Rydych chi yma: Disgyblion > 14-16 Oed > Twyll Peryglus

Twyll Peryglus

Faith Allweddol

Beth yw ecsploetio plant yn rhywiol?

Mae ecsploetio plant yn rhywiol yn digwydd pan fanteisir ar berson ifanc o dan 18 oed, y caiff ei feithrin ar gyfer perthynas amhriodol a’i reoli ar gyfer dibenion rhywiol.

Mae’n fath o gam-drin rhywiol lle bydd pobl ifanc yn derbyn ‘rhywbeth’ e.e. cyfeillgarwch, bwyd, lle i aros, cyffuriau, alcohol, sigaréts, ffonau symudol, rhoddion eraill, arian neu ddiogelwch o ganlyniad i berfformio gweithgaredd rhywiol a/neu eraill yn perfformio gweithgareddau o’r fath arnynt hwy.

Beth yw meithrin perthynas amhriodol?

Meithrin perthynas amhriodol yw pan fydd oedolyn, neu berson ifanc hŷn yn creu perthynas o ymddiriedaeth ac yn dod yn ffrind gyda phlentyn neu berson ifanc. Ei nod yw lleihau swildod y plentyn neu’r person ifanc a’i baratoi ar gyfer cam-drin rhywiol. Gall gymryd diwrnodau, wythnosau neu hyd yn oed fisoedd. Gelwir y person sy’n cyflawni’r droed yn dramgwyddwr. Y plentyn neu’r person ifanc sy’n cael ei feithrin yw’r dioddefwr.

Sut mae meithrin perthynas amhriodol yn digwydd?

Mae meithrin perthynas amhriodol yn dechrau pan fydd oedolyn yn canfod ac yn dod yn ffrind i blentyn neu berson ifanc agored i niwed. Mae sawl math posibl, er enghraifft gall y tramgwyddwr efallai esgus bod ganddo/ganddi yr un diddordebau neu efallai y bydd yn gor-ganmol er mwyn twyllo plentyn i ymddiried ynddynt. Nid yw’r person ifanc yn aml yn sylweddoli ei fod/bod yn cael ei fanipiwleiddio.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Unwaith y bydd perthynas o ymddiriedaeth wedi ei sefydlu, mae’r tramgwyddwr yn cyflwyno themâu rhywiol i’r sgwrs. Er enghraifft, gofyn i blentyn am ei deimladau a’i brofiadau rhywiol, rhannu pornograffi gyda nhw neu ofyn iddynt am luniau rhywiol ohonynt eu hunain. Wrth i’r berthynas amhriodol ddatblygu dechreuant gam-fanteisio’n rhywiol ar y person ifanc.

Cyngor PC Jones

Cyngor PC Jones

Rhagolwg: Cyngor PC Jones

Mae angen JavaScript a Chwaraewr Flash i weld y cynnwys hwn.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Ecsploetio plentyn yn rhywiol yw pan gam-fanteisir ar berson ifanc dan 18 oed, neu y caiff ei feithrin neu ei reoli at ddibenion rhyw.
 • Gall ecsploetio rhywiol ddigwydd i unrhyw un.
 • Gall ddigwydd i blant o bob oed, yn fechgyn a merched, ac o unrhyw gefndir ethnig.
 • Mae dioddefwyr wedi eu nodi fel heterorywiol, hoyw, lesbiad a deurywiol ac mae rhai ohonynt wedi bod yn anabl neu wedi bod ag anawsterau dysgu.
 • Mae cysylltiad rhwng defnydd alcohol a chyffuriau anghyfreithlon a risg cynyddol o ddioddef ecsploetiaeth rywiol.
 • Mae ecsploetio rhywiol yn fath o gam-drin rhywiol ac mae’n anghyfreithlon.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

 • Mae tramgwyddwyr yn gyfrwys iawn yn y modd y maent yn meithrin perthynas amhriodol ac yn manteisio ar y bobl ifanc y maent yn eu cam-drin.
 • Peidiwch â chael eich twyllo i wneud pethau sy’n anniogel, hyd yn oed eu bod yn ymddangos yn hwyl. Gall rhywbeth a allai fod yn gyffrous ar y dechrau yn fuan ddod yn fwy peryglus nag a feddyliwch.
 • Peidiwch ag ymddiried mewn pobl nad ydych yn eu hadnabod, hyd yn oed os ydynt yn ymddangos yn gyfeillgar - mae hi bob amser yn bwysig adnabod rhywun yn dda cyn eich bod yn mynd i berthynas agos. Nid yw pawb yr hyn y maent yn ymddangos eu bod mewn gwirionedd. Gwnewch yn siŵr bob amser eich bod yn gwybod gyda phwy yr ydych yn siarad ar-lein. Peidiwch byth â rhoi manylion personol na chytuno i gwrdd â rhywun yr ydych ond wedi siarad â hwy ar-lein.
 • Mae rhai pobl yn cam-drin eraill yn rhywiol oherwydd eu bod am deimlo bod ganddynt rym a rheolaeth. Maent yn gwybod bod yr hyn a wnânt yn anghywir a dyna pam efallai y byddant yn dweud wrthych am ei gadw’n gyfrinach neu geisio gwneud i chi feddwl ei fod yn iawn i’w wneud.
 • Cofiwch ymddiried ynoch eich hun i wybod pan fo rhywbeth yn anghywir. Os bydd rhywun yn gwneud i chi deimlo’n anniogel, o dan bwysau neu’n ofnus, dilynwch eich greddf a mynnwch help.

