Protocol Trechu Troseddau Mewn Ysolion

Bwriad protocol Trechu Troseddau mewn Ysgolion  ydy osgoi troseddoli pobl ifanc ac felly ni ddylid cofnodi trosedd  ar y dechrau, ond dylai’r diwyddiadau gael eu dwyn i sylw’r Pennaeth cyn gynted â phosib a gwneud penderfyniad ar y cyd.

Ni fydd swyddog yr heddlu yn cofnodi ac yn ymchwilio’n ffurfiol unrhyw ddigwyddiad mewn ysgol fel trosedd, os na fydd e’n cael cais i’w wneud, neu pan fydd mor ddifrifol i fod yn angenrheidiol. Os bydd hwn yn dod yn angenrheidiol yna bydd cofnod ffurfiol trosedd yn cael ei greu. Bydd yr Heddlu, lle’n bosibl, yn dilyn dymuniadau’r ysgol ac yn gweithio o fewn polisi’r ysgol. Ym mhob achos bydd yr Heddlu yn ceisio cyrraedd cytundeb yn gyffredin â’r ysgol. Os adroddir am ddigwyddiad tu fewn i’r ysgol y tu allan i oriau ysgol i’r heddlu gan rieni, yna dylai’r digwyddiad gael ei drin yn unol â Phrotocol Trechu Troseddau mewn Ysgolion, ac y mae rhaid hysbysu’r ysgol am y canlyniad.

Gall digwyddiad gael ei ddosbarthu’n “llai” a gall yr ysgol ei drin yn fewnol os bydd yn ymwneud ag ychydig bach o resin canabis sydd at ddefnydd personol yn unig a phan na fydd yr unigolyn wedi troseddu’n debyg o’r blaen (Y mae dehongliad “llai” wedi aros yn “llac‟ i adael hyblygrwydd ac i osgoi deddfu ar gyfer pob atafaeliad posibl).

Bydd meddiant sylweddau Dosbarth A fel Ecstasi, Heroin, LSD, Cocên, Crac, ayyb bob amser yn cael ei ystyried yn  ‘ddifrifol’ ac yn droseddol.

Bydd digwyddiad bob amser yn ‘ddifrifol’ ac yn droseddol os yw’r sylwedd wedi cael ei gyflenwi neu y bwriedir ei gyflenwi i berson arall ai am elw neu beidio .

Os bydd y digwyddiad yn cyd-fynd ag unrhyw un o’r meini prawf uchod, y mae rhaid i swyddogion greu adroddiad trosedd hyd yn oed os bydd hwn yn mynd yn erbyn dymuniadau’r ysgol.