Cylchoedd a Chroesau

Ffaith Allweddol

Beth yw amrywiaeth?

Amrywiaeth yw deall bod pob person yn wahanol.

Gair o Gyngor

Cofiwch

  • Drin pawb yn deg a pheidiwch â gwneud i rywun deimlo’n wael am fod yn wahanol.
  • Cofiwch drin pawb fel y byddech am gael eich trin eich hun.
  • Dewch i adnabod pobl cyn llunio barn amdanynt.
  • Parchwch bobl eraill yn y gymuned, beth bynnag sy’n wahanol amdanynt.
  • Meddyliwch cyn siarad, a cheisiwch roi eich hun yn sefyllfa rywun arall.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

Meddai PC Jones:

Mae cael eich trin yn wael oherwydd eich bod yn wahanol yn brifo y tu mewn. Mae’r gerdd Saesneg hon gan Gordon Lamont yn sôn am y math yma o frifo:

Grazes heal, scars outside disappear,
Soreness and bruises fade away.
In hours, days or even weeks
New skin grows so that
No one knows where the hurt has been.

Hurt feelings, scars inside unseen,
The hurt remains and even grows
For hours, days, weeks and maybe years.
It hides in us, locked in a secret place
To which we only have the key.

Cyflwyniad

Bydd eich swyddog heddlu ysgol yn eich helpu i ddysgu gwerthfawrogi a dathlu gwahaniaethau diwylliannol ac amrywiaeth.

Cyngor PC Stevenson

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn gweld rhywun yn brifo person arall am eu bod yn wahanol?
Ateb: Dylech ddweud wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo neu os yw’n ddigwyddiad difrifol dylech ffonio 999. Cofiwch y gall brifo rhywun am eu bod yn wahanol fod yn drosedd casineb.
Cwestiwn: Beth yw trosedd casineb?
Ateb: Ystyrir unrhyw ddigwyddiad a welir gan eraill fel un sydd wedi ei achosi gan ragfarn neu gasineb fel trosedd casineb gan yr heddlu. Os oes rhywun yn credu eich bod yn gas tuag atynt oherwydd eu bod yn wahanol, gallant riportio hyn wrth yr heddlu fel trosedd casineb a chaiff ei drin yn ddifrifol.
Cwestiwn: Beth a olygir wrth ragfarn?
Ateb: Barn a ddelir heb gael yr holl wybodaeth na ffeithiau.
Cwestiwn: Beth yw stereoteipio?
Ateb: Stereoteipio yw pan fyddwch yn meddwl bod grŵp o bobl yr un fath. Gall stereoteipio gael ei seilio ar oed, crefydd, hil, rhyw rhywun neu unrhyw beth arall. Mae stereoteipio yn fath o ragfarn, gan fod hyn yn beirniadu sut berson yw rhywun heb eu hadnabod.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.

Os ydych angen riportio trosedd, galwch CrimeStoppers ar

0800 555 111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.