Pryderon am NRG yn Ysgolion Uwchradd Merthyr

Mae ysgolion ym Merthyr wedi bod yn bryderus am y defnydd o gyffur anghyfreithlon a adwaenir fel NRG.  Mae NRG, a adwaenir hefyd fel Naphyrone, yn awr yn gyffur Dosbarth B a gall gael effeithiau sylweddol ar y defnyddiwr megis problemau cysylltiedig â’r galon a chael ffitiau. Yn flaenorol roedd NRG yn gyffur anterth cyfreithlon. Mae cyffuriau anterth cyfreithlon yn sylweddau sy’n dynwared cyffuriau anghyfreithlon ac maent ar gael yn hawdd ar y Rhyngrwyd.

Daeth PC Rogers, fel y Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY), yn ymwybodol o’r sefyllfa a chynlluniodd i fynd i’r afael â’r mater gan ddefnyddio cefnogaeth partneriaid yn Drugaid, Partneriaeth Diogelwch Cymunedol ac Addysg.

Mae pob SHCY yn derbyn hyfforddiant cyson sydd yn diweddaru eu gwybodaeth am gyffuriau. Ymchwiliodd PC Rogers risgiau ac effeithiau camddefnyddio’r cyffur a chysylltodd â’r Cydlynydd Camddefnyddio Sylweddau lleol. Gyda chefnogaeth y pennaeth cafodd yr holl athrawon eu hyfforddi ac anerchwyd pob disgybl yn yr ysgol mewn gwasanaeth gan eu rhybuddio o’r risgiau a’r effeithiau yn ogystal â’r gyfraith mewn cysylltiad â bod ym meddiant a chyflenwi cyffur Dosbarth B.

RHYBUDD!!

Mae NRG yn symbylydd. Caiff yr enw o fod yn fwy caethiwus na heroin a gall gael sgil effeithiau difrifol, megis pwysedd gwaed uchel, cyflyrau’r galon, niwed i’r afu, pyliau pryder a pharanoia.

Paratowyd taflen i’w dosbarthu i bob disgybl yn ardal Merthyr a hyfforddwyd Addysgwyr Cymheiriaid yn y 4 ysgol uwchradd i roi cyflwyniadau i’r grwpiau blwyddyn priodol.  Roedd y disgyblion hyn hefyd yn gallu gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer yr holl ddisgyblion oedd yn chwilio am gymorth a chyngor.

Atgyfeiriodd disgyblion eu hunain hefyd ac fe’u cyfeiriwyd at y cymorth oedd ar gael. Cafodd yr holl ddisgyblion a nodwyd eu cefnogi gan yr asiantaethau.

Fel swyddog heddlu roedd PC Rogers hefyd yn gallu ennill cefnogaeth y timau heddlu lleol. Anfonwyd bwletin i’r holl swyddogion heddlu yn ardal Merthyr. Arweiniodd y gwaith hwn hyn at arestio’r cyflenwyr.

Mae monitro’r sefyllfa a mewnbynnau cyson drwy wersi'r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgol Cymru Gyfan ar gamddefnyddio sylweddau yn ogystal â chyswllt cyson gyda phob ysgol ym Merthyr yn parhau. Dywed PC Rogers, “Roeddwn yn gallu ymateb yn gyflym i’r sefyllfa ac fe wnes yn siŵr y rhybuddiwyd pob disgybl am beryglon sylweddau cyfreithlon ac anghyfreithlon megis  NRG a NRG1.  Rwy’n falch i allu adrodd, ers y mewnbynnau a’r gefnogaeth a gynigiwyd i’r ysgolion a’r disgyblion ni chanfuwyd unrhyw un yn cario’r cyffur yn yr ardal.”