Dysgu Haf Caerdydd

Cafodd grŵp o blant ysgol o ysgolion uwchradd Caerdydd eu haddysgu am ganlyniadau troseddu yn ystod y rhaglen gweithgareddau dysgu haf.

Cofrestrodd disgyblion o bob rhan o’r brifddinas ar y cwrs fel rhan o Ŵyl Ddysgu Haf Cyngor Caerdydd. Yn ystod y cwrs wythnos o hyd dysgodd pobl ifanc 11-15 oed am waith swyddogion heddlu a chael cipolwg arbennig y tu ôl i’r llenni ar y system cyfiawnder troseddol gydag ymweliadau â’r celloedd a llys y goron.

Bu’r Gwasanaeth Carchardai yn siarad â’r plant am brofiad cael eich arestio, eich holi ac ymddangos yn y llys ac yn y diwedd eich carcharu.

Dywedodd PC Smith, Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion o Gaerdydd:

“Rydym wedi bod yn cynnal y cwrs am nifer o flynyddoedd ond hwn yw’r tro cyntaf yr ydym wedi gweithio â’r Gwasanaeth Carchardai. Roedd cael y Gwasanaeth Carchardai i weithio gyda ni yn fanteisiol iawn gan ein bod yn gallu rhoi cipolwg gwerthfawr a mwy manwl ar y system cyfiawnder troseddol. Roedd diddordeb mawr gan y bobl ifanc i glywed am effaith drychinebus troseddau, nid dim ond ar y dioddefwyr ond hefyd ar y personau a gaiff eu harestio ac ar eu teuluoedd.”

Bu’r plant hefyd ar ymweliad â chelloedd Gorsaf Heddlu’r Tyllgoed, Gorsaf Heddlu Canol Caerdydd a Llys y Goron Caerdydd. Roedd agweddau eraill ar y cwrs yn cynnwys gweithgareddau megis chwarae rôl a thrafodaethau grŵp i godi ymwybyddiaeth o ymddygiad gwrthgymdeithasol, diogelwch ar y rhyngrwyd a lladrad.

Dywedodd y Gwasanaeth Carchardai:

“Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn sylweddoli nad oes dim byd atyniadol am fod mewn trafferth gyda’r heddlu neu fod yn y carchar. Mae’n brofiad negyddol ac unig. Gobeithio bod y plant yn sylweddoli hynny yn awr ar ôl iddynt glywed am brofiad bywyd go iawn.”

Dywedodd un o’r bobl ifanc,

“Dewisais wneud y cwrs hwn oherwydd bod gennyf ddiddordeb mewn ymuno â Heddlu pan fyddaf yn hŷn. Mwynheais ddysgu'r wyddor ffonetig a gweld y celloedd. Roeddent yn ofnadwy.” 

Cyfaddefodd un bachgen arall ei fod yn gweld y syniad o gael eich cloi mewn cell yn frawychus.

“Fel rhan o’r wers, cefais fy rhoi mewn cell am funud ac roedd yn teimlo fel ddwywaith hynny. Roedd yn frawychus, yn dwym a theimlais yn glawstroffobig. Gall rhieni a heddlu ddweud ‘paid â gwneud hyn’ a ‘phaid â gwneud y peth arall’ ond mae’n cael effaith lawer cryfach pan fyddwch wedi ei weld drosoch eich hun.”