Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.


Blog Swyddogion 8: Llinellau Sirol

Yn y ffilm yma bydd PC Evans yn siarad am Llinellau Sirol (“County Lines”).

Mae Llinellau Sirol yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio symud cyffuriau mewn modd trefnedig ac anghyfreithlon o ddinasoedd mawr i mewn i drefi llai ac ardaloedd gwledig, yn aml drwy ddefnyddio plant ac oedolion sy’n agored i niwed.

Mae grwpiau troseddol yn mynd ati i recriwtio pobl ifanc i gario cyffuriau. Mae’n gyffredin i aelodau ifanc grwpiau troseddol dargedu pobl ifanc eraill, yn enwedig y rhai hynny sy’n cael eu denu gan y ddelwedd a’r statws mae’n ymddangos fod y grŵp yn ei gynnig.

Yn y ffilm yma mi fydd PC Evans yn esbonio os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn poeni ynghylch unrhyw beth mewn perthynas â Llinellau Sirol mae pethau y gallwch chi eu gwneud.

I berson ifanc mae dod o hyd i oedolyn yr ydynt yn ymddiried ynddynt, fel rhiant neu ofalwr yn le da i ddechrau.

Yn yr ysgol, gallant bob amser siarad gydag athro neu Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Gellir hefyd gael help arlein. Gellir siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

Gyda’n gilydd gallwn helpu gadw’n plant yn ddiogel.


Blog Swyddogion 7: Atal Eithafiaeth

Ar adeg pan mae bygythiadau a gweithgareddau terfysgaeth yn y newyddion, mae'n naturiol bod rhieni'n pryderu ynghylch sut y gallai eu plant gael eu dylanwadu ar-lein. Mae'n wir fod eithafwyr yn defnyddio'r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo ideoleg ac i recriwtio neu radicaleiddio pobl, gan gynnwys pobl ifanc. Fodd bynnag, mae enghreifftiau o hyn yn brin yng Nghymru.

Mae ein swyddog Schoolbeat yn cynnig rhywfaint o gyngor yn y flog ac yn nodi rhai ffynonellau a all fod o gymorth os ydych chi'n pryderu am eich plentyn a radicaleiddio. Ceir rhywfaint o arweiniad i rieni a gofalwyr ar-lein gan Lywodraeth Cymru.

Diogelu plant rhag cam-drin ar-lein

Gallwch riportio cynnwys sy'n ymwneud â therfysgaeth i Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth Rhyngrwyd yr heddlu.

Os ydych yn pryderu y gallai eich plentyn neu aelod arall o'r teulu neu ffrind gael eu radicaleiddio, gallwch ofyn am gyngor gan yr heddlu drwy ffonio 101 ac, os oes angen, llenwi ffurflen atgyfeirio Prevent er mwyn iddynt allu derbyn cymorth diogelu lleol.

Blog Swyddogion 8: Llinellau Sirol | 14.09.2020

“Mae Llinellau Sirol yn fater trawsbynciol difrifol sy'n ymwneud â chyffuriau, trais, gangiau,...

Pecyn Goroesi yr Arddegau 2 | 08.09.2020

Mae yr ail becyn goroesi allan heddiw!

Blog Swyddogion 7: Atal Eithafiaeth | 04.08.2020

Ar adeg pan mae bygythiadau a gweithgareddau terfysgaeth yn y newyddion, mae'n naturiol bod...

Stop It Now! Cymru | 28.07.2020

Caiff Stop it Now! Cymru ei redeg gan elusen amddiffyn plant The Lucy Faithfull...

Diogelwch Digidol yn Ystod COVID-19 | 13.07.2020

Mae'r ddogfen hon yn darparu canllawiau defnyddiol er mwyn i chi allu datblygu eich dealltwriaeth o...

Radicaleiddio Ar-lein | 10.07.2020

Gwybodaeth a chymorth i rieni a gwarcheidwaid

Adnoddau diogelu a gweithgareddau i ysgolion | 10.07.2020

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynhyrchu adnoddau i gefnogi...

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd | 25.06.2020

Yr ydym wedi llunio rhestr o wasanaethau cymorth, llinellau cymorth a phlatfformau adrodd a allai...