Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Cynnydd ac Effaith SchoolBeat

Cyflwyniad i’r RhGCYCG

 • Ein Gweledigaeth
 • Ein Cenhadaeth
 • Ein Heffaith
 • Cyflwyno Gwersi: Cymru a fesul Ardaloedd yr Heddlu
 • Cyfanswm y Disgyblion y Daethpwyd i Gysylltiad â Nhw: Cymru a fesul Ardaloedd yr Heddlu

Cyflawni ein nodau

 • Sut rydym wedi helpu i fynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Deddf Cymru 2015)
 • Sut rydym wedi mynd i’r afael â Cham-drin Plant yn Rhywiol a Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant
 • Sut rydym yn ymdrin â Secstio
 • Sut rydym yn cefnogi Seiberddiogelwch ac yn helpu i atal seiberdroseddu
 • Sut rydym wedi cyfrannu at leihau effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod

Gweithgareddau Plismona Cefnogol mewn Ysgolion

 • Plismona Cefnogol: Cymru a fesul Ardal yr Heddlu

Effaith a dylanwad

Ymgysylltu

 • Eisteddfod yr Urdd a Chenedlaethol
 • Cymell ein Pobl Ifanc (MOY)

Cyflawni Blaenoriaethau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

 • Sut Rydym yn Cefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015
 • Y Nodau Llesiant

Gweithio gyda’n Partneriaid

Gwrando ar Blant a Phobl Ifanc

2592-19 SchoolBeat Impact Report English (PDF)
2592-19 SchoolBeat Impact Report Welsh (PDF)