Mewnbwn Amlasiantaeth Camfanteisio Rhywiol yn Ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r asiantaeth arweiniol, Adran Lles Addysg Pen-y-bont ar Ogwr a hefyd yr Adran Amddiffyn Plant, i roi mewnbwn i’r holl ddisgyblion blwyddyn 8 mewn ysgolion. Mae’r cyflwyniadau PowerPoint, a gynlluniwyd yn wreiddiol gan Barnardos, wedi eu diweddaru gyda chymorth SHCY. Mae cymysgedd o drafodaethau a chlipiau fideo yn archwilio risgiau meithrin perthynas amhriodol â phlant ar-lein ac wyneb yn wyneb.

Mae’r gweithdai’n cefnogi disgyblion i ddysgu sut i wneud asesiadau risg cywir ynglŷn â sefyllfaoedd cyffredin y gallant fod ynddynt.

Nod y sesiynau yw cynorthwyo plant i adnabod y risgiau mewn sefyllfaoedd penodol fel rhai uchel neu isel; pa gamau y gellir eu cymryd i leihau risg a beth yw canlyniadau ymateb yn briodol neu’n amhriodol i’r risgiau hynny.

Mae meithrin perthynas amhriodol â phlentyn yn cyfeirio at weithredoedd a wneir yn fwriadol gan oedolion. Nod y rhain yw dod yn ffrind a sefydlu perthynas emosiynol gyda phlentyn, er mwyn lleihau swildod y plentyn mewn paratoad ar gyfer gweithgaredd rhywiol, neu fathau eraill o gam-fanteisio. Nid oes yn rhaid i feithrin perthynas fod ar-lein, ond rhydd y rhyngrwyd sefyllfa ddienw i bedoffiliaid weithredu’n fwy rhydd, a’r mynediad at blant nad sydd dan oruchwyliaeth uniongyrchol rhieni

Mae tuedd ymhlith pobl ifanc a phlant i wneud ffrindiau’n ddiwahân gyda channoedd o bobl eraill ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol, y rhan fwyaf ohonynt nad ydynt yn eu hadnabod mewn meysydd eraill o’u bywyd. Mae tuedd iddynt gredu’r hyn y mae eraill yn ei bostio amdanynt eu hunain.

Wrth nodi bod plant yn aml yn dweud eu bod yn hŷn nag ydynt ar-lein, mae llawer yn gwneud hynny gan fod rhai gwefannau arbennig yn mynnu bod defnyddwyr yn 13 neu hŷn ac mae gan lawer o blant dan 13 oed gyfrifon ar y gwefannau hynny. Mae defnyddwyr ar-lein eraill yn dweud celwydd eu bod yn iau nag ydynt er mwyn ymddangos yn ifanc. Dywedir wrth bobl ifanc os nad ydych yn adnabod rhywun mewn cig a gwaed yna maent yn y bôn yn ddieithriaid ac ni ellir o reidrwydd ymddiried ynddynt. 

Dywed pobl ifanc bod y sesiynau wedi bod yn arbennig o ddefnyddiol yn eu cadw’n ddiogel. 

Dyma rai o’r pethau y maent wedi ei ddweud ar ôl y sesiynau:

“Roeddwn i’n meddwl fy mod yn gwybod pwy oedd fy ffrindiau ar-lein, ond nawr rwy’n sylweddoli bod nifer ohonynt yn ddieithriaid a byddai’n gwneud synnwyr eu dad-gyfeillio”.

“Rwy’n gwybod sut i riportio cam-drin ar-lein gan ddefnyddio’r botwm CEOP; mae’n gwneud i mi deimlo’n fwy hyderus ar-lein”.

“Newidiais fy ngosodiadau preifatrwydd a nawr dim ond ffrindiau all weld beth rwy’n ei ddweud”

“Gwnaeth y sesiynau i mi feddwl o ddifrif ynglŷn â’r sefyllfaoedd o risg y gallwn roi fy hun ynddynt.”

“Rwy’n teimlo fy mod nawr yn fwy diogel ar-lein ac rwy’n gwybod beth i’w wneud os yw rhywun yn gwneud i mi deimlo’n anniogel”.