Blog Swyddogion SchoolBeat


Blog Swyddogion 7: Atal Eithafiaeth

Ar adeg pan mae bygythiadau a gweithgareddau terfysgaeth yn y newyddion, mae'n naturiol bod rhieni'n pryderu ynghylch sut y gallai eu plant gael eu dylanwadu ar-lein. Mae'n wir fod eithafwyr yn defnyddio'r rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo ideoleg ac i recriwtio neu radicaleiddio pobl, gan gynnwys pobl ifanc. Fodd bynnag, mae enghreifftiau o hyn yn brin yng Nghymru.

Mae ein swyddog Schoolbeat yn cynnig rhywfaint o gyngor yn y flog ac yn nodi rhai ffynonellau a all fod o gymorth os ydych chi'n pryderu am eich plentyn a radicaleiddio. Ceir rhywfaint o arweiniad i rieni a gofalwyr ar-lein gan Lywodraeth Cymru.

Diogelu plant rhag cam-drin ar-lein

Gallwch riportio cynnwys sy'n ymwneud â therfysgaeth i Uned Atgyfeirio Gwrthderfysgaeth Rhyngrwyd yr heddlu.

Os ydych yn pryderu y gallai eich plentyn neu aelod arall o'r teulu neu ffrind gael eu radicaleiddio, gallwch ofyn am gyngor gan yr heddlu drwy ffonio 101 ac, os oes angen, llenwi ffurflen atgyfeirio Prevent er mwyn iddynt allu derbyn cymorth diogelu lleol.


Blog Swyddogion 6: Cyfraith Clare

Mae PC Hughes eisiau rhannu neges pwysig am Gyfraith Clare, y cynllun Datgelu Trais Domestig. Plîs rhannwch i'n helpu i godi ymwybyddiaeth o gymorth sydd ar gael i rai sydd mewn perygl o, neu'n poeni am, gam-drin domestig.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig cysylltwch â llinell gymorth am ddim Byw Heb Ofn 0808 80 10 800.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 ac os nad ydych yn gallu siarad deialwch 5 5.

Mae’r Heddlu’n yma i helpu.


Blog Swyddogion 5: Pwyllo Cyn Rhannu

Mae PC Williams eisiau rhannu neges pwysig. Mae’r haint Covid-19 wedi achosi llawer o aflonyddwch, gyda nifer o ysgolion ar gau a’r mwyafrif o blant yn cael eu haddysgu adref.

Mae technoleg wedi’n helpu, ond mae nifer o’r heriau yr oedd teuluoedd yn eu hwynebu cyn y cyfyngiadau symud dal yno – ac mae rhai newydd wedi’u cyflwyno.

Gyda chymaint o blant yn aros gartref yn ystod y cyfnod hwn, mae’n bwysig ein bod ni’n helpu’n plant i feddwl yn ofalus am yr hyn maent yn gwneud ar-lein.

Gwrandewch ar gyngor PC Williams ac os ydych chi yn poeni am gam-drin rhywiol ar-lein gallwch gysylltu â’r tîm Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein drwy chwilio am CEOP.

Ac yn olaf, cofiwch, rydyn ni fel heddlu yma i helpu os bydd unrhyw beth yn mynd o’i le. Byddwn ni’n canolbwyntio ar ddiogelu’r plentyn a helpu datrys y mater. Gallwch gysylltu â’r Heddlu ar 101 neu 999 mewn argyfwng.

Gyda’n gilydd gallwn gadw ein plant yn ddiogel ar-lein.


Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig

Mae PC Pritchard eisiau rhannu neges pwysig. Bydd Covid-19 (y Coronafeirws) yn cael effaith sylweddol ar fywydau menywod, plant a dynion sy’n dioddef cam-drin domestig. Rhagwelir y bydd y cynnydd o ran straen oherwydd swyddi, arian, cau ysgolion, gweithio o gartref ac addysgu yn cynyddu’r achosion o ddigwyddiadau cam-drin domestig yn ystod y cyfnodau hyn o ynysu.

Os ydych chi neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod yn dioddef cam-drin domestig cysylltwch â llinell gymorth am ddim Byw Heb Ofn 0808 80 10 800.

Gall blant alw ChildLine 0800 1111.

Mewn argyfwng ffoniwch 999 ac os nad ydych yn gallu siarad deialwch 55.

Mae’r Heddlu’n dal yma i helpu!

Blog Swyddogion 3: Cadw cymunedau’n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi

Hoffai SchoolBeat ddiolch i chi am eich cydweithrediad yn rheoli lledaeniad Covid-19 yma yng Nghymru drwy ymbellhau’n gymdeithasol. Hoffai PC Pritchard rannu neges bwysig, wrth i ni ddechrau ar ein cyfnod estynedig o gloi. Os gwelwch yn dda edrychwch a gwrandewch ar blog ein Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Blog Swyddogion 2: Meddwl am Rannu Ar-lein

Mae PC Pritchard yn trafod am feddwl am rannu ar-lein.

Blog 1: Diogelwch Ar-lein • SchoolBeat FM

Er mwyn dangos ein cefnogaeth i’r rhai sydd adref ac i’r athrawon hynny sy’n gwasanaethu’r gweithwyr hanfodol, rydym yn falch cael lawnsio ein podleidiad cyntaf. Drwy law SchoolBeatFM, fe glywch ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn sgwrsio am faterion diogelwch.

Gwrandewch ar ein podlediad cyntaf yng nghwmni PC Pritchard o Heddlu Gogledd Cymru, yn ddwy ran:

  1. Diogelwch Ar-lein yn y Cartref
  2. Meddwl am Rannu Ar-lein