Cywir neu Anghywir?

CS

Disgrifiad Gwers

Drwy drafodaeth a drama, mae disgyblion yn ystyried a ydy amrywiaeth o weithredoedd yn gywir neu'n anghywir. Yn ystod "Amser dweud wrth Tarian", maent yn atgoffa Tarian o sut i ddangos parch, gofal ac ystyriaeth i eraill.

Adnoddau Athrawon

Wnes i Ddim Meddwl

CA2U

Disgrifiad Gwers

DVD gwrthdrawol am ymddygiad gwrthgymdeithasol lefel isel sydd yn edrych ar yr un digwyddiadau o berspectif gwahanol y dioddefwr, y troseddwr a chanlyniadau’r gweithredoedd. Dilynir hwn gan drafodaeth, gwaith grŵp a gweithgareddau rhyngweithiol i annog plant i ystyried beth sydd yn golygu ymddygiad gwrthgymdeithasol, yr effaith y mae’n ei chael ar eraill, y canlyniadau posibl ac mae’n cynnig cyfle i wneud dewisiadau cadarnhaol.

Adnoddau Athrawon

Disgrifiad Adnoddau Estynedig i Athrawon

Mae’r adnoddau yma yn darparu gweithgareddau dysgu dilynol a fydd yn hyrwyddo trafodaeth ar agwedd peodol o YGG, yn enwedig Troseddau Bywyd Gwyllt.

Adnoddau Athrawon Estynedig

Cylchoedd a Chroesau (S)

CA2U

Disgrifiad Gwers

Drwy amrywiaetha o weithgareddau gan gynnwys trafodaeth, gwneud penderfyniadau a chwara rol, mae disgyblion yn cael eu hannog i werthfawrogi a dathlu gwahaniaeth ddiwylliannol ac amrywiaeth. Mae disgyblion hefyd yn cael eu dysgu sut mae stereoteipiau yn gallu arwain at ragfarn a thorsedd casineb.

Adnoddau Athrawon