Rownd Ranbarthol – Cwis Atal Troseddau – De Cymru 2012

Bu disgyblion Blwyddyn 8 yn cynrychioli saith sir Ardal Heddlu De Cymru yn Rownd Ranbarthol Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan.  Yr ysgolion a gynrychiolwyd oedd:

Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol y Cardinal Newman o Rondda Cynon Taf, Cyfarthfa o Ferthyr, Ysgol Gyfun Porthcawl, Sant Richard Gwyn o’r Fro, Ysgol Gyfun Pontarddulais oedd yn cynrychioli Abertawe ac enillwyr y rownd, Ysgol Gyfun Llangatwg o Gastell-nedd.

Gwnaeth yr holl ddisgyblion fwynhau’r profiad o ddod i Bencadlys yr Heddlu gyda’u hathrawon a’u Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY) a chystadlu. Efallai’n bwysicach, dywedodd rai wrthyf eu bod wedi mwynhau’r bwffe yn fawr iawn!

Bu’r disgyblion yn ateb cwestiynau ar gyffuriau a’r gyfraith, y gymuned a diogelwch ac yna cystadlu yn rownd Her Iechyd Cymru. Seiliwyd y rownd arsylwi boblogaidd ar glip o DVD ein Rhaglen ynglŷn â meithrin perthynas amhriodol ar-lein ac atebodd pawb y cwestiynau ynglŷn ag oedran yn ôl y gyfraith yn dda ……… gyda’r rhan fwyaf yn cael marciau llawn. 

Daeth nifer o westeion arbennig draw i gefnogi’r disgyblion a’u hathrawon. Daeth staff o’r Tîm Diogelwch Cymunedol gyda Mrs. Barbara Ranger, pennaeth Cyfiawnder a Phartneriaethau. 

Dywedodd Maer Bro Morgannwg, ”Ni fyddwn i wedi gallu ateb y cwestiynau y gwnaeth y disgyblion eu hateb.  Maent wedi gweithio’n galed i ddysgu’r holl ffeithiau. Rwy’n llongyfarch pob disgybl am weithio mor galed a gwneud mor dda”.

Meddai Mrs. Barbara Ranger, “Mae’r plant yn glod iddynt eu hunain ac i’w hysgolion. Fe wnes i fwynhau’r digwyddiad yn fawr. Roedd hi’n bleser bod yn rhan ohono”.      

Fel y tîm buddugol, bydd Ysgol Gyfun Llangatwg yng nghwmni eu SHCY Mark Harris yn cystadlu yn erbyn tri llu arall Cymru yn y rownd derfynol a gynhelir yng Nghaerdydd ym mis Chwefror2013. 

Dymunwn y gorau iddynt!