Rydych chi yma: Disgyblion > 11-14 Oed > Pam Arfau?

Pam Arfau?

Ffaith Allweddol

Beth yw arf?

Arf tramgwyddus yw unrhyw eitem sydd wedi ei gwneud neu ei haddasu i anafu person neu unrhyw eitem sydd wedi ei bwriadu i’r pwrpas hwnnw.

Gair o Gyngor

Cofiwch

 • Cofiwch fod ‘arfogi eich hun’ yn eich rhoi mewn mwy o risg o ddod yn ddioddefwr trosedd cyllyll.
 • Pan fyddwch allan mae diogelwch mewn niferoedd. Arhoswch gyda ffrindiau.
 • Os bydd rhywun eisiau ymladd gyda chi, arhoswch yn dawel a cherddwch i ffwrdd.
 • Os cewch eich dilyn, ewch i ofod cyhoeddus diogel a cheisiwch help, er enghraifft, siop, swyddog diogelwch.
 • Pan fyddwch yn y ddinas ac yn teimlo dan fygythiad, byddwch yn ymwybodol o gamerâu teledu cylch cyfyng a symudwch i’w golwg, gan y byddwch wedyn yn weladwy i’r heddlu.
 • Yn y nos cadwch draw o alïau tywyll neu grwpiau o bobl sy’n ymddangos fel petaent yn ymddwyn yn wrthgymdeithasol.
 • Peidiwch â bod ofn ffonio 999 os ydych yn meddwl y gallech fod mewn perygl.

Pethau i Wneud i Chi Feddwl!

Meddai PC Jones:

 • Mae’n anghyfreithlon i fod ym meddiant, prynu neu werthu cyllell fflic.
 • Mae’n dramgwydd troseddol i fod â chyllell neu arf tramgwyddus ar dir ysgol. Y gosb am gario cyllell neu arf tramgwyddus yw hyd at 4 blynedd o garchar a/neu ddirwy.
 • Gall ysgol chwilio disgybl heb gydsyniad os yw’n amau bod y disgybl yn cario arf.
 • Mae’n anghyfreithlon i brynu cyllell os ydych dan 18 oed.
 • Mae cario unrhyw fath o gyllell neu lafn â phigyn mewn man cyhoeddus yn anghyfreithlon. Cewch eich arestio os cewch eich dal.
 • Mae bod ym meddiant arf tanio yn anghyfreithlon, wedi ei lwytho neu beidio.
 • Mae bod ym meddiant arf tanio ffug, ar gyfer bygwth neu frawychu rhywun, yn anghyfreithlon hefyd.

Cyflwyniad

Bydd eich swyddog ysgol yn eich helpu i ddysgu sut i aros yn ddiogel yn yr ysgol a risgiau a chanlyniadau cario arfau tramgwyddus.

Cyngor PC James

Cwestiwn ac Ateb

Cwestiwn: A fyddaf yn fwy diogel os byddaf yn cario cyllell?
Ateb: Yn sicr na, mae wedi ei brofi os byddwch yn cario cyllell rydych mewn llawer mwy o berygl o fod yn ddioddefwr trosedd cyllyll! Os yw’n hysbys eich bod yn cario cyllell bydd pobl eraill yn disgwyl i chi ei defnyddio, ac yn ei dro gallant ddefnyddio arf arall neu eich arf eich hun yn eich erbyn chi.
Cwestiwn: Prynodd Dad-cu gyllell boced i mi ar fy mhen-blwydd. A yw hi’n gyfreithlon i gael un?
Ateb: Nid yw cyllyll poced yn arfau tramgwyddus, oni bai bod yr ymyl torri yn fwy na 3 modfedd neu nad yw’n hawdd ei phlygu ar bob adeg.
Cwestiwn: Mae bachgen yn fy ysgol i wedi bod yn brolio am gyllell y mae’n dweud sydd ganddo ar ei berson ar bob adeg ‘dim ond rhag ofn y bydd trafferth’. Fe’i gwelais i hi ddoe ac mae’n edrych yn beryglus! Beth ddylwn ei wneud?
Ateb: Mae’n anghyfreithlon i gario arf tramgwyddus, felly mae’r bachgen yn torri’r gyfraith. Mae’n peryglu ei ddiogelwch ei hun a diogelwch eraill. Mae gennych hawl i deimlo’n ddiogel yn eich ysgol a’ch cymuned. Gallwch riportio’r drosedd hon yn ddienw i Taclo’r Taclau ar 0800 555 111. Dylech hefyd siarad ag athro neu athrawes yn eich ysgol. Mae gan ysgolion y pwerau i chwilio disgyblion am arfau, a gallant alw’r heddlu i’w helpu mewn sefyllfaoedd o’r fath.

Os ydych angen riportio trosedd, galwch CrimeStoppers ar

0800 555 111

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o llinellau tir.

Mae cost galwad o ffôn symudol yn amrywio gan ddibynnu ar eich darparwr.

Mewn argyfwng ffôniwch bob amser

999

Galwch am ddim o'r rhan fwyaf o ffônau symudol a llinellau tir.

Ni fydd y rhif yn ymddangos ar filiau ffôn.