Rydych chi yma: Disgyblion > 11-14 Oed > Pictiwr Peryg

Pictiwr Peryg

Faith Allweddol

Beth yw secstio?

Secstio yw anfon negeseuon rhywiol neu luniau / fideo noeth neu rannol noeth drwy unrhyw ddyfais ddigidol neu eu postio ar-lein.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Pan fyddwch chi’n postio neu’n anfon llun yn electronig dros y Rhyngrwyd rydych chi’n colli rheolaeth ar y ddelwedd.
 • Gallwch gael hwyl gyda lluniau ar-lein ond peidiwch â phostio neu anfon unrhyw beth nad ydych am i’ch rhieni neu’ch gofalwyr ei weld.
 • Os oes rhywun yn swnian arnoch chi i anfon hun-lun (selfie) noeth atyn nhw, dywedwch na a dywedwch wrth oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddo.
 • Os ydych wedi derbyn llun noeth o rywun, dylech ei ddileu ar unwaith oherwydd mae ei gadw yn drosedd. Dywedwch wrth oedolyn rydych chi’n ymddiried ynddo.
 • Mae’n drosedd tynnu, cael, postio neu anfon delwedd anweddus o blentyn, hyd yn oed os yw’n hun-lun.
 • Delwedd anweddus o blentyn yw unrhyw lun noeth neu rannol noeth o berson o dan 18 oed. Mae’n un o’r troseddau rhywiol mwyaf difrifol y gellir ei chyflawni. Mae’r heddlu’n ei drin fel mater difrifol iawn bob tro.
 • Os ydych wedi rhannu rhywbeth ac yn difaru gwneud hynny neu os ydych yn cael ei bwlio oherwydd hynny, nid yw byth yn rhy hwyr i gael help.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

 • Mae cyfran fawr o hun-luniau (selfies) anweddus sydd wedi cael eu postio ar y Rhyngrwyd yn dod yn rhan o gasgliad troseddwyr rhyw yn y pen draw.
 • Mae’r heddlu yn gallu adfer lluniau o ffonau symudol a dyfeisiau electronig eraill hyd yn oed os ydynt wedi cael eu dileu.
 • Dylai bechgyn a merched sy’n dewis anfon hun-lun noeth at eu cariad ystyried beth all ddigwydd i’r llun os bydd y berthynas yn dod i ben. Mae rhai pobl ifanc wedi anfon y lluniau hyn at bobl eraill yn eu cyfeirlyfr gan achosi embaras mawr i’w cyn gariad ac effeithio arno/arni flynyddoedd i ddod.
 • Mae llawer o bobl ifanc sydd wedi anfon hun-lun wedi cael eu bwlio neu eu blacmelio.
 • Bydd rhoi gwybod i rywun am achos o gam-drin neu fwlio yn helpu i roi stop arno.
 • Gall cyfrifon rhwydweithiau cymdeithasol gael eu targedu gan hacwyr ar-lein: maen nhw'n gallu mynd i mewn i negeseuon pobl a lawrlwytho delweddau maen nhw wedi’u hanfon yn breifat at bobl eraill.
 • Os bydd yr Heddlu yn ymchwilio i berson ifanc mewn perthynas â throsedd sy’n gysylltiedig â chreu, anfon neu bostio delwedd anweddus o blentyn (o dan 18) mae’r canlyniadau’n ddifrifol. Gall y person ifanc gael ei roi ar Gofrestr Troseddwyr Rhyw am oes. Byddai hyn yn effeithio ar unrhyw gyflogaeth neu drefniadau teithio yn y dyfodol. Os bydd cyflogwr yn gofyn am wiriad yr heddlu, i weld a yw’n addas ar gyfer swydd, gall unrhyw drosedd y mae’r person ifanc yn gysylltiedig â hi gael ei datgelu.

Cyflwyniad

Bydd eich Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion yn gwybod

 • sut i osgoi camddefnyddio technoleg ddigidol trwy secstio, a
 • beth yw’r canlyniadau os byddwch yn creu, anfon, postio neu storio selfies noeth.

Cyngor PC Kev

Cyngor PC Kev

Rhagolwg: Cyngor PC Kev

Mae angen JavaScript a Chwaraewr Flash i weld y cynnwys hwn.

