Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Beth yw’r Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru?

Mae Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru yn gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a Heddlu Dyfed-Powys, Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru. Mae gan bob Ysgol yng Nghymru Swyddog Heddlu Ysgolion sy’n gweithredu fel pwynt cyswllt penodol. Mae SHY yn cyflwyno cwricwlwm o wersi dwyieithog i blant 5-16 oed, sydd wedi cael eu datblygu gan athrawon. Rydym yn ymgysylltu â phob ysgol, gan gynnwys addysg prif ffrwd, ysgolion annibynnol yng Nghymru, ysgolion sy'n cefnogi anghenion dysgu ychwanegol a darpariaeth amgen gan gynnwys unedau cyfeirio disgyblion ac addysg heblaw yn yr ysgol.

Cewch wybodaeth yma am ein adnoddau sydd ar gael i athrawon i adeiladu ar yr hyn mae’r swyddogion yn ei drafod yn y gwersi. Rydym hefyd yn cynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau yn ein hadran partneriaeth.

Ein Polisïau a Chanllawiau

Mae’r Protocol Trechu Troseddau Ysgolion yn bolisi sydd wedi ei gytuno gan bedwar llu Heddlu Cymru ar gyfer ymateb i adroddiadau o ddigwyddiadau mewn ysgolion, a chefnogi a chynghori ysgolion ar faterion diogelu. Mae'n gosod nodau'r Swyddog Heddlu Ysgolion, ein harferion adferol, pa fathau o ddigwyddiadau y gellir delio â nhw ar dir yr ysgol a sut rydym yn gweithredu polisi'r Swyddfa Gartref ar gyfer ymdrin â throseddau difrifol.

Newyddion o Rhaglen Ysgolion Heddlu Cymru

Diwrnod Cofio’r Holocost • Amrywiaeth a Hiliaeth
Calan Gaeaf • a Noson Tân Gwyllt
Gwers SchoolBeat “Stori Olivia” yn cyrraedd Westminster
Stop It Now! • Cam-drin Rhywiol ar Blant
Wythnos Ymwybyddiaeth o Alcohol 3-7 Gorffennaf 2023
Stelcian ac Aflonyddu • Ymddygiadau Digroeso a Niweidiol
DAN 24/7 • Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru
‘Paid anwybyddu chwyrnu’
Mulod Arian • Troseddau Cyfundrefnol
Wythnos Ymwybyddiaeth Stelcian Cenedlaethol
Ichafswm Oedran Newydd i Briodas a Phartneriaeth Sifil
Cynhadledd Cadw’n Ddiogel Ar-lein 2023 • Radicaliaeth Ar-lein ac Eithafiaeth
Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Camfanteisio ar Blant • Meddyliwch, Sylwch a Siaradwch allan yn erbyn Camdriniaeth
Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel •
Cylchlythyr SchoolBeat 21 [Chwe 2023]
Diwrnod Cofio’r Holocost 2023
Blog Swyddogion SchoolBeat: Diogelwch Personol
Blog Swyddogion: Gaming
Diwrnod y Rhuban Gwyn 2022
Wythnos Gwrth-fwlio 2022
Diwrnod Gwasanaethau Brys 2022
Wythnos Ymwybyddiaeth • Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol
SHY yn Rhedeg i Godi Arian i'r Wcráin
Meic Cymru • Rhywun ar dy ochr di
Coffadwriaeth Stephen Lawrence • Amrywiaeth a Hiliaeth
Gwrth-fwlio – Un Gair Caredig
Perfformiad theatrig addysgol i godi ymwybyddiaeth o droseddau casineb ymhlith pobl ifanc i fynd ar daith i Ysgolion yn Dyfed-Powys
Cylchlythyr SchoolBeat 20 [Medi 2021]
Os byddwch yn gweld rhywbeth, dywedwch rywbeth!
Heddlu Gogledd Cymru yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth dylunio poster diogelwch ar y we
Blog Swyddogion: Mynd i'r Afael â Throseddau Cyllyll
Mynd i'r Afael â Throseddau Cyllyll Gyda'n Gilydd
Perthnasoedd - Pecyn Goroesi yr Arddegau
Diwrnod Cofio'r Holocost
Heddlu Gogledd Cymru yn lansio Cystadleuaeth Diogelwch y We
Cylchlythyr SchoolBeat 19 [Ionawr 2021]
Amddiffyn Eich Ddyfeisiau Digidol
Diwrnod Rhuban Gwyn 2020
Diogelwch Calan Gaeaf a Thân Gwyllt 2020
Blog Swyddogion 9: Ymddygiad Gwrth-Gymdeithasol
Blog Swyddogion: Troseddau Casineb
Adnoddau diogelu a gweithgareddau i ysgolion
#KnifeFree • Swyddfa Gartref y DU
Blog Swyddogion 8: Llinellau Sirol
Pecyn Goroesi yr Arddegau 2
Blog Swyddogion 7: Atal Eithafiaeth
Blog Swyddogion 6: Cyfraith Clare
Blog Swyddogion 5: Pwyllo Cyn Rhannu
Blog Swyddogion 4: Cam-drin Domestig
Blog Swyddogion 3: Cadw cymunedau’n ddiogel yn ystod y cyfnod o gloi
Blog 1 a 2: Diogelwch Ar-lein • SchoolBeat FM
Cylchlythyr SchoolBeat 18 [Gwanwyn 2020]
Cynnydd ac Effaith SchoolBeat
Cylchlythyr SchoolBeat 17 [Gwanwyn 2019]
Canllaw i Rhieni am Iselder • Iechyd Meddwl
Ymddiried Ynof Fi
Mynd i’r Afael â Hiliaeth mewn Ysgolion • Ffeithlenni
Pwyllo Cyn Rhannu Arlein • Diogelwch y Rhyngrwyd
Eithafiaeth • Adnodd Dosbarth
Rhedeg i Drwbwl • Gangiau Stryd a Llinellau Sirol
Cylchlythyr SchoolBeat 16 [Hydref 2018]
Peidiwch â Chamu at • Seiber Droseddu
Cylchlythyr SchoolBeat 15 [Gwanwyn 2018]
Llinell Gymorth Runaway • Pobl ar Goll
Ydych Chi Heb Ofn? • Riportio Troseddau
Diogelu Plant Rhag Secstio • Secstio
Cylchlythyr yr Hydref 2017
Cylchlythyr Gwanwyn 2017
Cylchlythyr Haf 2016
Cylchlythyr y Gwanwyn 2016
Cylchlythyr Hydref 2015
Cylchlythyr Haf 2015
Cylchlythyr Gwanwyn 2015
Cylchlythyr Hydref 2014
Cylchlythyr Haf 2014
Cylchlythyr Gwanwyn 2014
Cylchlythyr Hydref 2013
Cylchlythyr Haf 2013
Cylchlythyr Gwanwyn 2013
Cylchlythyr Hydref 2012