Diogelwch Personol

Ffaith Allweddol

Pryd daw diogelwch personol yn fater i'r heddlu?

Pan fyddwch yn meddwl bod y gyfraith ar fin cael ei thorri neu wedi'i thorri.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Peidiwch â bod ofn ffonio 999 os ydych yn meddwl eich bod efallai mewn perygl.
 • Pan fyddwch allan defnyddiwch eich ffôn symudol, chwaraewr MP3 yn ddoeth er mwyn peidio tynnu sylw atynt. Cadwch eich ffôn mewn poced ar ddirgrynu.
 • Ar drafnidiaeth gyhoeddus, eisteddwch yn agos i’r gyrrwr. Ar drên, eisteddwch mewn cerbyd prysur os gallwch.
 • Cerddwch yn wynebu'r traffig fel na all car dynnu i fyny y tu ôl i chi.
 • Peidiwch byth â dilyn llwybr tarw drwy fannau anghysbell heblaw eich bod gyda grŵp mawr o ffrindiau.
 • Dysgwch ddweud NA. Os nad ydych yn gyfforddus gydag unrhyw beth dywedwch NA. Does dim gwahaniaeth beth mae eich ffrindiau yn wneud, CHI sy'n bwysig.
 • Dwedwch wrth eich rhieni/gofalwyr bob amser i ble rydych chi'n mynd; maent yn poeni amdanoch! Rhowch dawelwch meddwl iddynt; dwedwch eich cynlluniau wrthynt.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

Meddai PC Jones:

 • Os bydd rhywun yn anfon tecst neu e-bost cas neu fygythiol atoch maent yn torri'r gyfraith. Mae'n beth anghywir i'w wneud. Dywedwch wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo, cadwch y neges a riportiwch y digwyddiad.
 • Mae yfed alcohol neu gymryd cyffuriau yn newid y ffordd mae eich meddwl a'ch corff yn gweithio. Rydych yn fwy tebygol o gael damwain neu i niweidio eich hun pan yn feddw.
 • Mae gwrando ar gerddoriaeth wrth gerdded yn golygu na fyddwch yn gallu clywed beth sy'n digwydd o'ch cwmpas ac yn eich rhoi mewn risg gan draffig a risgiau a berir gan eraill.

Cyflwyniad

Bydd eich swyddog heddlu ysgol yn eich helpu i ddysgu sut i adnabod a lleihau risgiau mewn bywyd bob dydd.

Cyngor PC James

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Rwy’n mynd i'r dref ar fy mhen fy hun gyda ffrind i siopa. Rydw i ychydig yn nerfus gan i mi glywed am fachgen o fy ysgol i yn cael ei fygio gan rywun oedd eisiau ei ffôn. Beth ddylwn i wneud pe bai rhywun yn ceisio dwyn fy ffôn neu fy arian?
Ateb:
 • Cadwch eich ffôn wedi ei chuddio a dim ond ei ddefnyddio os oes rhaid i chi.
 • Osgowch fannau peryglus fel tanlwybrau neu fannau ynysig.
 • Peidiwch â chario eitemau gwerthfawr ar eich person; yn ddelfrydol cadwch eich arian mewn gwregys arian.
 • Y bagiau gorau i'w cario yw rhai â strap hir y gellir eu gwisgo ar draws eich corff.
 • Ildiwch eich bag, pwrs, waled neu ffôn yn hytrach nag ymladd. Gallwch gael eitemau newydd ond ni allwch gael ‘chi’ newydd.
 • Ewch i fan ddiogel fel siop a gofynnwch am help a riportiwch unrhyw ladrad i'r heddlu a chysylltwch â'ch teulu.
Cwestiwn: Rwy'n mynd i barti mewn tŷ ar y penwythnos, sut allaf fwynhau fy hun a chadw’n ddiogel?
Ateb:
 • Gwnewch yn siŵr bod eich rhieni/gofalwyr yn gwybod lle rydych chi'n mynd i fod a sut yr ydych yn bwriadu dod adref.
 • Peidiwch â cherdded adref ar eich pen eich hun.
 • Peidiwch byth â derbyn lifft gan unrhyw un sydd wedi bod yfed alcohol.
 • Cadwch gyda'ch ffrindiau.
 • Os oes alcohol ar gael cofiwch mai dim ond 5 munud y mae’n ei gymryd iddo fynd i'ch gwaed.
 • Gelwir yfed llawer mewn cyfnod byr o amser yn yfed sbri ac mae’n eich rhoi mewn perygl gan ei fod yn effeithio ar sut mae eich meddwl a'ch corff yn gweithio.
 • Bydd pobl yn aml yn difaru gwneud y penderfyniadau a wnânt o dan ddylanwad alcohol.
 • Peidiwch â derbyn diodydd gan eraill os nad ydych yn gwybod beth sydd ynddynt.
 • Peidiwch â gadael diod heb ei warchod, gallai gael ei sbeicio.
 • Byddwch yn gyfrifol, cynlluniwch yn effeithiol ac fe gewch y math cywir o hwyl.
 • Cofiwch, dywed y gyfraith bod yn rhaid i chi fod yn 18 oed a throsodd i brynu alcohol.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.

Am gymorth ynglŷn â chyffuriau, ffôniwch Dan 24/7 ar

0808 808 2234

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

dan247.org.uk/Default_Wales.asp

Mewn argyfwng ffôniwch bob amser

999

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.