Be Di'r Gyfraith?

 • Cam-drin Domestig a’r Gyfraith

  Diffinir cam-drin domestig fel unrhyw ddigwyddiad(au) neu batrwm o orfodaeth neu ymddygiadau bygythiol, trais neu gam-driniaeth rhwng oedolion 16 oed neu hŷn, sydd neu sydd wedi bod yn bartneriaid clos, yn canlyn neu’n aelodau o’r teulu beth bynnag bo’u rhyw neu eu rhywioldeb.

  (Mawrth 2013)

 • Mae’n bwysig sylweddoli fod cam-drin domestig yn anghyfreithlon.

  Mae’r Heddlu yn ei ystyried yn ddifrifol ac mae ganddynt gyfundrefnau cefnogi i ddelio â’r digwyddiadau.

  Mae’r troseddau yn cynnwys:

  • ymosodiad,
  • troseddau trefn gyhoeddus,
  • aflonyddu,
  • difrod troseddol.
 • Mae ymosodiad yn weithred bwriadol sy’n achosi i berson ddioddef grym anghyfreithlon neu drais personol. 

  Gall geiriau neu ystymiau neu fygythiadau fod yn gyfystyr ag ymosodiad.

  Os yw trais yn cael ei fygwth yna mae’n rhaid bod y gallu i wireddu’r bygythiad yn bod.

  Nid oes rhaid i ymosodiad gynnwys grym ac fe all amrywio mewn difrifoldeb.

  Mae ymosodiad cyffredin a tharo yn droseddau penodol ( Deddf Cyfiawnder Troseddol 1988) e.e. poeri, cam-drin emosiynol.

  Ymosodiad sy’n achosi gwir niwed corfforol (rhan 47 o Ddeddf  Troseddau Yn Erbyn Y Person 1861) e.e. llygaid du, mân gleisiau a briwiau.

  Niwed corfforol difrifol (Rhan 18 o Ddeddf Troseddau Yn Erbyn Y Person 1861) e.e. torri esgyrn.

 • Dywed Rhan 1 o Ddeddf Diogelu Rhag Aflonyddu 1977, na ddylai person ymddwyn mewn ffordd sy’n cael ei gyfrif fel aflonyddu ar berson arall.

 • Stelcian

  Cyflwynwyd deddf stelcian newydd o fis Tachwedd 2012.

  1. Gall y rhai a geir yn euog o stelcian drwy aflonyddu, dilyn neu ysbïo wynebu hyd at chwe mis mewn carchar.
  2. Mae’r rhai sy’n euog o stelcian a bygwth trais yn wynebu cyfnod o hyd at bum mlynedd dan glo.

   

   

 • Seibrstelcian yw’r drosedd o anfon negeseuon maleisus drwy y Rhyngrwyd.  Gellir delio â hyn drwy gyfraith sifil a throseddol. Mae’r Heddlu wedi defnyddio’r  Ddeddf Amddiffyn rhag Aflonyddu yn llwyddiannus i erlyn rhai fu’n gyfrifol am anfon negeseuon maleisus drwy’r Rhyngrwyd. Mae’r fath negeseuon hefyd yn drosedd dan Ddeddf Cyfathrebu Maleisus.

  Gall y drosedd olygu cosb o hyd at chwe mis mewn carchar a/neu ddirwy.

 • Troseddau trefn gyhoeddus

  Mae Deddf Trefn Gyhoeddus 1986 yn cynnwys amryw o droseddau gan gynnwys:

  Mae’n drosedd i ddefnyddio iaith neu ymddygiad sy’n bygwth, cam-drin neu’n sarhau er mwyn i’r dioddefwr gredu y defnyddir grym anghyfreithlon gan y diffynydd tuag ato/ati neu berson arall.

 • Beth am y plant?

  Mewn tua hanner yr holl ddigwyddiadau o gam-drin domestig bydd plant hefyd yn dioddef niwed neu’n cael eu cam-drin. Cydnabyddir fod plant sy’n byw mewn cartref lle mae cam-drin domestig yn digwydd yn cael eu hadnabod fel rhai “mewn perygl” dan Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002; ers 31 Ionawr 2005 mae Rhan 120 o’r Ddeddf wedi ymestyn y diffiniad o niweidio plant i gynnwys y niwed a wneir drwy glywed neu weld cam-driniaeth o eraill.

 • Diogelu plant ac oedolion bregus

  Mae gan yr Heddlu gyfrifoldeb i ddiogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed ac i hyrwyddo eu lles.

  Dywed Rhan 11 o Ddeddf Plant, 2004, fod gan yr Heddlu bwerau argyfwng i fynd i mewn i eiddo ac i gynnig diogelwch brys i blant y credir sy’n dioddef neu’n debygol o ddioddef niwed sylweddol.

  Mae gan Uned Ymchwilio Cam-drin Plant (UYCP) hefyd rôl allweddol i ddiogelu plant.

 • Gweithio gyda’n gilydd i amddiffyn plant

  • Mae swyddogion yn gweithio gydag amryw o bartneriaid i ddiogelu plant, er enghraifft, partneriaid cymunedau diogel, timau atal cyffuriau, Cynhadledd Asesiad Risg Aml-Asiantaeth (MARAC) ac Asiantaeth Trefnu Amddiffyn y Cyhoedd (MAPPA).

  • Mae lluoedd yr Heddlu yn gweithredu cynllun i adnabod troseddwyr rhyw, sy’n caniatau i unrhyw un ofyn i’r heddlu wneud ymholiadau am unigolion penodol sydd mewn cyswllt â phant.

  • Os y canfyddir fod gan unigolyn euogfarnau am drosedddau rhyw yn erbyn plentyn datgelir asesiad risg i berson sydd orau i ddiogelu’r plentyn hwnnw.

  • Mae aelodaeth y Bwrdd Lleol i Ddiogelu Plant (BLDP) a osodwyd allan yn Neddf Plant 2004 yn cynnwys yr Awdurdod Lleol, yr Heddlu ac eraill. Amcan y byrddau hyn yw cyd-gordio yr asiantaethau sy’n diogelu a hyrwyddo lles plant.

 • Priodas dan orfod

  Mae gorfodi rhywun i briodi yn drosedd yn Lloegr a Chymru ers 14 Mehefin 2014.

  Mae diogelwch sifil dan Orchymyn Diogelwch Priodas Dan Orfod yn parhau ochr yn ochr â’r gyfraith troseddol newydd.