01.06.2020

Cadw plant yn ddiogel ar-lein ar gyfer teuluoedd

Mae arolwg diweddar a gyflawnwyd gan yr yswirwyr Zurich wedi datgelu bod yn ym mhob deg plentyn 7 – 17 oed yn honni nad ydynt yn cael eu monitro ar-lein yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud gan fod eu rhieni’n wynebu’r her o weithio a dysgu gartref.

Yn ôl y cwmni, cyfaddefodd pumed o’r rhai a holwyd eu bod yn siarad â dieithriaid ar-lein a bod plant mor ifanc â saith yn treulio bron 3 awr yr wythnos yn darlledu fideos byw o’u hunain.

Dywed Zurich fod yr arolwg, a gomisiynwyd fel rhan o fenter Ysgolion Mwy Diogel Lloegr, yn dangos cynnydd o 17% mewn ffrydio byw ers i’r ysgolion gau.

Hefyd, datgelodd yr arolwg fod bron tri chwarter o blant â chamera ar eu cyfrifiaduron.

Arweiniwyd yr arolwg gan y Grŵp Diogelu Ineqe, sy’n arbenigwyr diogelu plant. Dywedodd Prif Weithredwr y Grŵp, Jim Gamble: “Tra bod pawb yn gaeth i’w cartrefi, gellir meddwl bod ein plant a’n pobl ifainc yn fwy diogel, dim ond oherwydd ein bod ni’n gwybod yn union ble maen nhw. Fodd bynnag, mewn gwirionedd, mae’n bosibl nad ydynt yn ddiogel.

"Bydd plant yn treulio mwy o amser nag erioed o’r blaen ar-lein. Efallai y cânt eu temtio i ymuno â grwpiau, rhannu delweddau personol, a chymryd rhan mewn gweithgarwch ffrydio byw wrth iddynt geisio adeiladu cynulleidfa ar-lein.”

Mae’n bwysig inni gofio hefyd bod nifer sylweddol o droseddwyr rhyw ar-lein, sydd â’r bwriad o niweidio plant.

Er mwyn cefnogi cadw plant yn ddiogel ar-lein, mae llu o weithgareddau ardderchog ar gael ar y gwefannau canlynol ar gyfer plant a phobl ifainc 4–14+:

ThinkUknow: https://www.thinkuknow.co.uk/parents/Support-tools/home-activity-worksheets/

Hwb: https://hwb.gov.wales/parthau/diogelwch-ar-lein/

Ineqe: www.ineqe.com

Cymerwch bip ar ein llyfrau gweithgaredd SchoolBeat, sydd hefyd yn trafod themâu diogelwch ar-lein, ynghyd â phynciau eraill.