Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016

Eleni, cynhelir Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel ar y 9fed o Chwefror a'r thema yw Chwaraewch eich rhan i wella'r rhyngrwyd!

Cydlynir y diwrnod yn y DU gan UK Safer Internet Centre - partneriaeth o dair elusen flaenllaw; Childnet, South West Grid for Learning a Sefydliad Gwylio'r Rhyngrwyd. Mae'r dathliad yn gweld cannoedd o sefydliadau yn cymryd rhan i helpu hyrwyddo defnydd diogel, cyfrifol a chadarnhaol o dechnoleg ddigidol ar gyfer plant a phobl ifanc.

UK Safer Internet Centre – Dangoswch eich cefnogaeth tuag at Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel â'r hashnod #SID2016

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i www.saferinternet.org.uk

Bydd ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn dangos eu cefnogaeth tuag at Ddiwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel trwy gyflwyno gwersi diogelwch y rhyngrwyd mewn ysgolion ar draws Cymru.

Ar gyfer Disgyblion

Tudalennau disgyblion ar SchoolBeat

Mae ein tudalennau disgyblion yn galluogi disgyblion i gael mwy o wybodaeth ar y gwersi a ddarperir gan eu Swyddog Cyswllt Ysgolion lleol. Mae’r tudalennau yn galluogi disgyblion i ddysgu mwy, chwarae gemau ac ymchwilio i le y gallant gael mwy o wybodaeth ar gadw’n ddiogel ar-lein, defnyddio ffonau symudol a seiberfwlio.

Help gyda phroblemau bwlio

Cofiwch fod Click CEOP yno bob amser os byddwch yn teimlo mewn perygl ar-lein!

ThinkUKnow – mae ThinkUKnow yn adnodd rhagorol sy’n darparu cymorth a chyngor i ysgolion, athrawon a gweithwyr ieuenctid. Mae hefyd yn cynnwys adnoddau seiliedig ar oedran er mwyn helpu plant a phobl ifanc i gadw’n ddiogel ar-lein.

MEIC – MEIC yw’r llinell gymorth ar gyfer pobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Mae MEIC yn credu bod gan bob plentyn ac unigolyn ifanc yr hawl i gael mynegi eu safbwyntiau, dymuniadau a theimladau.

WiseKids – mae WISE KIDS yn hyrwyddo arloesedd, defnydd cadarnhaol a diogel o’r rhyngrwyd drwy’r ddarpariaeth o raglenni hyfforddiant arloesol, datblygiad ymgynghori ac adnoddau ym meysydd Llythrennedd Digidol, Dinasyddiaeth Ddigidol, Cyfranogiad Digidol a Diogelwch Ar-lein.

Dysgwch ein rheolau SMART

Cyngor o'n Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion

Ar gyfer Athrawon

Fideo ar gyfer ein gwers Secstio newydd ‘Pictiwr Peryg’

Ar gyfer Rhieni

Mae diogelwch ar y rhyngrwyd yn ffurfio rhan o edefyn diogelwch Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan. Mae gwersi ar ddiogelwch y rhyngrwyd yn dechrau o CA2 lle mae ein ffrind Tarian yn helpu plant i ddeall sut i gadw’n ddiogel gyda’r wers ‘Cadw’n SMART’ ac yn parhau drwy’r ysgol gynradd ac i’r ysgol uwchradd.

Cyfweliad gyda PC Jones ar ddiogelwch y rhyngrwyd

Cyfweliad gyda PC Rowlands-Ralph ar ffonau symudol

Cyfweliad gyda PC Jones ar Seiberfwlio

Be Share Aware

Y llynedd, lansiodd yr NSPCC ymgyrch newydd, sef 'Be Share Aware'. Fel rhan o'r ymgyrch, cynhyrchwyd ffilm o'r enw 'Have you seen Alex's Willy?' sy'n anelu i helpu rhieni i ddysgu eu plant i fod yn ddiogel ar-lein.

Yn dilyn ymgyrch ‘Share Aware’ yr NSPCC, gwelwyd:

  • Fod gan 1 o bob 5 plentyn 8-11 oed sy’n mynd ar-lein broffil rhwydweithio cymdeithasol.
  • Bod 50% o’r holl blant 11 a 12 oed yn y DU yn defnyddio safle rhwydweithio cymdeithasol.
  • Dywedodd 60% o’r plant 14-17 oed a holwyd y llynedd bod rhywun wedi gofyn iddynt anfon llun noeth o’u hunain ar-lein.

Yn ogystal, mae gan yr NSPCC wefan Net Aware sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i rieni am rwydweithiau cymdeithasol, apiau a gemau.