Swyddogion Heddlu’r Dyfodol? - Ysgol Haf Caerdydd

Mae Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion wedi dyfeisio rhaglen o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc sydd wedi ymddieithrio i’w chynnal yn ystod gwyliau haf yr ysgol.

Roedd y rhaglen yn cynnwys sawl agwedd ar blismona a gafodd eu haddysgu mewn ffordd ddyfeisgar a hwyliog.

Ymunodd disgyblion mewn trafodaethau gan holi swyddogion am eu gwaith bob dydd a beth oedd hi’n ei olygu i fod yn Swyddog Heddlu. 

Hefyd gwnaethant ddysgu am lifrai’r Heddlu ac roedd ganddynt ddiddordeb mawr mewn clywed beth oedd pwrpas pob darn o offer!

Canolbwyntiodd sesiynau pellach ar gynorthwyo’r disgyblion i ymchwilio’r rhesymau dros ymddygiad gwrthgymdeithasol ac i drafod sut y gall pobl ifanc ddod yn ddinasyddion da. Hefyd cafwyd digon o hwyl gyda llawer o gemau i helpu i feithrin hunan-barch a gwaith tîm.

Dywedodd un bachgen,

“Rwy’n meddwl ei fod yn wych i ddod yma ac i ddysgu am yr heddlu. Byddwn i’n hoffi bod yn blismon un diwrnod ac mae’n dda iawn i wybod am y gyfraith.”

Cyflwynwyd y rhaglen am dair wythnos i 102 o blant gan y Swyddogion Wathan, Smith, Hughes a Warner. Wedi’i seilio ar eu llwyddiant mae cynlluniau i gynnal cyrsiau tebyg yn ystod gwyliau ysgol yn y dyfodol. Dywedodd y Prif Arolygydd Siddall, 

“Rwy’n llwyr gefnogol i’r fenter ardderchog hon sydd wedi rhoi cyfle i bobl ifanc ledled ardal Caerdydd i ymgysylltu mewn modd mor gadarnhaol gyda’u Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion a Thimau Cymdogaeth. Roedd cynnwys y rhaglen yn ardderchog a chysylltodd yn llwyddiannus â blaenoriaethau'r Heddlu.” 

Mae’r Swyddogion Ysgol yn paratoi rhaglen debyg i’w cyflwyno'r flwyddyn nesaf.