Ymgyrchoedd Cenedlaethol 2011-2012

Mae Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan (AWSLCP) yn cefnogi nifer o Ymgyrchoedd Cenedlaethol sy’n berthnasol i themâu’r rhaglen.

Ymgyrch Genedlaethol
Nodau
Dyddiad
Dilynwch yr Hyperddolenni isod i gael disgrifiad o’r gwersi sy’n cefnogi’r ymgyrchoedd cenedlaethol
Diwrnod Diogelwch Personol
Digwyddiad blynyddol wedi ei anelu at godi ymwybyddiaeth o’r atebion syml ac ymarferol y gall pawb eu defnyddio i gynorthwyo i osgoi trais ac ymosodedd yng nghymdeithas heddiw. Mae’n ymwneud â chynorthwyo pobl i fyw bywydau diogelach a mwy hyderus.
Hydref 10
BANG Noson Tân Gwyllt/ Calan Gaeaf
Mae ymgyrch ‘Be A Nice Guy’ yn fenter Heddlu a Diogelwch Cymunedol Cymru gyfan sy’n ceisio lleihau digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ystod y cyfnod dathlu.
Hydref 10 - Tachwedd 5
Wythnos Gwrth-fwlio
Codi ymwybyddiaeth o ganlyniadau bwlio a darparu strategaethau i annog plant i roi diwedd ar fwlio a dweud wrth oedolyn yr ymddiriedir ynddo.
Tachwedd 14 – 20
Wythnos Ymwybyddiaeth Alcohol
Alcohol Concern yw’r elusen genedlaethol ar gyfer camddefnydd alcohol, sy’n ymgyrchu am bolisi alcohol effeithiol a gwell gwasanaethau ar gyfer pobl y mae problemau cysylltiedig ag alcohol yn effeithio ar eu bywydau.
Tachwedd 14 – 20
Diwrnod Rhuban Gwyn/ Cam-drin Domestig
Ymgyrch genedlaethol i atal trais domestig yn erbyn menywod.
Tachwedd 28
Diwrnod Diogelwch ar y Rhyngrwyd
Diwrnod i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch ar y rhyngrwyd. Mae’r diwrnod yn amlygu’r defnydd ar www.ThinkUKnow.co.uk, a gynhelir gan yr asiantaeth Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP).
Chwefror 7

Cyn bob ymgyrch bydd y Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion (SHCY) yn cysylltu â’u hysgolion i gyflwyno gwersi allweddol wedi eu cysylltu i ffocws yr ymgyrch.  Er enghraifft, cyflwynodd y swyddogion wasanaethau a nifer o wersi yn rhybuddio disgyblion am beryglon cam-ddefnyddio tân gwyllt a chanlyniadau ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y gymuned.

Yn yr un modd, gall swyddogion gyflwyno gwasanaethau a gwersi sy’n amlygu meysydd allweddol eraill sydd yn y Rhaglen. 

Mae disgyblion, rhieni ac athrawon yn gwerthfawrogi’r mewnbwn.  Dywedodd un disgybl,

“Roeddwn i’n meddwl fy mod yn gwybod llawer am alcohol ond dysgodd yr heddlu bethau newydd i ni. Dysgais lawr mwy am beryglon alcohol nad oeddwn i wedi meddwl amdanynt cyn hynny.”

Mae athrawon hefyd yn croesawu’r gefnogaeth ychwanegol a gynigir gan yr AWSLCP. 

“O ganlyniad i’r Rhaglen Cyswllt Ysgolion credaf fod ein myfyrwyr yn fwy diogel ac yn llawer llai tebygol o fod yn ddioddefwyr pethau megis seibr-fwlio.”

Mae’n galondid i nodi bod y negeseuon diogelwch a gyflwynir yn yr ysgol yn ymdreiddio i’r cartref.  Meddai un rhiant,

“Daw fy mhlentyn adref a siarad am y gwersi a gafodd gyda’r SHCY.”

Mae diogelu plant yn brif bryder i’r Heddlu ac eraill yn y gymuned.  Mae’r gwaith partneriaeth a wneir gan y SHCY yn eu hysgolion yn ystod gwahanol wythnosau’r ymgyrchoedd yn rhoi gwybodaeth i ddisgyblion a darparu strategaethau i gynorthwyo pob un i aros yn ddiogel.

“Roedd yn ddefnyddiol iawn pan soniodd y swyddog am ChildLine a rhoi’r rhif i ni.” 

Mae’r SHCY yn parhau i atgyfnerthu’r gwaith atal gwerthfawr drwy gydol y flwyddyn yn yr ystafell ddosbarth.