Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol 2015

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol, mae Alcohol Concern yn galw ar awdurdodau lleol a sefydliadau eraill, o fferyllfeydd i ddarparwyr gwasanaethau triniaeth, i gymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth ynghylch materion sy’n gysylltiedig ag alcohol a’r effaith ar gymunedau a’n hiechyd. Eleni, y thema ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol fydd ‘effaith alcohol ar iechyd a chymdeithas’.  

Am ragor o wybodaeth, galwch heibio i www.alcoholconcern.org.uk

Dangoswch eich cefnogaeth trwy ddefnyddio’r hashnod #AAW15

'Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed' yw cynllun 10 mlynedd Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael a’r problemau a achosir gan gyffuriau ac alcohol yng Nghymru. Cyhoeddwyd y cynllun yn 2008, ac mae’n nodi rhaglen genedlaethol glir ar gyfer mynd i’r afael â’r niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau a lleihau’r niwed hwnnw. Mae’r cynllun wedi’i strwythuro o gwmpas 4 maes gweithredu:

 • atal niwed
 • cefnogi camddefnyddwyr sylweddau
 • cefnogi teuluoedd
 • mynd i’r afael ag argaeledd a diogelu unigolion a chymunedau. 

Cyngor a Chymorth

Am gymorth a chyngor, galwch heibio i: 

 • MEICmeiccymru.org/
 • Galwch – 080880 23456
 • Neges Destun – 84001 
 • Galwch – 0800 1111
 • DAN 24/7dan247.org.uk
 • Llinell gymorth ddwyieithog Cymru Gyfan ar gyfer materion sy’n ymwneud â chyffuriau ac alcohol yw DAN 24/7. Mae’r llinell ar agor 24 diwrnod yr wythnos, 7 diwrnod yr wythnos ac mae galwadau o linellau tir ym Mhrydain am ddim (gall rhai rhwydweithiau ffôn symudol godi tâl).  
 • Galwch:  0808 808 2234
 • Neu tecstiwch DAN at: 81066

Siaradwch â’ch rhieni, athro, cynghorydd ysgol, nyrs neu Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion; maen nhw yno i wrando arnoch.

Ar gyfer Disgyblion

Gall disgyblion ddysgu mwy ar ein tudalennau gweithgareddau: 

Ar gyfer Athrawon

 • Lawrlwythwch y gweithgareddau dilynol ar gyfer gwersi o’n llinyn camddefnyddio sylweddau a chyffuriau.
 • Trefnwch fod eich Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion yn cyflwyno gwers neu wasanaeth. 

Ar gyfer Rhieni

Gan fod rhan o’n harian yn dod trwy ‘Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed’ Llywodraeth Cymru, mae addysgu ynghylch peryglon alcohol yn ffurfio rhan fawr o’n rhaglen graidd trwy’r llinyn camddefnyddio sylweddau a chyffuriau.

 • Darllenwch ein cyngor ar alcohol yn ein hadran ar gyfer rhieni.
 • Adolygwch y gwersi rydyn ni’n cyflwyno ar ymwybyddiaeth alcohol.  
 • Gwyliwch y cyfweliad a’r Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion PC John-Paul Rowlands-Ralph.