Menter Cynhwysiant Gwersyll Haf yn Storey Arms

Arweiniodd tîm Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion Bro Morgannwg fenter sy’n ymgysylltu â phobl ifanc sy’n fwyaf agored i droseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol, camddefnyddio cyffuriau ac sydd ddim yn ymgysylltu ym mywyd yr ysgol a bywyd y gymuned. 

Mae’r fenter amlasiantaeth hynod lwyddiannus hon yn cysylltu sefydliadau megis; Y Tîm Troseddau Ieuenctid, Gwasanaeth Prawf, Swyddogion Troseddau Casineb, Cydgysylltwyr Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Timau Plismona Cymdogaeth, SHCY, a’r Gwasanaeth Tân.

Mae fframwaith fentora’r fenter yn caniatáu i swyddogion heddlu ac asiantaethau eraill dreulio amser unigol gyda phobl ifanc agored i niwed. Maent yn darparu sgiliau arweinyddiaeth ac ymarferion adeiladu hyder gan ddeillio ar gynnydd mewn hunan-barch a meithrin teimlad o gymuned.  

Mae’r fenter dargyfeirio hon wedi gwyro pobl ifanc oddi wrth ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu. Gwelir hyn yn ymddygiad sydd wedi newid rhai o’r bobl ifanc a oedd cyn hyn wedi cael eu cynnwys yn y system cyfiawnder troseddol, ac sydd heb ddod i sylw’r heddlu ers cyfranogi yn y gwersylloedd.           

Cynhwysir ysgolion wrth ddewis y bobl ifanc hyn, sy’n amrywio rhwng 11 ac 16 oed. Bydd asiantaethau partneriaeth, mewn ymgynghoriad â phob ysgol gyfun, yn enwebu 8 disgybl o bob ysgol y credant hwy a fydd yn elwa o’r broses fentora hon. Nodir 100% o’r disgyblion sy’n cymryd rhan yn y cynllun mentora hwn fel disgyblion sydd wedi ymddieithrio.

Mae Swyddogion Heddlu yn Arweinwyr Grwpiau Cerdded Hyfforddedig sy’n eu galluogi i fynd â grwpiau o bobl ifanc ar deithiau i’r mynyddoedd. Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ac a ariannwyd gan y gronfa Ymgysylltu â’r Gymuned.

Goruchwylir yr holl weithgareddau awyr agored eraill gan staff hyfforddedig o Ganolfan Storey Arms a SHCY. Bydd disgyblion yn cael amser cyffrous yn cyfeiriannu, canŵio, adeiladu sgiliau tîm a gwneud ffrindiau newydd. Cynhelir sawl gweithgaredd hwyl gyda’r hwyr. Ar gyfer llawer o bobl ifanc dyma eu profiad cyntaf o wyliau. Yn sicr mae’n un na fyddant fyth yn ei anghofio.