Rydych chi yma: Disgyblion > 14-16 Oed > Na Yw Na

Na Yw Na

Faith Allweddol

Beth yw cydsyniad rhywiol?

Dywed y gyfraith mai cydsyniad rhywiol yw pan fydd person 16 oed neu hŷn yn cytuno o ddewis i unrhyw fath o weithgaredd rhywiol a bod ganddo ef neu hi y rhyddid a’r gallu i wneud y dewis hwnnw.

Cyngor PC Brown

Cyngor PC Brown

Rhagolwg: Cyngor PC Brown

Mae angen JavaScript a Chwaraewr Flash i weld y cynnwys hwn.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Mae gan bawb yr hawl i deimlo’n ddiogel.
 • Mae gennych bob amser yr hawl i ddewis pwy sy’n cyffwrdd â chi mewn ffordd rywiol.
 • Dylid rhoi cydsyniad rhywiol bob tro y byddwch yn cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol gyda pherson arall.
 • Dylech gael rhyw dim ond os ydych wirioneddol eisiau hynny. Mae hynny’n wir am y tro cyntaf ac am bob tro.
 • Mae’n gwbl iawn i ddweud ‘Na’ neu ‘Stop’ ar unrhyw adeg os nad ydych am barhau.
 • Os ydych chi am gael rhyw ond nad yw eich cariad am wneud hynny, rhaid i chi barchu ei deimladau/theimladau.
 • Mae cysylltiad rhywiol gyda rhywun heb eu cydsyniad yn ymosodiad rhywiol.
 • Cam-drin rhywiol yw os bydd rhywun yn eich gorfodi i weithgaredd rhywiol nad ydych chi am ei gael neu’n eich bygwth os nad ydych yn cael cysylltiad rhywiol â hwy.
 • Mae’r bai ar y sawl sy’n cyflawni’r ymosodiad rhywiol, nid y dioddefwr.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

 • Oed cydsyniad yw’r oedran y bydd y gyfraith yn ddweud sy’n gyfreithiol i gael rhyw.
 • Yng Nghymru a Lloegr 16 yw’r oedran ar gyfer pawb, boed hwy’n hoyw, heterorywiol (syth) neu’n ddeurywiol.
 • Er mai dyma’r oedran cydsynio, nid 16 o reidrwydd yw’r oedran iawn i chi ddechrau cael gweithgaredd rhywiol. Dim ond chi fydd yn gwybod beth sy’n iawn i chi, felly gosodwch eich ffiniau eich hun.
 • Un elfen o fod mewn perthynas iach yw bod yn hyderus i rannu ffiniau personol a gwybod y caiff eich ffiniau chi eu parchu.
 • Peidiwch â theimlo’n anghyfforddus ynglŷn â dweud na ynglŷn â chusanu, cyffwrdd neu unrhyw weithgaredd rhywiol arall. Gadewch i’ch partner wybod os ydych yn ansicr.
 • Os yw eich cariad yn ceisio eich gorfodi i fynd ymhellach nag ydych yn ei ddymuno yn rhywiol, yna nid yw eich perthynas yn iach na diogel felly mae’n bryd camu allan ohoni.

Cyflwyniad

Mae eich swyddog heddlu ysgol yma i’ch helpu i ddeall

 • Beth yw cydsyniad rhywiol?
 • Pam mae cydsyniad yn bwysig?
 • Pwy all helpu?

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: A yw’r rhan fwyaf o bobl ifanc yn cael rhyw?
Ateb: Na - mae astudiaethau’n dangos bod y rhan fwyaf o bobl ifanc yn aros hyd nes y byddant yn 16 oed cyn cael rhyw, a bydd rhai yn aros yn llawer hirach. Nid yw bod mewn cariad yn golygu bod yn rhaid i chi gael rhyw, ac nid yw cael rhyw yn golygu eich bod mewn cariad!
Cwestiwn: A yw’n iawn i gael rhyw unwaith y byddwch yn 16 oed?
Ateb:

Unwaith y byddwch dros 16 oed mae’n gyfreithlon i chi gydsynio i unrhyw fath o weithgaredd rhywiol cyn belled bod gennych y rhyddid a’r gallu i wneud y dewis hwnnw. Mae hynny’n golygu nad ydych yn cael eich gorfodi, o dan bwysau neu’n cael eich bygwth i gytuno ac nad ydych wedi meddwi, wedi cael cyffuriau, yn cysgu neu’n anymwybodol.

