Polisi SSN ac Ysgolion

Bydd y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn mynd drwy fywyd heb fod yn gysylltiedig ag unrhyw ddigwyddiad fydd yn cynnwys camddefnyddio sylweddau. Beth bynnag, y mae sylweddau ar gael yn hawdd o fewn cymunedau ac y mae’n arfer da i ysgolion baratoi ar gyfer rheoli digwyddiadau yn gysylltiedig â sylweddau cyfreithlon ac anghyfreithlon.

Y mae “Gweithio gyda’n Gilydd i Leihau Niwed” a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth Genedlaethol yn 2008 yn gosod yr agenda ar gyfer gweithredu ar gamddefnyddio sylweddau o 2008 tan 2018. Un o brif nodau’r strategaeth hon yw helpu plant a phobl ifanc i wrthsefyll camddefnyddio sylweddau ac i ohirio'r oedran y mae plant a phobl ifanc yn dechrau yfed.

Y mae’r dogfen gyfarwyddyd gan Llywodraeth Cymru, Canllawiau ar gyfer addysg camddefnyddio sylweddau, dogfen Canllawiau 107/2013 yn cymeradwyo prif bwyntiau ar gyfer ystyriaeth gan ysgolion er mwyn cyrraedd y nod yma. Y mae’n angenrheidiol i ysgolion gael polisi effeithiol i drin pynciau camddefnyddio sylweddau. Dylai dogfen polisi’r ysgol, sydd yn egluro dulliau rheoli digwyddiad, fod yn glir am ba weithredoedd a wneir gan bwy a phryd.

Dylai’r polisi ddarparu:

 • Rhesymeg ynglŷn â chamddefnyddio sylweddau a ddylai fynegi’r dulliau ac agweddau at gamddefnyddio sylweddau a ddelir gan y cyfungorff
 • Amlinelliad o Addysg Camddefnyddio Sylweddau (ACS/SME) sydd yn dynodi beth a ddylai gael ei drin, pryd, sut a chan bwy. Dylai hwn gynnwys manylion o sut y bydd ACS:
  • Yn cyflawni anghenion cwricwlwm ysgol ar gyfer cwricwlwm Cymru/Gwaith Ieuenctid.
  • Yn cysylltu â Rhaglen Graidd Gyswllt Ysgolion Cymru Gyfan
  • Yn gwahaniaethu/targedu i gwrdd ag anghenion grwpiau arbennig
  • Yn ffitio i mewn i ddulliau ehangach yr awdurdod lleol/CSP/SMAPB
  • Sicrhau fod gweithrediadau yn gyson â pholisïau eraill y cyfungorff sydd yn perthyn i weithredoedd troseddol neu o bosib yn droseddol e.e. Protocol Trechu troseddau mewn Ysgolion, lladrad, ymladd.

A fydd yn:

 • Lleihau effaith y digwyddiad ar blant a phobl ifanc
 • Cadw rhag niwed y rhai sydd yn defnyddio sylweddau

Y mae angen dilyn trywyddau addas a chyson mewn amgylchiadau lle mae digwyddiadau sydd yn cynnwys plant a phobl ifanc a sylwedau.