Beth Allwch Chi Wneud?

Riportiwch gamdriniaeth ar-lein gyda’r botwm CEOP.

Gwiriwch adran rhieni gwefan ThinkUknow yn www.thinkuknow.co.uk/parents

Fe ddowch o hyd o lawer o ffilmiau defnyddiol sy’n dangos y peryglon i blant a phobl ifanc o ddefnyddio’r rhyngrwyd a sut i aros yn ddiogel ar-lein.

Ffilm yw First2amillion sy’n gofyn o bobl ifanc, “Ydych chi erioed wedi gwneud rhywbeth yr ydych yn ei ddifaru? Ydych chi erioed wedi rhannu rhywbeth a theimlo na ddylech fod wedi gwneud hynny?  A fyddech chi’n gwybod beth i’w wneud ac at bwy i droi pe byddech?”

Dywed y wefan, “Mae’n ffilm sy’n wahanol - chi sydd mewn rheolaeth.  Gwyliwch wrth i Aleeya a Tariq frwydro yn erbyn Jamal am enwogrwydd ar y rhyngrwyd. Dewiswch y llwybr y maent yn ei gymryd, ond byddwch yn barod am y canlyniadau…”.

Ceir cyngor i rieni i’w rannu gyda phlant oed cynradd ac uwchradd.

Rhestr wirio aros yn ddiogel 

  • Rydw i wedi gofyn i fy mhlentyn ddangos i mi y gwefannau mae’n eu defnyddio 
  • Rydw i wedi gofyn i fy mhlentyn roi’r gosodiadau diogelwch ar yr holl dechnolegau mae’n eu defnyddio
  • Rydw i wedi gofyn i fy mhlentyn dim ond i dderbyn pobl y mae’n eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt yn y byd go iawn fel “Ffrindiau” ar-lein 
  • Rydw i wedi rhoi gosodiadau diogel ar ein cyfrifiadur/gliniadur a rhoi hidlwyr cynnwys oedolion ar ffôn smart fy mhlentyn
  • Mae fy mhlentyn wedi cytuno i ddweud wrtha’i os yw’n poeni am rywbeth ar-lein.

Darganfyddwch sut i gysylltu â gwefannau cyfryngau cymdeithasol os yw neges yn eich gofidio drwy’r wefan ddefnyddiol Thinkuknow sy’n rhoi manylion ynghylch sut i gysylltu â gwahanol safleoedd cyfryngau cymdeithasol. - http://www.thinkuknow.co.uk/11_13/help/contact-social-sites/

Gwyliwch y ffilmiau canlynol i gael cyngor ar gadw eich plentyn yn ddiogel ar-lein:

Wedi ei anelu ar rieni a gofalwyr: ‘Canllaw Rhieni a Gofalwyr i’r Rhyngrwyd’. Fe’i crëwyd gan CEOP ac mae i’w gael ar wefan www.thinkuknow.co.uk. Ei nod yw rhoi golwg ysgafn a realistig ar yr hyn a gymer i ddod yn rhiant ar-lein gwell. Mae’r ffilm yn ymdrin â phynciau megis siarad â’ch plentyn am y technolegau y maent yn eu defnyddio a’r hyn y gallant eu gweld.

 

Where’s Klaus? - Ffilm fer gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ymhlith rhieni o’r gwahanol risgiau y gall plant eu hwynebu pan yn defnyddio’r rhyngrwyd; yn cynnwys risgiau o farn eithafol, pornograffi, cynnwys gêm/gwefan treisgar a phedoffiliaid.

 

Addas ar gyfer 4-7 oed: Lee and Kim’s Adventures Animal Magic – mae Lee wrth ei fodd yn chwarae gêm o’r enw Animal Magic ar y cyfrifiadur. Mae Kim yn hoffi gwylio ei brawd Lee yn chwarae ar y cyfrifiadur ac yn cwrdd â’r holl anifeiliaid yn ei hoff gêm ar-lein. Archarwr yw SID sy’n gwarchod plant ar y rhyngrwyd! Mae’n hoffi hedfan o gwmpas yn dysgu plant sut i aros yn ddiogel. Mae hefyd wrth ei fodd yn canu…

 

Addas ar gyfer 8-10 oed: Jigsaw - ffilm sy’n defnyddio cyfatebiaethau i bortreadu’r risgiau o roi manylion personol ar-lein i bawb eu gweld.

 

Addas ar gyfer 11-16 oed: Claire thought she knew a Matt thought he knew - dwy ffilm fer sy’n archwilio canlyniadau difrifol cwrdd wyneb yn wyneb gyda rhywun yr ydym dim ond yn eu hadnabod drwy’r rhyngrwyd. Bod pobl weithiau ddim y bobl y dywedant ydynt ar-lein a beth i’w wneud pan fydd rhywun yn gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus neu’n anniogel ar-lein.

 

Tom’s story (mwy addas ar gyfer oedran hŷn, 14-16 oed) – dangos y risgiau o gwrdd â rhywun yr ydych dim ond yn ei adnabod ar-lein a’r peryglon o roi delweddau amhriodol ohonoch eich hun ar y rhyngrwyd. Mewn modd cadarnhaol mae’r ffilm yn cynghori beth i’w wneud pan fydd ‘ffrind’ yn gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus neu’n anniogel.