Y Prosiect Phoenix

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion wedi ymuno â swyddogion tân yn y Fro er mwyn cefnogi Prosiect Phoenix, sef menter Tân ac Achub wedi ei hanelu at bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Nod y prosiect yw mynd i’r afael â materion a brofir gan bobl ifanc, yn amrywio o hunan-barch isel a diffyg hyder i ymddygiad gwrthgymdeithasol a/neu broblemau cysylltiedig â thân, megis cynnau tân yn fwriadol neu alwadau pranc.

Mae’r prosiect yn herio agweddau sy’n bodoli ac yn hyrwyddo meddwl annibynnol mewn pobl ifanc. Defnyddir gweithgareddau’r gwasanaeth tân i ddatblygu rhinweddau personol megis gweithio fel tîm, archwilio cyfyngiadau’r corff a’r meddwl a hyrwyddo addysg pobl ifanc ynglŷn â rôl y gwasanaeth tân ac achub.

Mae gan swyddogion ysgol berthynas gadarnhaol gyda phobl ifanc, wedi ei datblygu oherwydd eu hymweliadau rheolaidd ag ysgolion. Drwy Brosiect Phoenix roeddent yn gallu defnyddio eu harbenigedd a’u profiad mewn gwaith ymgysylltu â’r ifanc i gynorthwyo gyda nodau’r fenter. Mae ganddynt brofiad da iawn o waith partneriaeth yn y Fro ac mae hon yn enghraifft dda o weithio ar y cyd o’r fath ar waith.

“Mae problemau a welir yn aml yn ein cymunedau o ganlyniad i ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gymhleth ac yn aml byddant yn gofyn am ymateb a dulliau amlasiantaeth er mwyn canfod atebion. Mae mentrau megis Prosiect Phoenix yn cyfrannu at wneud ein cymunedau’n fwy diogel. Bydd Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion yn hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol yn ddyddiol drwy wersi a phlismona cefnogol mewn ysgolion ledled Cymru. Yma yn y Fro, er mwyn cefnogi eu cydweithwyr y Swyddogion Tân, mae Swyddogion Ysgol wedi gwneud cyfraniad pwysig i les disgyblion sydd wedi cofrestru ar gyfer y fenter hon ac i’w cymunedau”. Cydlynydd Rhanbarthol Heddlu De Cymru.

Atgyfnerthwyd hyn gan y Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion a ddywedodd: “Fel aelod o deulu’r gwasanaethau brys, roeddwn i a’m cydweithwyr yn gallu ymestyn ein negeseuon ymddygiad gwrthgymdeithasol o ffiniau’r ystafell ddosbarth at bobl ifanc yn y gymuned. Drwy brofiad llawn hwyl a rhyngweithiol gyda Phrosiect Pheonix y gwasanaeth tân, roeddem yn gallu cysylltu ein negeseuon Rhaglen Graidd ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad cadarnhaol, i thema benodol ymddygiad gwrthgymdeithasol a thân”.