Y gyfraith o amgylch SSN

Y mae’r ymadrodd a ddechreuwyd gan y cyfryngau ‘penfeddw cyfreithlon’, yn gallu bod yn ymadrodd camarweiniol achos fod y rhan fwyaf o’r sylweddau  yn cael eu rheoli gan Ddeddf Meddyginiaeth, 1968. Fel canlyniad y maent yn cael eu hystyried yn anghyfreithlon i’w gwerthu, eu cyflenwi neu eu hysbysebu ar gyfer  ‘lluniaeth ddynol’.

Beth yw Deddf Camddefnyddio Cyffuriau?

Y mae  Deddf Camddefnyddio Cyffuriau (MDA) 1971 yn ddeddf a fwriadwyd i atal defnydd cyffuriau arbennig sydd ddim yn feddyginiaethol. Am y rheswm hwn y mae’n rheoli nid yn unig cyffuriau meddyginiaethol (a fydd hefyd yn Neddf Meddyginiaeth, 1968) ond hefyd cyffuriau heb ddefnydd meddyginiaethol ar hyn o bryd. Adnabyddir cyffuriau o dan reolaeth y ddeddf hon fel sylweddau wedi’u rheoli. Y mae’r gyfraith yn diffinio cyfres o droseddau, gan gynnwys cyflenwi anghyfreithlon, bwriad cyflenwi, mewnforio neu allforio (adnabyddir y rhain i gyd yn gyfunol fel troseddau 'masnachu'), a chynhyrchiad anghyfreithlon. Y brif wahaniaeth o Ddeddf Meddyginiaeth, 1968 yw fod Deddf Camddefnyddio Cyffuriau, 1971 hefyd yn gwahardd meddiant anghyfreithlon. Er mwyn gweithredu’r gyfraith hon mae gan yr Heddlu y pwerau arbennig i atal, cadw a chwilio pobl ar ddrwgdybiaeth resymol fod ganddynt gyffur dan reolaeth.

Dosbarthiad cyffuriau

Y mae’r deddfau sydd yn rheoli defnydd cyffuriau yn gymhleth. Y mae Deddf Camddefnyddio Cyffuriau, 1971 yn rheoli beth a elwir yn gyffuriau dan reolaeth. Y mae’r ddeddf yn rhannu cyffuriau yn dri dosbarth: A, B ac C. Ystyrir cyffuriau Dosbarth A yn fwyaf peryglus a  Dosbarth C yn lleiaf niweidiol. 

Dosbarth A

Y mae’r rhain yn cynnwys Cocên a Chrac (math o Gocên), Ecstasi, Heroin, LSD, Methadon, Methamffetamin (Meth Crisial) Madarch Hud yn cynnwys ester psilocin ac unrhyw gyffur Dosbarth B a chwistrellir, fel, er enghraifft, Amffetamin.

Dosbarth B

Y mae’r rhain yn cynnwys Amffetamin (nid Methamffetamin sydd yn Ddosbarth A), NRG1 Meffedron, 2-DPMP (Desoxypipradrol), Barbitwradau, Codîn a Chanabis.

Dosbarth C

Y mae’r rhain yn cynnwys Steroidau Anabolig, Cetamin, GHB, GBL, a thawelyddion llai, e.e. Ffenasepam, Rohypnol, Falium.

N.B. Gellir cael rhai cyffuriau dan reolaeth fel Amffetaminau, Barbitwradau, Methadon, tawelyddion llai ac weithiau Heroin drwy ragnodyn cyfreithlon meddyg. Yn y fath achos nid yw eu meddiannu’n anghyfreithlon.

Gall troseddau dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 gynnwys:

  • Meddiant cyffur dan reolaeth
  • Meddiant gan fwriadu yflenwi i berson arall
  • Cynhyrchu, amaethu neu wneuthuriad cyffuriau dan reolaeth
  • Cyflenwi cyffur dan reolaeth i berson arall
  • Cynnig cyflenwi cyffur dan reolaeth i berson arall
  • Mewnforio neu allforio cyffuriau dan reolaeth
  • Gadael i adeilad yr ydych yn byw ynddo neu’n ei reoli i gael ei ddefnyddio ar gyfer cymryd cyffuriau arbenig dan reolaeth (e.e. ysmygu canabis neu opiwm) neu gyflenwi neu gynhyrchu unrhyw gyffur dan reolaeth.

Cosbau dan y gyfraith

Dosbarth cyffuriau Meddiant Cyflenwi
Dosbarth A 7 mlynedd + dirwy Oes + dirwy Atafaeliad Eiddo
Dosbarth B 5 mlynedd + dirwy 14 blynedd + dirwy Os delir rhywun yn elwa ar drosedd, gall yr heddlu gipio’n gyfreithlon eiddo’r troseddwr.e.e. tŷ, cyfrif banc ayyb ac mae’r arian yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwaith ataliad
Dosbarth C 2 flynedd + dirwy 14 blynedd + dirwy

Cyffuriau Dosbarth Dros Dro

Y mae’r Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau,  1971 wedi cael ei newid i alluogi’r Ysgrifennydd Cartref i roi unrhyw SSN (Sylweddau Seicoweithredol Newydd) sydd ddim ar hyn o bryd dan reolaeth dan y Ddeddf (fel Dosbarth A, B neu C) o dan reolaeth dros dro drwy gael gorchymyn dosbarth cyffuriau dros dro. Yr oedd y pŵer newydd hwn ar gael o 15fed Tachwedd 2011.

Golyga hwn, os bydd sylwedd yn cael neu’n debyg o gael ei gamddefnyddio; ac os bydd e’n cael neu’n gallu effeithiau niweidiol, bydd gorchymyn dosbarth cyffuriau dros dro yn dod i rym ar unwaith a pharhau hyd at 12 mis. Tra bod y cyffur dan y gwaharddiad dros dro ac eithrio trosedd meddiant, bydd pob trosedd dan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971 yn gweithredu. 

Gall fod, nad yw’n drosedd i feddiannu SSN; beth bynnag y mae’n drosedd i gyflenwi. Y mae cyflenwi mor syml â rhoi sylwedd i rywun arall, does dim angen i arian gael ei gyfnewid.

Felly, y mae gofyn i ffrind, “A wnei di gadw fy Ngweddonell yn dy fag tra fy mod yn mynd i’r tŷ bach?” mewn gwirionedd yn gyflenwad.