Sophie Howe yn agor Cynhadledd y De-ddwyrain 2014

Agorwyd Cynhadledd Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn y Ganolfan Gynadledda yn Nhrefforest gan Sophie Howe, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Cafodd Mrs Howe ei gwahodd i roi araith i agor y diwrnod i athrawon ysgolion cynradd, wrth iddynt dreulio’r diwrnod yn dysgu am gamddefnyddio sylweddau, diogelwch ar y rhyngrwyd a cham-drin domestig gan swyddogion cymuned ysgol yr heddlu ac amrywiol asiantaethau a oedd yn bresennol i roi gwybod i’r athrawon am y peryglon y gall plant eu hwynebu. Roedd y diwrnod yn gyfle i’r athrawon holi cwestiynau am y meysydd dan sylw a dysgu sut y gallant addysgu eu myfyrwyr am y meysydd dan sylw.

Wrth siarad am agor y gynhadledd yn Ne-ddwyrain Cymru dywedodd Sophie Howe, Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru; “Mae’n hanfodol bwysig i ni siarad â chynifer o bobl â phosibl ynglŷn â’r materion hyn a chael ffocws ar y cyd er mwyn addysgu pobl ifanc am y pethau y mae angen iddynt fod yn ymwybodol neu’n wyliadwrus ohonynt.”

Bwriad y gynhadledd yw;

  • Rhoi gwybod i athrawon am yr wybodaeth a’r tueddiadau diweddaraf sy’n ymwneud â defnyddio a chamddefnyddio sylweddau, diogelwch ar y rhyngrwyd a pherthnasau diogel o bersbectif iechyd, cymdeithasol a chyfreithiol.
  • Rhannu dulliau arfer gorau i ddatblygu hunan barch a hunan ymwybyddiaeth o ran camddefnyddio sylweddau, diogelwch ar y rhyngrwyd a pherthnasau diogel.
  • Darparu cyfle i rwydweithio, gweithio mewn partneriaeth a rhannu gwybodaeth.