Coronafeirws: Cadwch yn ddiogel adref ac ar-lein

Wrth i ysgolion gau yn gynnar ar gyfer y Pasg ac efallai eu bod ar gau am beth amser, yma yn SchoolBeat rydym am annog teuluoedd i ddilyn canllawiau llywodraeth Cymru a'r DU ar gyfer cadw'n ddiogel yn ystod yr achos hwn o firws Corona.

I gael gwybodaeth am y firws, edrychwch ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Gyda'n gilydd byddwn yn mynd trwy'r amseroedd heriol hyn!

Mae llu o adnoddau addysgol defnyddiol iawn ar ein gwefan, sydd wedi'u cynllunio i helpu athrawon (neu rieni) a phlant. Mae croeso i chi lawrlwytho a defnyddio unrhyw un o'n hadnoddau sy'n ymdrin ag ystod o bynciau i gynnwys diogelwch, camddefnyddio sylweddau ac ymddygiad. Edrychwch ar www.schoolbeat.cymru

Mae cadw plant yn ddiogel ar-lein yn flaenoriaeth i bob rhiant. Gyda'r gobaith y bydd plant yn treulio mwy o gyfnodau ar-lein dros yr ychydig fisoedd nesaf, rydyn ni am eich helpu chi i gadw plant yn ddiogel. Nod ein hadnoddau yw cynorthwyo i ddatblygu hyder plant wrth ddefnyddio'r Rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol, wrth aros yn ddiogel. Cymerwch gip ar ein hadnoddau ar gyfer disgyblion oed cynradd ac uwchradd.

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n hoff o'n hadnoddau neu yrru neges atom os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach.

Cadwch yn ddiogel!

Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat | 01.04.2020

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat...

Cylchlythyr SchoolBeat 18 [Gwanwyn 2020] | 31.03.2020

Mae’r rhifyn arbennig hwn i rieni yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i’ch cynorthwyo chi a’ch...

Gweithgareddau lliwio | 26.03.2020

Chwilio am weithgareddau lliwio hwyl sy'n ymwneud â phlant? Peidiwch ag edrych...

Diwrnod Cofio'r Holocost 2020 | 27.01.2020

Sbotolau ar ein gweithgareddau dwyieithog ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd

Podlediad 1 o 999FM | 20.12.2019

▶️Diolch i Heddlu Dyfed Powys a StiwdioBox am y cyfle i arwain y drafodaeth am diogelwch plant...

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat | 14.11.2019

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf

Egluro’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion | 16.10.2019

Canllaw syml yn egluro sut mae’r Protocol Trechu Trosedd Ysgolion yn gweithio