
  • Gwasanaeth dienw yw Fearless.org, lle gallwch chi riportio rywun sy'n cario cyllell.

Blog Swyddogion: Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

Gellir gael help arlein gan siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.


Blog Swyddogion: Troseddau Casineb

Mae’n Wythnos Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, a mae Blog Swyddogion SchoolBeat yn siarad am y pwyntiau pwysicaf.

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yma i gynorthwyo y disgyblion hynny sy’n ddioddefwyr troseddau casineb, yn ogystal â helpu ysgolion wrth iddynt ymdrin â gwahaniaethu a rhagfarn.

Mae ein cymunedau yn well ac yn fwy diogel pan rydym yn trin ein gilydd â pharch.

Gellir gael help arlein gan siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

Os byddwch yn gweld rhywbeth, dywedwch rywbeth! | 10.06.2021

Mae gan bawb yr hawl i deimlo'n ddiogel a chael eu parchu yn ein cymunedau.

Heddlu Gogledd Cymru yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth dylunio poster diogelwch ar y we | 07.06.2021

Mae enillwyr ein cystadleuaeth dylunio poster diogelwch ar y we gydag ysgolion cynradd ar draws...

Mynd i’r Afael â Throseddau Cyllyll Gyda’n Gilydd | 26.04.2021

Wythnos genedlaethol o weithred

Perthnasoedd - Pecyn Goroesi yr Arddegau | 15.03.2021

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed ar ffurf cyfnodolyn, mae ein rhifyn cyntaf...

Diwrnod Defnyddio’r Rhygrwyd yn Fwy Diogel 2021 | 28.01.2021

Mae ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion wedi paratoi cyflwyniadau dwyieithog ar y thema...

Diwrnod Cofio'r Holocost | 27.01.2021

Yn SchoolBeat rydym yn cofio'r bobl sydd wedi colli eu bywydau yn yr Holocost a hil-laddiadau...

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 8–10 oed | 21.01.2021

Mae ein llyfr gweithgareddau "Pwyllo Cyn Rhannu" ar gyfer plant 8–10 oed yn wych i feddwl am hwyl...

Heddlu Gogledd Cymru yn lansio Cystadleuaeth Diogelwch y We | 20.01.2021

Mae disgyblion ysgolion cynradd ar draws gogledd Cymru yn cael her newydd i greu poster unigryw am...