Rydych chi yma: Disgyblion > 11-14 Oed > Meddwl am Yfed

Meddwl am Yfed

Ffaith Allweddol

Mae cyffur yn newid y ffordd y mae eich meddwl a'ch corff yn gweithio.

Mae alcohol yn gyffur. Mae'n wenwyn ac yn iselydd.

Cyngor PC Warner

Cyngor PC Warner

Rhagolwg: Cyngor PC Warner

Mae angen JavaScript a Chwaraewr Flash i weld y cynnwys hwn.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Nid oes swm diogel o alcohol ar gyfer plant oherwydd mae eich corff yn dal i dyfu. Gall alcohol wneud niwed i'r ymennydd a'r corff sy'n datblygu.
 • Er bod alcohol yn gyfreithlon mae sawl deddf sy'n rheoli ei ddefnydd.
 • Peidiwch â derbyn lifft os yw'r gyrrwr wedi bod yn yfed.
 • Byddwch yn ymwybodol y gall cryfder diodydd alcoholaidd amrywio. Er enghraifft, mae Shandi gyda 1%, Seidr 4%, Alcopops megis Reef 5%, Gwin 12%, a mae Fodca yn aml gyda 40%.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

Meddai PC Jones:

 • Gall yr heddlu gymryd alcohol oddi ar bobl ifanc sy'n ei yfed ar y stryd.
 • Gall pobl ifanc 16 a 17 oed yfed gwin, cwrw neu seidr gyda phryd bwyd os caiff ei brynu gan oedolyn mewn ardal a bennir ar gyfer bwyta.
 • Mae’n groes i'r gyfraith i siopwr neu dafarnwr werthu alcohol i unrhyw un dan ddeunaw oed.
 • Mae'n groes i'r gyfraith i yrru â rhagor na 80 miligram o alcohol am bob 100 mililitr o waed.

Cyflwyniad

Bydd eich swyddog heddlu yn eich helpu

 • i wybod am effaith a risgiau defnyddio alcohol,
 • i wybod y gyfraith sy’n ymwneud ag alcohol, ac
 • i ddeall yr effaith ar bobl.

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Pam mae pobl yn yfed alcohol?
Ateb: Caiff alcohol ei yfed yn aml ar adegau cymdeithasol megis priodasau, partïon ac ati.
Cwestiwn: Sut mae yfed alcohol yn effeithio ar ymddygiad neu ddiogelwch person?
Ateb: Mae alcohol yn achosi i bobl ymlacio, cymryd risgiau ac efallai gwneud pethau nad ydynt am eu gwneud.
Cwestiwn: Pa broblemau a ellir eu hachosi gan bobl ifanc yn yfed mewn mannau cyhoeddus?
Ateb: Gall amrywio o fod yn swnllyd a tharfu ar bobl eraill i ymddygiad ymosodol a threisgar.
Cwestiwn: Beth yw yfed sbri?
Ateb: Yfed sbri yw pan fydd dynion yn yfed mwy na 8 uned mewn un sesiwn a menywod yn yfed mwy na 6 uned mewn un sesiwn.

Cwis Mawr: Oedrannau yn ôl y Gyfraith

Am gymorth ynglŷn â chyffuriau, ffôniwch Dan 24/7 ar

0808 808 2234

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

dan247.org.uk/Default_Wales.asp

Mae Drink Line yn rhoi gwybodaeth gyfrinachol a chyngor am broblemau cysylltiedig ag alcohol a gall eich cyfeirio chi at asiantaeth leol. Gallwch eu ffonio nhw ar

0800 917 8282

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

Mae Grwpiau Teulu Al-Anon yn darparu grwpiau hunangymorth ar gyfer pobl yr effeithir arnynt gan yfed rhywun arall.

0207 403 0888

Cost galwad safonol.

Mae cost galwad yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.