Wnes i Ddim Meddwl!

Ffaith Allweddol

Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Ymddygiad gwrthgymdeithasol yw unrhyw ymddygiad y tybiwch chi allai gynhyrfu rhywun ac sy’n anghywir neu yn erbyn y gyfraith.

Cyngor PC James

Gair o Gyngor

Cofiwch

  • Nid yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn dderbyniol.
  • Mwynhewch hwyl gyda'ch ffrindiau ond meddyliwch bob amser sut mae eich ymddygiad yn effeithio ar eraill.
  • Gwnewch eich dewisiadau eich hun, peidiwch ag ildio i bwysau cyfoedion.
  • Parchwch bobl eraill yn y gymuned.
  • Parchwch eich amgylchedd.
  • Osgowch fynd i drafferth gyda'r gyfraith. Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn drosedd.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

Cwestiwn:

Mae fy ffrind yn dweud bod gan ei chyfnither Gorchymyn Sifil. Beth yw hynny?

Ateb:

Meddai PC Jones:

Dim ond rhai pobl ifanc sy'n cael Orchymyn Sifil. Rhown rybudd ar lafar i bobl ifanc sy'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol.

Os bydd yr ymddygiad yn parhau, anfonir llythyr rhybudd at rieni.

Yna, os na fydd yr ymddygiad yn gwella bydd yr heddlu’n cyfarfod â chi â’ch rhieni ac yn llunio Cytundeb Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ABC).

Os na cheir welliant wedyn caiff Orchymyn Sifil ei roi.

Os torrwch reolau Gorchymyn Sifil gallwch fynd i'r carchar.

Cyflwyniad

Bydd eich swyddog heddlu ysgol yn eich helpu i ddysgu:

  • am ymddygiad gwrthgymdeithasol,
  • bod gan weithredoedd ganlyniadau,
  • y gallwn wneud dewisiadau cadarnhaol, ac
  • at bwy i fynd am help.

Beth yw Gorchymyn Sifil?

Mae Gorchymyn Sifil yn orchymyn a roddir gan y Llysoedd i rywun sy'n parhau ymddygiad gwrth-gymdeithasol ar ôl addo i'w ddod i'w ben.

Gall unrhyw un dros 10 oed gael Orchymyn Sifil gan y Llysoedd. Mae'n beth difrifol iawn a bydd yn para am o leiaf dwy flynedd.

Os oes gennych Gorchymyn Sifil mae rheolau ynglŷn â beth allwch chi wneud a beth na allwch wneud.

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Pa fathau o ymddygiad sy'n wrthgymdeithasol?
Ateb: Gall fod yn stwrllyd, sefyllian mewn grwpiau mawr ar gornel stryd, cnocio drysau a rhedeg i ffwrdd, chwarae pêl-droed yn y stryd, graffiti, gollwng sbwriel neu unrhyw ymddygiad sy'n peoni pobl eraill.
Cwestiwn: Beth yw pwysau cyfoedion?
Ateb: Pwysau cyfoedion yw pan fydd "ffrindiau" yn eich perswadio i wneud rhywbeth. Gall fod yn gadarnhaol neu negyddol.
Cwestiwn: Beth ddylwn i ei wneud os gwelaf rywun yn bod yn wrthgymdeithasol?
Ateb: Dweud wrth oedolyn neu ei riportio i'r heddlu ar unwaith. Peidiwch â cheisio delio ag ef ar eich hun.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.

Os ydych angen riportio trosedd, galwch CrimeStoppers ar

0800 555 111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.