Ffrind neu Elyn? Cyfaill Ynteu Gelyn!

Ffaith Allweddol

Pwy sy’n ddieithryn?

Rhywun nad ydych yn ei adnabod nac yn ymddiried ynddo.

Fideo: Meddai Tarian

Gair o Gyngor

Cofiwch

  • Nid oes gan neb yr hawl i’ch brifo chi na gwneud i chi wneud unrhyw beth sy’n teimlo’n anghywir.
  • Dywedwch wrth rywun yr ydych yn ymddiried ynddo os oes dieithryn yn dod atoch.
  • Cofiwch gyngor y swyddog heddlu PEIDIWCH Â MYND a RHEDWCH GWAEDDWCH DYWEDWCH.
  • Hyd yn oed os ydych yn adnabod y person rhaid i chi ddweud ‘na’ hyd nes y byddwch wedi gofyn caniatâd eich rhieni.
  • Os oes rhywun yn eich cyffwrdd ac yn gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus, a’ch bod yn teimlo ‘O! O!’ dywedwch wrth rywun.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod at bwy i fynd am help.

Odlau Rap

Pan fyddwch chi yn chware

Allan gyda’ch ffrindie

A rhywun a ddaw

A chynnig rhywbeth o’i law:

CADWCH AT BETH SY’N DDA

PEIDIWCH MYND, DYWEDWCH NA!

Ar y stryd cewch hwyl wrth chware

A chael sbort wrth gwrdd â ffrindie

Neu fynd ar y we i syrffio

Neges sydd yn rhaid ei chofio:

CADWCH AT BETH SY’N DDA

PEIDIWCH MYND, DYWEDWCH NA!

Yn y Parc, lle bynnag fyddi,

Allan weithiau pan fo’n nosi

Mae dieithryn yn dod heibio

A dweud ‘Hi’ - paid edrych arno:

CADWCH AT BETH SY’N DDA

PEIDIWCH MYND, DYWEDWCH NA!

Cyflwyniad

Bydd Tarian yn eich helpu i ddysgu:

  • pwy y gallwch ymddiried ynddynt.
  • pwy sy’n ffrind diogel, a
  • sut i aros yn ddiogel.

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Pam na allaf i fod yn ffrind â phawb?
Ateb: Oherwydd na allwch ddweud a yw person yn dda neu’n ddrwg wrth edrych arnynt. Mae rhai pobl a allai fod am eich brifo neu eich dychryn chi.
Cwestiwn: A gaf i gadw cyfrinachau?
Ateb: Mae rhai cyfrinachau yn gyfrinachau da, fel prynu syrpreis i’ch mam ar gyfer ei phen-blwydd, ond os yw’r gyfrinach yn gwneud i chi deimlo’n ‘O! O!’, yna mae’n rhaid i chi ddweud wrth rywun.
Cwestiwn: Pwy all helpu pan fyddai’n teimlo’n anniogel neu’n anghyfforddus?
Ateb: Dewiswch rywun yr ydych yn ei adnabod ac yn ymddiried ynddynt, fel eich rhieni neu ofalwr, athrawon neu eich swyddog heddlu ysgol.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.