Dewis Kiddo

CA3

Disgrifiad Gwers

Mae disgyblion yn archwilio canlyniadau trosedd ac ymddygiad gwrth gymdeithasol, wedi''u helpu gan DVD. Mae Timau Tramgwyddo Ieuenctid, Ynadon yn y Gymuned, Gwasanaeth Carcharau Ei Mawrhydi neu Gefnogaeth Dioddefwyr yn ymgysylltu a'r heddlu i greu gweithdai rhyngweithiol.

Adnoddau Athrawon

Disgrifiad Adnoddau Estynedig i Athrawon

Mae’r adnoddau yma yn darparu gweithgareddau dysgu dilynol a fydd yn hyrwyddo trafodaeth ar agwedd peodol o YGG, yn enwedig Troseddau Bywyd Gwyllt.

Adnoddau Athrawon Estynedig

Torri'r Cylch (S)

CA3

Disgrifiad Gwers

Drwy ddefnyddio amrywiaeth o symbyliadau, gan gynnwys lluniau a senarios mae disgyblion yn dysgu empatheiddio a bod yn deimladwy tuag at brofiadau a theimladau pobl eraill. Mae disgyblion yn ystyried effeithiau drwg bwlio a ffyrdd pendant o ddeilio ag e. Mae'r wers hefyd yn pwysleisio fod agweddau bwlio yn gallu dod yn dramgwyddau troseddol nes ymlaen mewn bywyd.

Adnoddau Athrawon

Hunaniaeth Ddiwylliannol (S)

CA3

Disgrifiad Gwers

Drwy drafodaeth ddosbarth, gwaith par a myfyrdod beirniadol mae disgyblion yn archwilio'r angen i ddeall gwahaniaethau diwyllianonol a chydnabod mynegiad rhagfarn a sterioteipio. Mae disgyblion yn cael eu hannog i werthfawrogi cyfleoedd cyfartal, amrywiaeth ddiwylliannol a chrefyddol a pharchu eu hurddas eu hunain ac urddas eraill.

Adnoddau Athrawon

Disgrifiad Adnoddau Estynedig i Athrawon

Mae'r adnoddau hyn yn darparu gweithgareddau dilynol dysgu a syniadau a fydd yn caniat·u trafodaeth agored o faterion mewn perthynas ag eithafiaeth yn ei ystyr ehangaf.

Adnoddau Athrawon Estynedig

Adnoddau Athrawon Estynedig

Achub Fi!

CA4

Disgrifiad Gwers

Drwy drafodaeth a gwaith grwp mae pobl ifanc yn dysgu gwerthfawrogi amryiaeth ddiwylliannol a chydnabod sut mae stereoteipiau yn gallu arwain at ragfarn a throsedd casineb. Mae senarios datrys problemau yn eu helpu nhw i ddod yn fwy ymwybodol o asiantaethau cefnogaeth yn y gymuned.

Adnoddau Athrawon

COW (S)

CA4

Disgrifiad Gwers

Mae’r wers hon yn defnyddio darnau o DVD COW i wyntyllu peryglon ymyrraeth wrth yrru. Drwy weithgareddau rhyngweithiol a gwaith grŵp mae’n pwysleisio’r gyfraith mewn cysylltiad â gyrru ac mae’n archwilio’r canlyniadau i bob un sydd yn gysylltiedig, ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Adnoddau Athrawon

Hawliau a Chyfrifoldebau (S)

CA4

Disgrifiad Gwers

Drwy amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys dadl a thrafodaeth mae disgyblion yn archwilio'r angen i fod yn ymwybodol o ac i herio os yn angenrheidiol, ymelwad a diarddeliad hawliau dynol. Mae'r wers hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r amrediad o agweddau, disgwyliadau ac ymddygiadau mewn cymdeithas ynglyn a pherthynasau a deall y gwahaniaeth rhwng priodasau wedi'u trefnu a thrwy orfodaeth.

Adnoddau Athrawon

Disgrifiad Adnoddau Estynedig i Athrawon

Mae'r adnoddau hyn yn darparu gweithgareddau dilynol dysgu a syniadau a fydd yn caniatau trafodaeth agored o faterion ynglun a phriodasau drefnedig neu orfod yn ei ystyr ehangaf.

Adnoddau Athrawon Estynedig