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Rwyf wedi derbyn nifer o luniau noeth o bobl rwy’n eu hadnabod yn yr ysgol: dywedodd fy ffrind fod hyn yn anghyfreithlon? Ydy hyn yn wir a beth ddylwn i ei wneud?
Ateb: Ydy, mae’n anghyfreithlon creu, anfon neu bostio lluniau anweddus o berson ifanc o dan 18 oed. Mae hyn yn cynnwys lluniau rwyt ti wedi eu cynhyrchu ohonot ti dy hun. Mae’n drosedd storio lluniau o’r fath ar ddyfais electronig ac mae cosbau difrifol i’r rhai sy’n cael eu dal. Dylet ddileu’r lluniau ar unwaith a siarad ag oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo.
Cwestiwn: Anfonais i lun noeth ohonof fi fy hun at fy nghariad a nawr rwy’n poeni y gallai ei ddangos i rywun arall. Beth alla i ei wneud?
Ateb: Ar ôl i ti anfon llun rwyt ti’n colli rheolaeth arno am byth. Nid oes unrhyw sicrwydd pwy fydd yn ei weld. Dywed wrth dy gariad ei fod yn gamgymeriad a dy fod eisiau iddo ei ddileu oddi ar ei ffôn ar unwaith. Dywed wrtho fod anfon y llun yn anghyfreithlon a’i bod yn drosedd iddo gael delwedd o’r fath ar ei ffon. Os byddi di’n parhau i fod yn bryderus dylet ddweud wrth oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo.
Cwestiwn: Yn fy ysgol mae’n boblogaidd anfon hun-lun noeth at eich cariad. Dw i ddim yn gweld unrhyw ddrwg mewn anfon llun hanner noeth er mwyn i’m cariad ffitio i mewn gyda’i ffrindiau. Beth all fynd o’i le?
Ateb: Mae disgyblion yn dy ysgol yn torri’r gyfraith os ydyn nhw’n anfon hun-luniau noeth. Mae llun hanner noeth o rywun o dan 18 oed yn ôl y gyfraith yn ddelwedd anweddus o blentyn. Mae yna gosbau difrifol am wneud, anfon neu bostio lluniau o’r fath. Mae angen i ti feddwl beth all ddigwydd i’r llun ar ôl i ti ei anfon, oherwydd byddi di’n colli rheolaeth arno am byth! Gall y llun hwn gael ei basio ymlaen i eraill ac achosi embaras i ti am flynyddoedd i ddod. Os byddi di dan bwysau gan gyfoedion gall siarad ag oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo helpu, a gall wneud disgyblion eraill yn ymwybodol eu bod yn torri’r gyfraith, a gwneud eu hunain yn agored i rywun gam-fanteisio arnyn nhw.
Cwestiwn: Fe wnes i orffen gyda fy nghariad yr wythnos diwethaf. Pan oeddem yn mynd allan gyda’n gilydd fe anfonais i lun noeth ati ac mae hi nawr wedi ei roi ar Facebook. Rwy’n cael fy mwlio gan bobl yn yr ysgol. Mae gen i gymaint o gywilydd, beth alla i wneud?
Ateb: Fe alli di gysylltu â Facebook a gofyn iddyn nhw dynnu’r llun oddi ar y wefan. Mae’r hyn y mae dy gyn gariad wedi ei wneud yn drosedd, sef dosbarthu delwedd anweddus o blentyn, oherwydd dy fod dan 18 oed. Mae angen i ti siarad ag oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo. Dywed wrtho beth sy’n digwydd - gall helpu i stopio’r bwlio a chynnig y cymorth fydd ei angen arnat ti i ymdopi â’r profiad hwn.
Cwestiwn: Dywedodd rhywun wrtha’i ei bod yn well defnyddio Snapchat i rannu hun-luniau noeth gan mai dim ond 12 eiliad mae’r delweddau’n bara cyn eu bod yn cael eu dileu. Ydy hyn yn wir?
Ateb: Ap rhwydweithio cymdeithasol yw Snapchat sy’n galluogi lluniau i gael eu rhannu rhwng pobl. Pan fydd y llun yn cael ei dderbyn bydd yn aros ar y sgrin hyd at 10 eiliad cyn iddo gael ei ddileu’n awtomatig. Fodd bynnag, mae’n bosibl gwneud ‘screen snatch’ a recordio’r llun a anfonwyd. Yna gellir ei storio neu ei ail-anfon. Nid yw byth yn ddoeth anfon lluniau noeth yn electronig drwy unrhyw safle rhwydweithio neu ap oherwydd mae wastad yn bosibl arbed y lluniau hyn. Mae’n anghyfreithlon creu neu anfon lluniau o’r fath neu eu storio neu eu hailanfon. Dylet gael sgwrs gydag oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo.
Cwestiwn: Mae bachgen ym mlwyddyn 11 wedi bod yn anfon negeseuon testun fflyrti ata’i. Dw i wedi dechrau ei ffansio. Yr wythnos hon mae’r negeseuon wedi dechrau mynd yn fwy rhywiol. Mae’n gofyn am lun ohona’i yn fy nillad isaf. Ddylwn i barhau â hyn gan nad ydw i eisiau iddo beidio fy hoffi?
Ateb: Gelwir y negeseuon o natur rywiol rwyt ti wedi eu derbyn yn secstio. Mae’r bachgen hwn wedi ceisio gwneud i ti ymddiried ynddo a gall fod yn defnyddio hyn i gamfanteisio arnat ti’n rhywiol. Ddylet ti byth wneud unrhyw beth sy’n gwneud i ti deimlo’n anghyfforddus. Mae anfon llun rhannol noeth yn drosedd ddifrifol yn ôl y gyfraith. Fe fydd e’n torri’r gyfraith os oes ganddo lun o’r fath ar ei ffôn. Mae'r rhain yn droseddau difrifol iawn a gall y canlyniadau fod yn sylweddol. Gwna’n siŵr dy fod yn siarad â rywun rwyt ti’n ymddiried ynddo.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.

Linell Gymorth Byw Heb Ofn

0808 8010 800

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

Mae Hafan Cymru yn cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol.

hafancymru.co.uk

Gallwch hefyd ffonio NSPCC Cymru ar

0808 100 25 24

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

Mae cynnwys animeiddio, gemau a llafar yn gudd ar eich cyfrifiadur. Mae JavaScript a Chwaraewr Flash yn ofynnol.