Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.


Blog Swyddogion: Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol

Gellir gael help arlein gan siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.


Blog Swyddogion: Troseddau Casineb

Mae’n Wythnos Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, a mae Blog Swyddogion SchoolBeat yn siarad am y pwyntiau pwysicaf.

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yma i gynorthwyo y disgyblion hynny sy’n ddioddefwyr troseddau casineb, yn ogystal â helpu ysgolion wrth iddynt ymdrin â gwahaniaethu a rhagfarn.

Mae ein cymunedau yn well ac yn fwy diogel pan rydym yn trin ein gilydd â pharch.

Gellir gael help arlein gan siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.


Blog Swyddogion 8: Llinellau Sirol

Yn y ffilm yma bydd PC Evans yn siarad am Llinellau Sirol (“County Lines”).

Mae Llinellau Sirol yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio symud cyffuriau mewn modd trefnedig ac anghyfreithlon o ddinasoedd mawr i mewn i drefi llai ac ardaloedd gwledig, yn aml drwy ddefnyddio plant ac oedolion sy’n agored i niwed.

Mae grwpiau troseddol yn mynd ati i recriwtio pobl ifanc i gario cyffuriau. Mae’n gyffredin i aelodau ifanc grwpiau troseddol dargedu pobl ifanc eraill, yn enwedig y rhai hynny sy’n cael eu denu gan y ddelwedd a’r statws mae’n ymddangos fod y grŵp yn ei gynnig.

Yn y ffilm yma mi fydd PC Evans yn esbonio os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn poeni ynghylch unrhyw beth mewn perthynas â Llinellau Sirol mae pethau y gallwch chi eu gwneud.

I berson ifanc mae dod o hyd i oedolyn yr ydynt yn ymddiried ynddynt, fel rhiant neu ofalwr yn le da i ddechrau.

Yn yr ysgol, gallant bob amser siarad gydag athro neu Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Gellir hefyd gael help arlein. Gellir siarad â Childline neu Meic Cymru a fydd yn cynnig arweiniad a chefnogaeth.

Efallai eich bod hefyd wedi clywed am Fearless. Mae cysylltu gyda Fearless.org yn hollol ddienw ac mae eu gwasanaeth arlein yn golygu bod person yn gallu rhoi gwybod am unrhyw drosedd neu unrhyw bryder sydd ganddynt. Fyddan nhw ddim yn cymryd unrhyw fanylion personol a fydd dim modd adnabod y person sy’n riportio.

Cofiwch hefyd bod yr heddlu ar gael i helpu hefyd pan fydd pethau’n mynd o le. Gellir cysylltu â’r Heddlu ar 101, neu 999 mewn argyfwng.

Gyda’n gilydd gallwn helpu gadw’n plant yn ddiogel.

Diwrnod Defnyddio’r Rhygrwyd yn Fwy Diogel 2021 | 28.01.2021

Mae ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion wedi paratoi cyflwyniadau dwyieithog ar y thema...

Diwrnod Cofio'r Holocost | 27.01.2021

Yn SchoolBeat rydym yn cofio'r bobl sydd wedi colli eu bywydau yn yr Holocost a hil-laddiadau...

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 8–10 oed | 21.01.2021

Mae ein llyfr gweithgareddau "Pwyllo Cyn Rhannu" ar gyfer plant 8–10 oed yn wych i feddwl am hwyl...

Heddlu Gogledd Cymru yn lansio Cystadleuaeth Diogelwch y We | 20.01.2021

Mae disgyblion ysgolion cynradd ar draws gogledd Cymru yn cael her newydd i greu poster unigryw am...

Cylchlythyr SchoolBeat 19 [Ionawr 2021] | 08.01.2021

Mae'r 19eg Rhifyn hwn yn llawn gwybodaeth, cyngor a newyddion i helpu i'ch cefnogi chi a'ch ysgol....

Amddiffyn Eich Ddyfeisiau Digidol | 15.12.2020

Wrth i'r Nadolig agosáu, gall anrhegion digidol fod ar restrau Santa eleni. Peidiwch ag anghofio...

Diwrnod Rhuban Gwyn 2020 | 25.11.2020

Gan sefyll ar y cyd â'r genedl, i godi ymwybyddiaeth o Ddiwrnod Rhuban Gwyn…

Llyfr Gweithgareddau “Parchu fi: Parchu Ti” | 16.11.2020

Hoffem gyflwyno ein Llyfr Gweithgareddau newydd, wedi'i anelu at ddysgwyr 11 i 14 oed. Mae'r adnodd...