Fodd bynnag, mae’n anghyfreithlon i bobl mewn 'safle o ymddiriedaeth’ megis athrawon, gofalwyr a meddygon i gael rhyw gyda phobl ifanc o dan 18 oed sydd yn eu gofal.

Cwestiwn: Sut ydw i’n gwybod a oes cydsyniad rhywiol wedi ei roi?
Ateb: Siaradwch â’ch partner. Os oes genych unrhyw amheuaeth bod cydsyniad wedi ei roi, naill ai’i eiriol neu’n aneiriol, rhaid i chi stopio a chanfod hynny cyn parhau gydag unrhyw weithgaredd rhywiol, fel arall gall gael ei ystyried fel trais neu ymosodiad rhywiol.
Cwestiwn: Beth fydd yn digwydd os caf ryw dan oed?
Ateb: Yn ôl y gyfraith, os ydych dan 16 oed, ni allwch roi cydsyniad gwybodus i gael rhyw. Felly mae bachgen sy’n cael rhyw gyda merch o dan 16 oed yn torri’r gyfraith - hyd yn oed os yw’n cytuno. Gall merch 16 oed (neu drosodd) sy’n cael rhyw gyda bachgen o dan 16 oed hefyd gael ei herlyn am ymosodiad rhywiol.
Cwestiwn: Beth yw ymosodiad rhywiol?
Ateb: Ymosodiad rhywiol yw pan fydd rhywun yn cyffwrdd â pherson arall mewn modd rhywiol yn fwriadol heb eu cydsyniad. Ymddygiad rhywiol nas dymunir ydyw sy’n gwneud i rywun deimlo’n anghyfforddus, dan fygythiad neu’n ofnus. Mae’n cynnwys cyffwrdd gydag unrhyw ran o’r corff, gydag unrhyw beth arall a thrwy unrhyw beth megis dillad.
Cwestiwn: Lle allaf i fynd am gymorth?
Ateb:

Mae ymosodiad rhywiol yn drosedd, waeth pwy sy’n ei gyflawni neu lle mae’n digwydd. Peidiwch â bod ag ofn chwilio am gymorth.

Os ydych angen cymorth, gallwch ffonio:

 • Yr Heddlu
 • ChildLine ar 0800 1111
 • NSPCC Cymru ar 0808 100 25 24
 • Llinell Gymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gymru Gyfan 0808 8010800
 • Mae Prosiect Dyn Project yn darparu cefnogaeth ar gyfer dioddefwyr sy’n ddynion ar 0808 801 0321
 • Mae Hafan Cymru yn cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol. www.hafancymru.co.uk
 • Canolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol (SARC), os oes un yn eich ardal, lle gallwch gael cefnogaeth arbenigol a gofal meddygol os ydych wedi dioddef ymosodiad rhywiol.
 • Meddyg neu nyrs practis ym meddygfa eich meddyg teulu.
 • Y Ganolfan Cymorth Trais a Cam-drin Rhywiol ar 0808 802 9999

Mae galwadau am ddim o’r rhan fwyaf o linellau tir, fodd bynnag efallai y codir tâl o ffonau symudol yn dibynnu ar eich rhwydwaith.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.

Linell Gymorth Byw Heb Ofn

0808 8010 800

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

Mae Hafan Cymru yn cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol.

hafancymru.co.uk

Gallwch hefyd ffonio NSPCC Cymru ar

0808 100 25 24

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

Mae cynnwys animeiddio, gemau a llafar yn gudd ar eich cyfrifiadur. Mae JavaScript a Chwaraewr Flash yn ofynnol.