Newyddion Y Rhaglen

Ymgyrchoedd

09.04.2020

Blog Swyddogion 1 a 2: Diogelwch Ar-lein

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf…

01.04.2020

Taflenni gwybodaeth gan SchoolBeat

Mae gennym nifer eang o daflenni newydd a ddyluniwyd gan SWPPRiNT mewn cydgysylltiad ag SchoolBeat ar gael…

14.11.2019

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Ein adroddiad blynyddol diweddaraf[more]

26.03.2019

Lansiad Stori Griff

Mae ein menter newydd “Stori Griff” yn adnodd ffilm ar gyfer Cymru gyfan i addysgu plant 10 oed am y broblem o Gam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol.

21.03.2018

Peidiwch â Chamu at Seiber Droseddu

Ffilm newydd gan SchoolBeat â TARIAN

14.09.2020

Blog Swyddogion 8: Llinellau Sirol

“Mae Llinellau Sirol yn fater trawsbynciol difrifol sy'n ymwneud â chyffuriau, trais, gangiau, diogelu, camfanteisio'n droseddol ac yn rhywiol, caethwasiaeth fodern a phobl ar goll. …

08.09.2020

Pecyn Goroesi yr Arddegau 2

Mae yr ail becyn goroesi allan heddiw![more]

04.08.2020

Blog Swyddogion 7: Atal Eithafiaeth

Ar adeg pan mae bygythiadau a gweithgareddau terfysgaeth yn y newyddion, mae'n naturiol bod rhieni'n pryderu ynghylch sut y gallai eu plant gael eu dylanwadu ar-lein. Mae'n wir fod eithafwyr yn defnyddio'r rhyngrwyd a chyfryngau...[more]

28.07.2020

Stop It Now! Cymru

Caiff Stop it Now! Cymru ei redeg gan elusen amddiffyn plant The Lucy Faithfull Foundation. Mae eu hymgyrch gyfredol yn codi ymwybyddiaeth am y ffeithiau canlynol: Mae 1 ymhob 6 plentyn yn cael eu cam-drin yn rhywiol cyn...[more]

13.07.2020

Diogelwch Digidol yn Ystod COVID-19

Mae'r ddogfen hon yn darparu canllawiau defnyddiol er mwyn i chi allu datblygu eich dealltwriaeth o broblemau diogelwch ar-lein a chefnogi eich plant gartref.[more]

10.07.2020

Radicaleiddio Ar-lein

Gwybodaeth a chymorth i rieni a gwarcheidwaid

10.07.2020

Adnoddau diogelu a gweithgareddau i ysgolion

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn brysur iawn yn cynhyrchu adnoddau i gefnogi plant a phobl ifanc yn ystod y pandemig. Rydym bellach wedi coladu'r rhain i gyd hyd yma ar un daflen y gallai ysgolion ac...[more]

25.06.2020

Cyfeiriadur Cefnogaeth ac Adrodd

Yr ydym wedi llunio rhestr o wasanaethau cymorth, llinellau cymorth a phlatfformau adrodd a allai fod o ddefnydd i blant, rhieni, gofalwyr a’r rhai hynny sy’n gweithio â phlant.[more]

17.06.2020

Pecyn Goroesi yr Arddegau

Wedi'i ysgrifennu ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed ar ffurf cyfnodolyn, mae ein rhifyn cyntaf yn archwilio Perthynas.[more]

Displaying results 1 to 10 out of 198

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Next >