NPS are both plant based and synthetic substances

Sylweddau wedi’u seilio ar blanhigion

Y mae rhai SSN yn dod o blanhigion. Y maent yn cael eu marchnata’n glyfar fel penweddau naturiol sydd wedi’u seilio ar blanhigion ac felly yn llai peryglus na chyffuriau eraill. Efallai nad dyna’r achos. 

Gallai sylweddau wedi’u seilio ar blanhigion hefyd gael eu trin â chemegon peryglus a chael o bosib sgîl-effeithiau difrifol.

Enghraifft o SSN wedi’i seilio ar blanhigion yw Salvia Divinorum.

Y mae Salvia Divinorum yn ddeilen rithbair sydd yn gweithredu’n fyr, wedi’i hysmygu, wedi’i chnoi neu wedi’i chymryd fel tintur gan ddefnyddwyr. Y mae effeithiau negyddol yn cynnwys cydsymudiad gwael, pendro a lleferydd aneglur. Dylai unigolion yng nghanol cynnwrf emosiynol neu seicolegol fod yn arbennig o ofalus wrth ddefnyddio cyffuriau seicowethredol fel Salvia. Y mae hi’n bosibl y gall ddechrau anawsterau mwy dwys, yn enwedig mewn unigolion gyda hanes teuluol o broblemau iechyd meddwl. Y mae meddiant yn gyfreithlon ond y mae gwerthu, cyflenwi a’i hysbysebu ar gyfer lluniaeth ddynol yn anghyfreithlon.  

Sylweddau Synthetig

Y mae SSN eraill yn cael eu hadnabod fel cyffuriau synthetig neu gynllunydd. Y mae Bromo dragonfly neu B Dragonfly yn gyffur felly; gydag effeithiau tebyg i’r cyffur anghyfreithlon LSD, er eu bod yn parhau’n hwy (1-3 diwrnod). Y mae adweithiau niweidiol yn cynnwys; cyfog a chwydu, pen tost, gorbwysedd, chwimguriad y galon, pwysedd gwaed uwch, gwasgfa’r ysgyfaint, problemau stumog-berfeddol, newid yn nhymheredd y corff a chryndodau, poen meddwl, pyliau panig, rhithweledigaethau, ôl-fflachiadau, dryswch a phroblemau cof.

Cyffur synthetig arall yw Benzo-Fury (Benzofuran), cyffur wedi’i seilio ar anffetamin o’r un teulu o gemegion â MDMA (Ecstasi). Fe’i werthir mewn sawl ffurf i gynnwys pelenni, pils a phowdr. Y mae rhai pelenni’n ymddangos gyda’r llythyren ‘B’ wedi’i argraffu arnynt. Nid oes ymchwil meddygol wedi’i rheoli ar effeithiau eu defnyddio. Y mae defnyddwyr wedi sôn am effeithiau adfywiol sydd yn parhau’n hir, fel teimlo’n effro, siaradusrwydd, llethiad chwant bwyd a lefelau egni uwch. Y mae’r peryglon i ddefnyddwyr yn cynnwys poen meddwl, cynnwrf difrifol, diffyg cwsg ac iselder ysbryd. Y mae’r effeithiau nerthol adfywiol yn gallu arwain at galon orflinedig a gor-gyffro’r system nerfol a all arwain at strociau a ffitiau.