Cyflwyniad

Mae eich swyddog heddlu ysgol yma i’ch helpu i ddeall

 • am ecsploetio plant yn rhywiol,
 • sut y gallech chi fod mewn perygl y bydd rhywun yn ceisio meithrin perthynas amhriodol â chi,
 • sut i adnabod y rhybuddion, a
 • lle allaf gael help.

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Pa arwyddion ddylwn i fod yn ymwybodol ohonynt os rwy’n credu fy mod yn cael fy ecsploetio’n rhywiol?
Ateb:

Mae’n bosibl y gallai oedolyn ifanc deniadol gael bwriadau i’ch ecsploetio chi’n rhywiol. Felly’n mae’n bwysig adnabod yr arwyddion megis:

 • Nid yw eich cariad eisiau i chi ddweud wrth eich rhieni am eich perthynas.
 • Rydych yn cael llawer o sylw a chaiff llawer o arian ei wario arnoch chi.
 • Rhoddir ffôn symudol i chi “er mwyn cadw mewn cysylltiad bob amser”.
 • Bydd ef/hi yn eich cadw draw oddi wrth eich ffrindiau gan ddweud nad yw am eich rhannu gyda neb arall.
 • Rhoddir alcohol a sylweddau eraill i chi.
 • Cewch eich gwahodd i ran o gylch ffrindiau eich cariad.
 • Cewch wahoddiad i lawer o bartïon.
 • Fe’ch anogir i aros allan yn hwyr a dros nos.
Cwestiwn: Rwy’n credu bod fy ffrind yn cael ei ecsploetio’n rhywiol, beth ddylwn ei wneud?
Ateb: Os ydych chi’n poeni bod eich ffrind yn cael ei ecsploetio, mae’n bwysig siarad ag ef/hi am y sefyllfa. Gallwch ddweud wrthynt eich bod yno os ydynt am sgwrs. Byddwch yn barod i gael gwybod nad ydynt am siarad â chi am y sefyllfa gan eu bod yn ofni beth fydd yn digwydd os byddant yn dweud wrth rywun.
Cwestiwn: Beth ddylwn ei wneud os yw ffrind yn rhannu cyfrinach â mi?
Ateb: Yn anffodus, mae unigolion sydd â llai o bobl yn ofalgar amdanynt hyd yn oed yn fwy agored i gael eu hecsploetio’n rhywiol. Felly, gwrandewch ar eich ffrind ond peidiwch ag addo cadw’r wybodaeth yn gyfrinach. Ceisiwch berswadio eich ffrind i siarad ag oedolyn y maent yn ymddiried ynddo/ynddi neu gysylltu â llinell gymorth genedlaethol i gael rhagor o gyngor. Siaradwch â rhywun yr ydych yn gwirioneddol ymddiried ynddynt, megis eich rhieni neu ofalwr, athro/athrawes neu Swyddog Heddlu Cymunedol yr Ysgol a chael cyngor ganddynt hwy.
Cwestiwn: Lle allaf gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag ecsploetio rhywiol?
Ateb:

Mae llawer o wefannau y gallwch eu defnyddio i gael rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn. Mae gwefannau defnyddiol yn cynnwys:

Cwestiwn: Lle allaf fynd am gymorth?
Ateb:

Mae ecsploetio rhywiol yn drosedd, waeth pwy sy’n ei gyflawni neu lle mae’n digwydd. Peidiwch â bod ag ofn chwilio am gymorth.

Mae help ar gael os ydych yn teimlo mewn perygl o gael eich ecsploetio’n rhywiol. Gallech ddweud wrth eich rhieni, ffrind yr ydych yn ymddiried ynddo/ynddi, aelod o’r teulu, athro neu athrawes, Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion neu weithiwr ieuenctid ynglŷn â’r hyn sy’n digwydd fel y gallant wneud yn siŵr eich bod yn ddiogel. Os ydych chi, neu ffrind, mewn perygl uniongyrchol neu angen cymorth ar frys dylech ffonio’r Heddlu.

Os ydych angen cymorth, neu am siarad â rhywun, gallwch ffonio:

 • www.childline.org.uk/Explore/AbuseSafety/Pages/Sexualabuse.aspx
 • ChildLine ar 0800 1111
 • NSPCC Cymru ar 0808 100 25 24
 • Llinell Gymorth Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gymru Gyfan 0808 8010800
 • Mae Prosiect Dyn Project yn darparu cefnogaeth ar gyfer dioddefwyr sy’n ddynion ar 0808 801 0321
 • Mae Hafan Cymru yn cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol. www.hafancymru.co.uk
 • Canolfan atgyfeirio ymosodiadau rhywiol (SARC), os oes un yn eich ardal, lle gallwch gael cefnogaeth arbenigol a gofal meddygol os ydych wedi dioddef ymosodiad rhywiol.
 • Meddyg neu nyrs practis ym meddygfa eich meddyg teulu.
 • Y Ganolfan Cymorth Trais a Cam-drin Rhywiol ar 0808 802 9999

Mae galwadau am ddim o’r rhan fwyaf o linellau tir, fodd bynnag efallai y codir tâl o ffonau symudol yn dibynnu ar eich rhwydwaith.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.

Linell Gymorth Byw Heb Ofn

0808 8010 800

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

Mae Hafan Cymru yn cefnogi dioddefwyr troseddau rhywiol.

hafancymru.co.uk

Gallwch hefyd ffonio NSPCC Cymru ar

0808 100 25 24

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.