Ymateb yr Heddlu

Y mae tair prif lefel o ymateb y mae’r heddlu yn gallu ei ddarparu wrth ymateb i digwyddiadau o gamddefnyddio sylweddau:

1. Casglu a gweinyddu unrhyw sylweddau a ddrwgdybir

Y mae arfer gorau yn awgrymu y dylid cael gwared â chyffuriau anghyfreithlon a ddrwgdybir,lle bynnag posibl, gan yr Heddlu, gan fod polisïau a dulliau  clir ganddynt ar gyfer hwn. Gellid dychwelyd cyffuriau rhagnodyn i fferyllfa.

2. Ymchwiliad partneriaeth

Os bydd staff yn drwgdybio fod sylwedd yn dal gan unigolyn ac y mae e’n gwrthod cydweithio, efallai y bydd angen ar ysgolion i’r Heddlu helpu gyda chwilio. Os mai dyna’r achos, bydd angen ar ysgolion ymateb cyflym a dylid cysylltu â’r orsaf heddlu leol. Bydd y SHCY perthnasol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf cyn gynted â phosibl.

Pan gysylltir â’r Heddlu, mae angen cael penderfyniad ar sut i drin y digwyddiad. Y mae’r SHCY yno i helpu a rhoi cyngor. Pan fydd yr ysgol a’r Heddlu’n penderfynu y gall digwyddiad gael ei drin yn fewnol gan yr ysgol, yna bydd angen i’r ddau barti ystyried gweithrediad gwahanol a chefnogaeth i unigolyn  e.e. rhaglenni cefnogaeth bugeiliol, dulliau adferiadol ayyb.

3. Ymchwiliad heddlu ffurfiol

Dylai hwn gael ei wneud, os yn bosib, gyda chydweithrediad yr ysgol. Y mae’n debyg y bydd swyddogion ar wahân i’r SHCY yn gwneud unrhyw ymchwiliad ffurfiol a bydd e’n gyfrifol am roi gwybod i’r ysgol am unryw wybodaeth fydd ar gael e.e. fel a gyfeirir ato yn: “Exclusion from Schools and Pupil Referral Units” (Rhan 5). Fodd bynnag, bydd y SHCY yn aros yn bwynt cysylltiad  drwy’r ymchwiliad, a bydd yn gallu cynghori a rhoi’r newyddion diweddaraf i’r ysgol am y broses hon.