Yr Hawl i Fod yn Ddiogel

Ffaith Allweddol

Beth yw hawliau?

Hawliau yw beth sydd gan bawb yr hawl iddynt.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Mae gennych yr hawl i deimlo'n ddiogel a bod yn hapus.
 • Dysgwch i adnabod eich teimladau. Os ydych yn teimlo'n anniogel neu anghyfforddus dywedwch wrth oedolyn yr ydych yn ymddiried ynddo.
 • Mae'r Gyfraith yn dweud bod yn rhaid i'r heddlu a gweithwyr cymdeithasol wrando arnoch a'ch helpu os ydych yn riportio eich bod wedi eich brifo mewn rhyw fodd.
 • Mae rhai cyfrinachau yn rhai da - er enghraifft beth yr ydych wedi ei brynu i Mam ar ei phen-blwydd, ond gall rhai cyfrinachau fod yn ddrwg neu frifo, gallant eich gwneud i deimlo'n drist neu’n ofnus. Peidiwch byth ag addo cadw cyfrinach ddrwg, er enghraifft dieithryn yn gofyn i'ch cyfarfod gan ddweud wrthych am beidio dweud wrth neb.
 • Mae llawer o bobl all eich helpu os ydych yn cael eich trin yn wael neu wedi'ch brifo mewn rhyw ffordd.
 • Mae Childline yn helpu llawer iawn o blant. Ffoniwch 0800 1111 os ydych am siarad.
 • Os ffoniwch Childline, ni fydd y rhif yn dangos ar y bil. Hefyd gallwch ffonio rhif arall yn union wedi i chi roi'r ffôn i lawr. Ni fydd unrhyw un wedyn yn gallu ail-ddeilau’r rhif olaf a ffoniwyd.
 • Mae gan bob plentyn yr hawl i deimlo'n ddiogel ac i gael gofal priodol a llais ynglŷn â beth sy'n digwydd iddynt. Nid ydych ar eich pen eich hun, gallwch gymryd rheolaeth drwy wneud rhai o'r canlynol:
  • cysylltu â'r Heddlu neu oedolyn arall yr ydych yn ymddiried ynddo,
  • dweud wrth ffrind, ac
  • osgoi sefyllfaoedd gyda'r person sy'n eich codi ofn arnoch neu'n eich trin yn wael.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

Meddai PC Jones:

 • Mae perthynas afiach yn un lle gallech gael eich gwneud i deimlo'n wael neu wneud rhywbeth y teimlwch sydd yn anghywir.
 • Mae perthnasau iach ac afiach i’w cael. Gall perthynas fod yn afiach hyd yn oed pan eich bod yn agos iawn i'r person neu eich bod yn caru'r person arall.
 • Caiff un o bob 3 plentyn ei fwlio. Nid oes unrhyw un yn haeddu cael ei fwlio – byth!
 • Cofiwch, gall trais domestig fod ar sawl ffurf. Dysgwch i sylwi pan fydd yn digwydd i chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod.

Cyflwyniad

Bydd eich swyddog heddlu yn eich helpu i ddeall

 • bod gennych yr hawl i deimlo'n ddiogel,
 • y gall perthnasau fod yn gadarnhaol a negyddol, a
 • beth allwch chi wneud ac at bwy i fynd, pan deimlwch yn anniogel.

Cyngor PC Marshall

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: A oes gennyf unrhyw hawliau gan mai dim ond plentyn ydw i?
Ateb: Oes, mae gennych. Mae gwledydd sy'n perthyn i'r Cenhedloedd Unedig i gyd wedi cytuno y dylai pawb ofalu am blant a'u hawliau. Mae gennych hawliau i fod yn ddiogel, i gael addysg, cartref, bod yn iach a llawer mwy yn cynnwys yr hawl i gael eich clywed a'ch gwrando.
Cwestiwn: Mae fy nghyfnither yn dweud fy mod yn fwli gan fy mod bob amser yn ei galw hi’n ‘sbecs’. Dim ond cael hwyl ydw i? Mae hi'n perthyn i mi!
Ateb:

Na, nid dim hwyl yw galw enwau ar rywun a'u brifo. Mae eich cyfnither wedi ei brifo gan eich ymddygiad.

Cofiwch y gallwch stopio, a thrin eich cyfnither â pharch yn y dyfodol.

Cwestiwn: Beth yw cam-drin plant?
Ateb: Cam-drin plant yw pan fydd oedolyn yn trin plentyn yn wael iawn. Gall yr oedolyn gicio, taro, rhegi at blentyn neu ei bwnio neu ei gyffwrdd mewn modd sy'n gwneud iddo deimlo'n ofnus ac anghyfforddus iawn. Mae'r cam-drin fel hyn yn anghywir ac nid yw BYTH yn fai'r plentyn.
Cwestiwn: A yw gweithwyr cymdeithasol yn mynd â phlant i ffwrdd oddi wrth eu teuluoedd?
Ateb: Bydd gweithwyr cymdeithasol yn gwneud popeth a allant i helpu teulu i ddatrys y problemau. Os yw'n anniogel i'r plant aros gyda'u teulu, bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn dod o hyd i deulu arall i'r plant aros gydag ef.

Os oes angen help arnoch, ffôniwch ChildLine ar

0800 1111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.