ESCAP – Rhaglen Gweithgareddau Cymunedol Gwasanaethau Brys

Helô – Ffarwel mewn Wyth Iaith!

Bob haf mae pobl ifanc o Abertawe wedi bod yn rhan o raglen a gynhelir gan Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion, y Gwasanaeth Tân a’r Cyngor lleol.

Mae’r ESCAP (Rhaglen Gweithgareddau Cymunedol Gwasanaethau Brys) yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc ryngweithio â’i gilydd ac i ddechrau ar wahanol weithgareddau a heriau mewn ymdrech i helpu i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol a chynorthwyo gyda blaenoriaethau plismona cymdogaeth.

Mae aelodau’r grŵp yn cynnwys y Ganolfan Gymunedol Affricanaidd (ACC), oedd yn cynnwys plant i geiswyr lloches, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST), grŵp ieuenctid o Orseinon, aelodau cynllun ieuenctid o ysgol gyfun leol a grŵp o bobl ifanc a ddygwyd ynghyd gan y Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn Ninas a Sir Abertawe. O ganlyniad cafodd wyth gwahanol iaith eu clywed!  Cafwyd llawer o hwyl pan geisiodd pawb ddysgu dweud ’Helo’ a ‘Hwyl Fawr’.  Dywedodd PC. Maddocks, “Mae ESCAP yn rhoi cyfle gwych i bobl ifanc ddysgu am ei gilydd, eu gwahanol ddiwylliannau a’u credoau mewn amgylchedd diogel lle caiff pawb hwyl!”

Dywedodd un bachgen, “Nid wyf erioed wedi cael profiadau o’r fath, roedd yn gyffrous iawn!” 

Mae sylwadau a wnaed gan y bobl ifanc yn dangos bod y rhaglen yn llwyddiant mawr. Crëwyd cysylltiadau ac roedd yn amlwg bod y grwpiau yn gweithio’n dda gyda’i gilydd.

“Roedd yn bleser gweld adwaith rhai o’r bobl ifanc na fyddai fel arfer wedi cael cyfle i ymweld â’r gwahanol leoliadau a chymryd rhan yn y gweithgareddau. Caniataodd iddynt i ddatblygu eu sgiliau ymarferol, datblygu eu hunan hyder a hyrwyddo cyfathrebu da drwy weithgareddau adeiladau tîm” meddai PC Davies ar ôl diwrnod heriol ar Draeth Rhosili.

Dywedodd y Prif Uwcharolygydd Matthias, “Mae rhaglen ESCAP yn llwyddiant oherwydd ymrwymiad un swyddog heddlu i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc yn ardal Abertawe. Mae PC Maddocks wedi gweithio mewn partneriaeth gyda swyddogion ac asiantaethau eraill ac mae wedi rhoi profiadau gwerthfawr a gaiff ganlyniadau cadarnhaol yn y dyfodol i rai pobl ifanc agored i niwed."