Croeso i SchoolBeat.cymru

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

Os oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â’r ffordd y gellir gwella’r wefan, gallwch gysylltu â ni yma.


Blog Swyddogion 6: Cyfraith Claire

PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Claire, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs rhannwch i'n helpu i godi ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael i rai sydd mewn perygl o, neu'n poeni am, gam-drin domestig.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig cysylltwch â llinell gymorth am ddim Byw Heb Ofn 0808 80 10 800.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 ac os nad ydych yn gallu siarad deialwch 5 5.

Mae’r Heddlu’n yma i helpu.


Blog Swyddogion 5: Pwyllo Cyn Rhannu

Mae PC Williams eisiau rhannu neges pwysig. Mae’r haint Covid-19 wedi achosi llawer o aflonyddwch, gyda nifer o ysgolion ar gau a’r mwyafrif o blant yn cael eu haddysgu adref.

Mae technoleg wedi’n helpu, ond mae nifer o’r heriau yr oedd teuluoedd yn eu hwynebu cyn y cyfyngiadau symud dal yno – ac mae rhai newydd wedi’u cyflwyno.

Gyda chymaint o blant yn aros gartref yn ystod y cyfnod hwn, mae’n bwysig ein bod ni’n helpu’n plant i feddwl yn ofalus am yr hyn maent yn gwneud ar-lein.

Gwrandewch ar gyngor PC Williams ac os ydych chi yn poeni am gam-drin rhywiol ar-lein gallwch gysylltu â’r tîm Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein drwy chwilio am CEOP.

Ac yn olaf, cofiwch, rydyn ni fel heddlu yma i helpu os bydd unrhyw beth yn mynd o’i le. Byddwn ni’n canolbwyntio ar ddiogelu’r plentyn a helpu datrys y mater. Gallwch gysylltu â’r Heddlu ar 101 neu 999 mewn argyfwng.

Gyda’n gilydd gallwn gadw ein plant yn ddiogel ar-lein.


Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig

Mae PC Pritchard eisiau rhannu neges pwysig. Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith sylweddol ar fywydau menywod, plant a dynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Rhagwelir y bydd y cynnydd o ran straen oherwydd swyddi, arian, cau ysgolion, gweithio o gartref ac addysgu yn cynyddu’r achosion o ddigwyddiadau cam-drin domestig yn ystod y cyfnodau hyn o ynysu.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig cysylltwch â llinell gymorth am ddim Byw Heb Ofn 0808 80 10 800.

Gall blant alw ChildLine 0800 1111.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 ac os nad ydych yn gallu siarad deialwch 55.

Mae’r Heddlu’n dal yma i helpu!

Blog Swyddogion 6: Cyfraith Claire | 29.05.2020

PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Claire, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs...

Blog Swyddogion 5: Pwyllo Cyn Rhannu | 21.05.2020

Mae PC Williams eisiau rhannu neges pwysig. Mae’r haint Covid-19 wedi achosi llawer o aflonyddwch,...

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 9–11 oed | 19.05.2020

Mae ein llyfr gweithgaredd rhifyn arbennig Diogelwch Rhyngrwyd allan nawr!

“Hafan Ddiogel: Stori Tarian” | 11.05.2020

Stori fideo ar gyfer 5 a hŷd

Llyfr gweithgareddau ar gyfer plant 5–9 oed | 01.05.2020

Rydym yn falch iawn o lansio'r ail lyfr gweithgareddau mewn cyfres ar gyfer plant a phobl ifanc. Ar...

Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig | 30.04.2020

Mae PC Pritchard eisiau rhannu neges pwysig. Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith...

Llyfr Gweithgareddau Newydd ar gyfer plant 5–7 oed | 24.04.2020

Rydym yn falch iawn o fedru lansio ein llyfr gweithgareddau cyntaf mewn cyfres ar gyfer plant a...

Blog Swyddogion 3: Cadw cymunedau’n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi | 24.04.2020

Hoffai SchoolBeat ddiolch i chi am eich cydweithrediad yn rheoli lledaeniad Covid-19 yma yng...