Beth Ddylech ei Wybod

Mae’n debygol y bydd eich plentyn yn teithio i rywle bob dydd. Efallai y bydd eich plentyn neu berson ifanc yn teithio mewn car, bws, tacsi, trên, ar feic neu’n cerdded. Efallai y byddant yn gwneud eu siwrnai ar eu pen eu hunain, gyda ffrindiau, gyda rhiant neu ofalwr neu gydag oedolion eraill megis rhieni neu ofalwyr eu ffrindiau.

Pan yn teithio i unrhyw le, boed i’w man addysg neu wrth hamddena, mae diogelwch eich plentyn neu berson ifanc yn bwysig iawn.