Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Pa beryglon y mae’r rhyngrwyd yn eu peri i blant?

Mae’r rhyngrwyd yn ffynhonnell heb ei sensro o wybodaeth sydd ddim o reidrwydd wedi ei bwriadu ar gyfer plant. Gall archwilio’r rhyngrwyd heb oruchwyliaeth nac arweiniad oedolyn wneud plant yn agored i wefannau niweidiol (gwefannau sy’n cefnogi trais, sy’n rhywiol eglur, sy’n annog ymddygiad amhriodol). Mae rhai pobl sy’n defnyddio ystafelloedd sgwrsio neu raglenni Negeseua Gwib i wneud cysylltiad amhriodol gyda phlant.

 

Sut mae hidlwyr y rhyngrwyd yn gweithio?

Mae nifer o hidlwyr rhyngrwyd masnachol ar y farchnad. Maent fel arfer yn gweithio ar sawl lefel. Maent yn aml yn chwilio gwefannau am restr o eiriau amhriodol. Byddant yn aml yn gwirio cyfeiriad (url) gwefannau yn erbyn rhestrau o wefannau y gwyddir sydd ddim yn llesol i blant.

 

Pa mor effeithiol yw hidlwyr rhyngrwyd?

Mae llawer o hidlwyr rhyngrwyd ar gael ar y farchnad. Maent yn tueddu i chwilio am wefannau annymunol ac yn hidlo geiriau amhriodol. Mae ymchwil diweddar yn dynodi y bydd hyd yn oed yr hidlwyr gorau dim ond yn dal 75% o’r gwefannau annymunol. Weithiau bydd hidlwyr yn atal gwefannau sydd o ddiddordeb cyfreithlon. Gall hidlwyr fod yn offer defnyddiol, ond ni fyddant yn cymryd lle arweiniad gofalus rhieni ac athrawon pryderus.

 

Beth yw peiriannau chwlio plentyn-ddiogel?

Mae nifer o’r hyn a elwir yn beiriannau chwilio plentyn-ddiogel ar gael ar y we. Mae’r gwefannau hyn yn dueddol o fod yn gyfeirlyfrau o wefannau y gwyddir sy’n ddiogel ac fe’u hadolygir gan unigolion. Gan ddefnyddio’r cyfeirlyfrau hyn (e.e. Yahooligans, Kids Click, ac Ask Jeeves for Kids) gall plant ddysgu defnyddio strategaethau chwilio heb daro ar wefan beryglus ar ddamwain.

 

Beth allaf i ddweud wrth fy mhlentyn am sgwrsio ar-lein?

Dylai sgwrsio ar-lein, fel agweddau eraill ar ddefnydd y rhyngrwyd, gael ei reoli gan synnwyr cyffredin. Atgoffwch eich plentyn y gallai pobl mewn ystafelloedd sgwrsio fod yn ddieithriaid ac nad hwy yw’r bobl y dywedant ydynt bob amser. Ni ddylai eich plentyn ddatgelu unrhyw wybodaeth bersonol, yn cynnwys ei enw ei hun, cyfeiriad, ysgol, neu gliwiau eraill a allai ganiatau i rywun eu lleoli. Unwaith eto, y brif neges yw y bydd eich plant yn mynd â’r hyn a ddysgwch iddynt gyda hwy ble i bynnag yr ânt. Anogwch hwy i feddwl a bod yn ymwybodol o’r perygl.

 

Beth yw’r siawns y bydd fy mhlentyn yn cael mynediad at bornograffi?

Os ydych ar-lein, fe ddewch mwy na thebyg ar draws pornograffi. Mae nifer o’r gwefannau pornograffi yn defnyddio gwahanol driciau i’ch cael i fynd iddynt. Yn aml bydd ganddynt gyfeiriadau sy’n debyg iawn i wefannau sy’n boblogaidd gyda phlant. Tric arall yw prynu hen wefan plant a’i hailgyfeirio i bornograffi. Yn anffodus, pan fyddwch yn chwilio am bron unrhyw bwnc gallech gael eich cyfeirio i wefan pornograffi. Rhowch gynnig ar beiriant chwilio sy’n hidlo er mwyn cael canlyniadau addas i’r teulu. Ffordd arall i ddiogelu eich plentyn rhag gwylio pornograffi yw gosod meddalwedd hidlo neu gael Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd sy’n hidlo.

 

A ddylwn adael i’m plentyn ddefnyddio Facebook ac os gwnaf pa fesurau diogelwch ddylid eu defnyddio?

Yr oedran ieuengaf ar gyfer cofrestru ar gyfer Facebook yw 13. Gyda’r gosodiadau diogelwch cywir ar waith gall Facebook fod yn amgylchedd diogel i blant. Er mwyn bod yn gymwys i gofrestru rhaid i blant fod yn 13 oed neu hŷn. Defnyddiwch y gosodiadau preifatrwydd i reoli pwy sy’n gweld eu negeseuon a’u proffil a gwiriwch gyda hwy bod ganddynt y gosodiadau diogelwch wedi eu galluogi yn rheolaidd.

Gadewch iddynt wybod os ydynt yn cael eu bwlio, wedi gweld delweddau neu sylwadau amhriodol, y dylent ddweud wrthych chi. Gallwch riportio defnydd amhriodol wrth Facebook drwy e-bostio abuse[at]facebook[dot]com

 

Cafodd fy mhlentyn ffôn symudol gyda mynediad i’r rhyngrwyd, sut alla’i gadw golwg ar beth mae’n ei weld?

Mae gweithredwyr ffonau symudol yn cynnig gwasanaethau rheolaeth rhieni am ddim er mwyn cyfyngu ar y mathau o gynnwys y gall plant gael mynediad atynt drwy’r rhwydwaith symudol i eitemau addas i rai dan 18 oed. Gwiriwch gyda’ch darparwr gwasanaeth bod rheolyddion rhieni wedi eu galluogi ac os nad ydynt gofynnwch iddo eu gosod.