Cynhadledd Siaradwn Ni - Life Sucks

Yn ddiweddar cynhaliwyd cynhadledd wedi ei hyrwyddo gan Mental Health Matters Wales gyda’r teitl ‘Life Sucks’ yn yr Orendy ym Mharc Margam, ar Ddydd Gwener 23 Mawrth 2012. Roedd y gynhadledd yn canolbwyntio ar fwlio a’i effaith ar bobl ifanc 16 oed a throsodd. Ymhlith y prif siaradwyr yr oedd Keith Towler, y Comisiynydd Plant; Penny Steinhauer, Cyfarwyddwr EyePAT (Internet Protection Awareness Training) a Zenda Caravaggi, Cydlynydd Cyfiawnder Adferol mewn Ysgolion.

Yn dilyn y prif siaradwyr, cynhaliodd gwahanol asiantaethau perthnasol weithdai yn canolbwyntio ar y thema. Cynhaliodd y Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion sy’n cyflwyno’r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan mewn ysgolion, PC Warlow, PC Carpenter a PC Stewart, weithdy a oedd yn canolbwyntio ar agweddau cyfreithiol seibr-fwlio.

Yn ystod y gweithdy anogwyd cynrychiolwyr i chwarae rhan pobl ifanc yn eu harddegau oedd yn gysylltiedig mewn seibr-fwlio lefel isel. Yna cawsant gyfle i empatheiddio gyda dioddefwyr bwlio o’r fath a gweld y canlyniadau a allai weithiau fod mor ddifrodus. Yn ystod y sesiwn lawn cafwyd cwis am y gyfraith ac yna trosolwg cryno o sut y mae’r Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan yn addysgu pobl ifanc ynglŷn â chanlyniadau seibr-fwlio tra’n dangos y DVD Cyfnod Allweddol 2 ‘Byddwch Seibr Ddiogel.’

Cafodd y gweithdy dderbyniad da iawn, fel y gwelwyd gan yr adborth a oedd yn cynnwys y sylwadau canlynol:-

Roedd cyflwyniad yr heddlu yn arbennig o dda ac roedd yn ein hannog i fod yn wyliadwrus; Roedd yr heddlu’n ardderchog; Roedd fideo seibr-fwlio yr heddlu a’r ymarferiadau yn anghyfforddus i’w gwylio ac i gymryd rhan ynddynt; ond dangosodd yn glir pa mor ofnadwy a thrawmatig yw unrhyw fath o fwlio; Roedd yr agweddau cyfreithiol - cyflwyniad - yn agoriad llygad; Roedd cyflwyniad y swyddogion heddlu yn wych, neges di-flewyn ar dafod a rhyngweithiol iawn.

Dywedodd Janette Kearn, Prif Weithredwr Mental Health Matters Wales:

Roedd y swyddogion yn amlwg yn wybodus iawn am y pwnc hwn ac roedd eu brwdfrydedd i godi ymwybyddiaeth yn amlwg.

Mynychodd llawer o bobl ifanc ac asiantaethau y gynhadledd, o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yn delio â phobl ifanc ledled ardaloedd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot. Dywedasant fod y gynhadledd yn llwyddiant ysgubol gan ddisgrifio ei heffaith fel un cofiadwy.

Ar ddiwedd y gynhadledd gofynnwyd i'r cynrychiolwyr bleidleisio ar bum cam gweithredu. Yn gyntaf, i annog Llywodraeth Cymru i lansio ymgyrch gyhoeddusrwydd genedlaethol i godi ymwybyddiaeth am seibr-fwlio/cam-drin. Yn ail bod y rhaglen sydd ar hyn o bryd yn cael ei chyflwyno gan Heddluoedd Cymru i ysgolion yn cael ei ehangu i gynnwys canolfannau ieuenctid a chymunedol ar gyfer pobl ifanc, staff a rhieni.

Roedd y bleidlais yn unfrydol o blaid y ddau.