Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2015

Wedi’i drefnu gan Insafe yn ystod mis Chwefror pob blwyddyn, nod Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw hyrwyddo defnydd diogelach o dechnoleg ar-lein a ffonau symudol, yn enwedig ymysg plant a phobl ifanc ar draws y byd.

Eleni, y 12fed flwyddyn, bydd Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yn cael ei ddathlu ar 10 Chwefror 2015 o dan y pennawd “Cydweithio i greu gwell Rhyngrwyd.”

www.saferinternet.org.uk

Ar gyfer Disgyblion

Tudalennau disgyblion ar SchoolBeat

Mae ein tudalennau disgyblion yn galluogi disgyblion i gael mwy o wybodaeth ar y gwersi a ddarperir gan eu Swyddog Cyswllt Ysgolion lleol. Mae’r tudalennau yn galluogi disgyblion i ddysgu mwy, chwarae gemau ac ymchwilio i le y gallant gael mwy o wybodaeth ar gadw’n ddiogel ar-lein, defnyddio ffonau symudol a seiberfwlio.

Help gyda phroblemau bwlio

Cofiwch fod Click CEOP yno bob amser os byddwch yn teimlo mewn perygl ar-lein!

ThinkUKnow – mae ThinkUKnow yn adnodd rhagorol sy’n darparu cymorth a chyngor i ysgolion, athrawon a gweithwyr ieuenctid. Mae hefyd yn cynnwys adnoddau seiliedig ar oedran er mwyn helpu plant a phobl ifanc i gadw’n ddiogel ar-lein.

MEIC – MEIC yw’r llinell gymorth ar gyfer pobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Mae MEIC yn credu bod gan bob plentyn ac unigolyn ifanc yr hawl i gael mynegi eu safbwyntiau, dymuniadau a theimladau.

WiseKids – mae WISE KIDS yn hyrwyddo arloesedd, defnydd cadarnhaol a diogel o’r rhyngrwyd drwy’r ddarpariaeth o raglenni hyfforddiant arloesol, datblygiad ymgynghori ac adnoddau ym meysydd Llythrennedd Digidol, Dinasyddiaeth Ddigidol, Cyfranogiad Digidol a Diogelwch Ar-lein.

Dysgwch ein rheolau SMART

Cyngor o'n Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion

Ar gyfer Athrawon

  • Mae gennym ddeunyddiau gwersi ar ddiogelwch ar y rhyngrwyd i’w ddefnyddio mewn ysgolion sy’n dilyn y gwersi a roddir gan eich Swyddog Heddlu Cyswllt Ysgolion.
  • Cysylltwch â’ch Swyddog Cyswllt Ysgolion lleol i ofyn am wers neu wasanaeth diogelwch y rhyngrwyd.
  • Mae gan South West Grid for Learning (SWGfL) adnoddau ar gael i’w lawr lwytho o’u gwefan – www.swgfl.org.uk
  • Lawr lwythwch becynnau addysgol gan Ganolfan Rhyngrwyd Diogelach y DU yn uniongyrchol.
  • Ymwelwch â Childnet International er mwyn cael adnoddau – www.childnet.com/resources/safer-internet-day
Fideo ar gyfer ein gwers Secstio newydd ‘Pictiwr Peryg’

Ar gyfer Rhieni

Mae diogelwch ar y rhyngrwyd yn ffurfio rhan o edefyn diogelwch Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan. Mae gwersi ar ddiogelwch y rhyngrwyd yn dechrau o CA2 lle mae ein ffrind Tarian yn helpu plant i ddeall sut i gadw’n ddiogel gyda’r wers ‘Cadw’n SMART’ ac yn parhau drwy’r ysgol gynradd ac i’r ysgol uwchradd.

  • Darllenwch ein cyngor ar gadw’n ddiogel ar-lein gyda’n tudalennau diogelwch rhyngrwyd, ffonau symudol a seiberfwlio.
  • Edrychwch pa wersi mae ein Swyddogion Cyswllt Ysgolion yn eu cyflwyno ar ddiogelwch y rhyngrwyd, ffonau symudol a seiberfwlio.

 

 

Cyfweliad gyda PC Jones ar ddiogelwch y rhyngrwyd

Cyfweliad gyda PC Rowlands ar ffonau symudol

Cyfweliad gyda PC Jones ar Seiberfwlio

Be Share Aware

Yn dilyn ymgyrch ‘Share Aware’ yr NSPCC, gwelwyd:

  • Fod gan 1 o bob 5 plentyn 8-11 oed sy’n mynd ar-lein broffil rhwydweithio cymdeithasol.
  • Bod 50% o’r holl blant 11 a 12 oed yn y DU yn defnyddio safle rhwydweithio cymdeithasol.
  • Dywedodd 60% o’r plant 14-17 oed a holwyd y llynedd bod rhywun wedi gofyn iddynt anfon llun noeth o’u hunain ar-lein.

Mae’r NSPCC wedi lansio ymgyrch newydd o’r enw ‘Be Share Aware’ sy’n cynnwys fideo ‘Have you seen Alex’s Willy?’ sydd â’r nod o geisio helpu rhieni i ddysgu eu plant sut i gadw’n ddiogel ar-lein.