Trawsgrifiad Podlediad: Diogelwch Ar-Lein 2

“Helo, fy enw i yw Cwnstabl Dylan Pritchard ac rwy’n Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion yma yng Nghymru. Fy ngwaith i yw cadw plant a phobl ifainc yn ddiogel.

“Mae llawer o blant yn mwynhau cymryd a rhannu ffotograffau a fideos ar-lein. Mae’n bwysig fod plant yn aros yn ddiogel.

“Os ydych yn rhannu ffilmiau sydd wedi’u recordio ymlaen llaw neu’n ’falle yn darlledu’n fyw, plîs ystyriwch y canlynol:

  • Oes gennyf ganiatâd pobl eraill sydd yn y ffilm neu’r llun hwn i rannu? Os na, ni ddylech chi rhannu.

  • Ydych eisiau i bawb yn eich teulu weld y llun neu’r ffilm? Os dych chi ddim, eto ni ddylech chi rhannu.

  • At bwy dych chi’n anfon y llun? Ai rhywun yr ydych dim ond yn adnabod ar-lein ydyw? Dylech gael sgwrs gyda’ch teulu am bobl ar y we. Nid yw pawb yn dweud y gwir ar-lein, a dylai neb anfon pethau at bobl maen nhw dim ond yn adnabod ar y we.

  • Sut ydych chi wir yn edrych? Ydyn ni wir eisiau cipio’r foment hon a’i rhoi ar-lein, lle y gall aros am byth? Mae pawb ohonom yn gwneud pethau dwl weithiau, ac efallai nad ydym bob amser yn ystyried canlyniadau postio ar-lein. Mae’n bwysig iawn siarad am hyn gyda’n teuluoedd.

“Ac yn olaf ac yn andros o bwysig:

  • Ydy’n gyfreithlon? Delwedd anweddus o blentyn yw delwedd noeth neu hanner noeth o rywun sy’n iau na 18 oed. Mae creu delweddau o’r fath, gofyn i rywun arall eu creu, meddiant ar ddelweddau o’r fath neu eu rhannu’n drosedd difrifol. Mae angen i bawb ddeall eu bod yn colli rheolaeth o’r llun neu’r fideo unwaith fydd y delwedd o’r fath wedi’i phostio ar-lein. 

“Er bod rhannu hun-lun noeth yn drosedd difrifol, cadw pobl ifainc yn ddiogel yw blaenoriaeth yr heddlu, a byddant yn helpu pobl ifainc sy’n chwilio am gymorth yn y sefyllfa hon.

“Os ydych chi’n adnabod rhywun sy’n difaru rhannu rhywbeth, dylai ofyn i’r derbynnydd ddileu’r ddelwedd yn syth. Os ydyw wedi cael ei phostio ar-lein, dylai adrodd am hyn wrth y wefan lle mae’r ddelwedd yn ymddangos. Gall y wefan ei dileu.

“Hefyd, medrwch gysylltu â’r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein, a elwir yn ‘CEOP’, sydd yno i’ch helpu ac nid eich barnu.

“Gellir adrodd am bryderon ynglŷn â cham-drin rhywiol a pharatoi at bwrpas rhyw twry CEOP ar-lein hefyd, drwy alw heibio i www.ceop.police.uk/safety-centre/. Gall y Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein gynnig cymorth i bobl ifainc gan Ymgynghorydd Amddiffyn Plant arbenigol.  

“Yma yn SchoolBeat, mae gennym lawer o adnoddau y gellir cael mynediad atynt ar ein gwefan, sef www.schoolbeat.cymru. Cymerwch olwg ar ein gweithgareddau sy’n cefnogi dysgu o gwmpas Diogelwch ar y Rhyngrwyd a phynciau eraill.

Diolch am wrando ac os gwelwch chi’n dda, helpwch ein plant i aros yn ddiogel ar-lein.”