Coronafeirws: Cadwch yn ddiogel adref ac ar-lein

Wrth i ysgolion gau yn gynnar ar gyfer y Pasg ac efallai eu bod ar gau am beth amser, yma yn SchoolBeat rydym am annog teuluoedd i ddilyn canllawiau llywodraeth Cymru a'r DU ar gyfer cadw'n ddiogel yn ystod yr achos hwn o firws Corona.

I gael gwybodaeth am y firws, edrychwch ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru:

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Gyda'n gilydd byddwn yn mynd trwy'r amseroedd heriol hyn!

Mae llu o adnoddau addysgol defnyddiol iawn ar ein gwefan, sydd wedi'u cynllunio i helpu athrawon (neu rieni) a phlant. Mae croeso i chi lawrlwytho a defnyddio unrhyw un o'n hadnoddau sy'n ymdrin ag ystod o bynciau i gynnwys diogelwch, camddefnyddio sylweddau ac ymddygiad. Edrychwch ar www.schoolbeat.cymru

Mae cadw plant yn ddiogel ar-lein yn flaenoriaeth i bob rhiant. Gyda'r gobaith y bydd plant yn treulio mwy o gyfnodau ar-lein dros yr ychydig fisoedd nesaf, rydyn ni am eich helpu chi i gadw plant yn ddiogel. Nod ein hadnoddau yw cynorthwyo i ddatblygu hyder plant wrth ddefnyddio'r Rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol, wrth aros yn ddiogel. Cymerwch gip ar ein hadnoddau ar gyfer disgyblion oed cynradd ac uwchradd.

Rhowch wybod i ni os ydych chi'n hoff o'n hadnoddau neu yrru neges atom os hoffech chi gael unrhyw wybodaeth bellach.

Cadwch yn ddiogel!