Addysgu pobl ifanc am y Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN)

Mae'r Canllawiau ar gyfer addysg camddefnyddio sylweddau, Canllaw rhif: 107/2013Y yn datgan:

Y mae Llywodraeth Cymru yn argymell fod Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer plant 7 i 19-mlwydd oed yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio fel sail i gynllunio ACS. Y mae trosglwyddiad y cwricwlwm yn cael ei wneud gan yr ysgolion. Bydd ysgolion yn dal i benderfynu ar yr amser a roddir i hwn a’r strategaethau ar gyfer dysgu a ddefnyddir. Fodd bynnag, dylai ACS ddim cael ei drosglwyddo ar wahân. Dylai fod yn rhan o’r cwricwlwm fydd wedi’i chynllunio a’i chyfuno, gyda chyd-drefniant effeithiol i sicrhau dilyniant a symud ymlaen wrth ddysgu dros y cyfnodau allweddol.

Dylai ysgolion gynllunio eu rhaglenni camddefnyddio sylweddau i wneud y gorau o’rmewnbwn a gynigir gan Raglen Graidd Gyswllt Ysgolion Cymru Gyfan a arannir gan Lywodraeth Cymru.

Y mae’n anodd iawn cadw i fyny ag argaeledd SSN sydd yn newid byth a beunydd. Felly y mae’n bwysig iawn fod plant a phobl ifanc yn dysgu’r negeseuon allweddol am gamddefnyddio sylweddau o oedran cynnar.

 • Er bod cyffur yn gyfreithlon i’w feddianu nid yw hynny’n golygu ei fod yn ddiogel. Y mae cyffuriau newydd yr un mor beryglus â chyffuriau anghyfreithlon.
 • Y mae llawer o Sylweddau Seicoweithredol Newydd yn dod allan (SSN) yn cynnwys cymysgedd o gyffuriau anghyfreithlon ac nid yw anwybodaeth yn esgus am feddiant.
 • Gall cymysgu Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN) â meddyginiaeth, cyffuriau neu alcohol fod yn angheuol.
 • Y mae moddion yn ddiogel ei gymryd os yw‘r meddyg yn ei ragnodi i chi ac os ydych chi’n dilyn y cyfarwyddiadau a roddir gan y meddyg.
 • Gyda chyffuriau anghyfreithlon a chyffuriau newydd diddosbarth, ni warantir y cynnwys ac nid oes canllawiau ar gyfer eu cymryd Y mae eu cymryd yn berygl enfawr.
 • Nid yw gwybodaeth am SSN ar y Rhyngrwyd biob amser yn ddibynadwy.
 • Dim ond mewn elw y mae gan y bobl sydd yn gwneud y cyffuriau hyn ddiddordeb ac nid yn eich lles chi.
 • Y mae llawer o’r cyffuriau hyn sydd ‘ar werth’ wedi’u labelu’n ‘anaddas fel lluniaeth ddynol’ fel bod delwyr (gwerthwyr neu gyflenwyr) yn gall osgoi’r gyfraith ac osgoi cyfrifoldeb am unryw ganlyniadau negyddol neu beryglon.
 • Gall Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN) fod yn gryfach na chyffuriau anghyfreithlon; Y maent yn aml yn fwy pur gan eu bod nhw’n rhad eu cynhyrchu ac nid oed angen eu torri â rhywbeth arall.
 • Nid yw’r cyffuriau hyn wedi cael eu profi’n iawn i ddarganfod pa mor wenwynig ydynt i ddynion ac felly nid oes ffordd o ddarganfod sut y bydd cyffur seicoweithredol yn effeithio arnoch chi. Nid ydym yn gwybod dim am effeithiau tymor canolig neu dymor hir o ddefnyddio’r cyffuriau hyn; yr ydym yn gwybod am rai o’r sgîl-effeithiau corfforol a meddyliol peryglus tymor byr:
  • Gallant eich gwneud yn ddryslyd – fel y byddwch yn fwy tebyg o gael damwain neu o’i mentro hi
  • Y mae llawer yn gyfnerthwyr a all eich hatal chi rhag cysgu, gan eich gadael wedi blino’n lân ac yn isel eich ysbryd nes ymlaen
  • Y mae’r cyffuriau hyn yn gallu cael effeithiau negyddol ar iechyd meddwl – y mae pobl yn dweud yn aml eu bod nhw’n teimlo’n doredig yn eich pen ar ôl cymryd y cyffuriau hyn
  • Gallant fod yn wenwynig i ddynion; y mae hyd yn oed sylweddau ‘naturiol’ neu ‘lysieuol’ yn gallu achosi difrod fel anffyniant arennau, marwgwsg a marwolaeth
  • Y mae perygl mwy os bydd SSN yn cael eu cymysgu ag alcohol neu unryw sylwedd arall sydd yn achosi ‘penfeddw'; gan gynnwys perygl marwolaeth
  • Y mae peryglon eraill yn cynnwys ataliaethau llai, syrthni, cyflyrau cyffrous neu baranoiaidd, marwgwsg, strociau, a marwolaeth
  • Gan fod y penfeddwau yn aml yn newydd ac mewn llawer o achosion, y mae eu cyfansoddiad cemegol yn newid yn gyson, y mae’r peryglon yn anrhagweladwy ac yn aml yn dal i gael eu hasesu
  • Y maent yn gallu achosi poen meddwl, pyliau panig, paranoia ac hyd yn oed salwch seicotig