Lansiad Stori Griff

Mae ein menter newydd “Stori Griff” yn adnodd ffilm ar gyfer Cymru gyfan i addysgu plant 10 oed am y broblem o Gam-drin a Cham-fanteisio ar Blant yn Rhywiol.

Yn siarad yn y lansiad yng Nghaerdydd, lle’r oedd swyddogion o’r pedwar llu heddlu yng Nghymru a phartneriaid cenedlaethol yn bresennol, esboniodd y Cydlynydd Cyswllt Ysgolion Cenedlaethol, Faith McCready ei bod wedi bod yn daith hir i gael y ffilm wedi ei gwneud.

“Dros dair blynedd yn ôl es i at rai partneriaid allweddol gyda’r syniad o lunio ffilm ar gyfer disgyblion  Blwyddyn 10 mewn ysgolion cynradd fel rhan o SchoolBeat.”

Dywedodd er gwaethaf un cais aflwyddiannus am gyllid fod yr hwb i gael y ffilm wedi’i chynhyrchu wedi llwyddo.

Dywedodd Faith fod yr ymdrechion wedi bod werth chweil pan gytunodd y pedwar llu heddlu, y comisiynwyr heddlu a throseddu a Llywodraeth Cymru i ariannu’r prosiect.

Mae’r ffilm, a gafodd ei saethu ym Mhenybont-ar-ogwr, yn dangos profiad Griff, sy’n 10 oed ac sy’n mynd i glwb dydd Sadwrn bob wythnos lle mae aelod o staff yn ceisio ei baratoi at ryw, nes i berson ifanc arall ei helpu i godi ei lais am y sefyllfa.

Mae’r ffocws ar brif gymeriad gwrywaidd yn adlewyrchu’r ffaith bod ymchwil – gan elusennau megis Barnados a’r NSPCC – yn dangos perygl arbennig i fechgyn ifanc sy’n llai tebygol o hysbysu am bryderon neu gael eu gweld fel dioddefwyr.

“Mae’r ffilm wedi cael ei llunio i helpu plant i adnabod yr arwyddion pan fyddan nhw’n teimlo’n anghyfforddus am y ffordd mae rhywun yn eu trin,” dywedodd Faith.

Ychwanegodd mai diben y ffilm oedd rhoi’r iaith a’r sgiliau i’r plant allu codi eu llais a chael eu clywed.

“Mae’n hollbwysig ein bod yn gwrando ar ein plant a phobl ifanc, dyna pryd y gallwn weithredu a gwneud gwahaniaeth,” dywedodd Faith.

Mae’r ffilm yn hygyrch i bob dysgwr ac mae ar gael mewn tair iaith, Iaith Arwyddion Prydain, Cymraeg a Saesneg, gyda disgrifiad sain opsiynol.

Trwy SchoolBeat mae cyfle iddi gyrraedd 40,000 o blant ym Mlwyddyn 6 bob blwyddyn.

Siaradodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn y lansiad yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a dywedodd fod y ffilm yn enghraifft wych o waith partner.

“Ni allwn gadw ein plant yn ddiogel rhag niwed ar ein pennau ein hunain, mae’n rhaid i bob un ohonom ni weithio gyda’n gilydd,” ychwanegodd.