Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN)

Faith Allweddol

Beth yw Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN)?

Mae Sylweddau Seicoweithredol Newydd, a elwir hefyd yn gyffuriau newydd sy’n ymddangos, gyffuriau anterth cyfreithlon, neu’r byrfoddau NPS neu NEDs, yn sylweddau sy’n dynwared effaith cyffuriau anghyfreithlon, ond ni chânt eu rheoli gan Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971. Gall y cyffuriau hyn fod yn rhai sydd wedi eu creu’n synthetig neu’n rhai llysieuol.

Cyngor PC Freeman

Cyngor PC Freeman

Rhagolwg: Cyngor PC Freeman

Mae angen JavaScript a Chwaraewr Flash i weld y cynnwys hwn.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Nid yw’r ffaith bod cyffur yn gyfreithlon yn golygu ei fod yn ddiogel.
 • Nid oes dos a argymhellir wedi ei argraffu ar y sylweddau hyn felly ni wyddoch beth yr ydych yn ei gymryd.
 • Pobl fusnes amheus sy’n gwneud y sylweddau hyn sydd â diddordeb dim ond mewn gwneud elw, nid eich lles chi.
 • Mae llawer o’r cyffuriau ‘ar werth‘ hyn wedi eu labelu gyda ‘not for human consumption’ er mwyn i’r delwyr (gwerthwyr neu gyflenwyr) osgoi’r gyfraith fel nad oes unrhyw gyfrifoldeb arnynt am unrhyw ganlyniadau negyddol neu risgiau.
 • Mae llawer o gyffuriau cyfreithlon yn cynnwys cymysgeddau o gyffuriau anghyfreithlon ac nid yw anwybodaeth yn esgus dros fod yn eu meddiant.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

Yn aml bydd y sylweddau hyn yn newydd ac mae eu cyfansoddiad cemegol yn newid drwy’r amser. Nid ydynt wedi cael eu profi’n iawn i weld pa mor wenwynig ydynt i bobl, felly nid oes ffordd i ddweud sut y byddant yn effeithio arnoch. Ni wyddom ddim am effeithiau tymor canolig na hir dymor defnyddio’r cyffuriau hyn.

Gwyddom fodd bynnag am sgil effeithiau corfforol a meddyliol tymor byr peryglus, sef:

 • Eich gwneud chi’n ffwndrus – felly bydd damweiniau’n fwy tebygol o ddigwydd.
 • Gallant leihau swildod, achosi cysgadrwydd neu ymosodiadau panig, paranoia neu hyd yn oed salwch seicotig ac yn fwy drastig coma, ffitiau a marwolaeth.
 • Eich rhwystro rhag cysgu, gan eich gadael wedi llwyr ymlâdd ac yn isel eich ysbryd yn ddiweddarach.
 • Gallant fod yn wenwynig i bobl, gall hyd yn oed sylweddau ‘naturiol’ neu ‘lysieuol’ achosi methiant yr arennau.
 • Gallant gael effeithiau negyddol ar iechyd meddwl e.e. pen maen mawr / ‘head wrecked’.

Cyflwyniad

Bydd eich swyddog heddlu ysgol yn eich helpu i ddeall

 • y ffeithiau ynglŷn â Sylweddau Seicoweithredol Newydd (SSN),
 • a'r peryglon sy’n gysylltiedig â chymryd SSN.

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: A yw’r Sylweddau Seicoweithredol Newydd hyn yn beryglus?
Ateb: Ydyn, maent yr un mor beryglus gan fod iddynt beryglon iechyd tebyg i gyffuriau anghyfreithlon. Yn wir maent yn aml yn gryfach na chyffuriau anghyfreithlon. Maent yn llawer mwy pur gan fod y cemegau yn gyfreithlon ac yn rhad i’w prynu felly nid oes yn rhaid i’r cyflenwyr eu cymysgu gyda dim byd arall.
Cwestiwn: Gellir prynu Sylweddau Seicoweithredol Newydd ar y rhyngrwyd fell mae’n rhaid eu bod yn iawn?
Ateb: NID yw’r ffaith y gellir eu prynu ar y rhyngrwyd yn eu gwneud yn dderbyniol nac yn ddiogel.
Cwestiwn: Gan fod y sylweddau hyn yn gyfreithlon a allwn ni eu cymysgu â chyffuriau eraill?
Ateb: Na, gall cymysgu’r sylweddau gyda meddyginiaethau, cyffuriau eraill neu alcohol gynyddu’r peryglon ac mewn rhai achosion bu hyn yn angheuol.
Cwestiwn: A yw’n wir bod rhai o’r Sylweddau Seicoweithredol Newydd erbyn hyn yn anghyfreithlon?
Ateb: Ydy, mae’r llywodraeth wedi cyflwyno gorchymyn dosbarthu cyffur dros dro er mwyn eich diogelu chi rhag y Sylweddau Seicoweithredol Newydd tra ei bod yn cytuno ar ddosbarthiad. Bydd y rheiny sy’n cyflawni trosedd cyffuriau dros dro yn wynebu 14 mlynedd o garchar a dirwy ddigyfyngiad.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â SSN, ymwelwch

dan247.org.uk/Default_Wales.asp

Os ydych angen riportio trosedd, galwch CrimeStoppers ar

0800 555 111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.