Be Di'r Gyfraith?

 • Alcohol a'r Gyfraith

 • Beth mae'r gyfraith yn dweud ynglŷn â phrynu ac yfed alcohol?

  Prynu ac yfed alcohol

  Mae'n anghyfreithlon gwerthu alcohol i unrhyw un o dan 18 oed.

  Hefyd, mae'n ANGHYFREITHLON i oedolion geisio prynu alcohol i unrhyw un o dan 18 oed.

 • Yfed Alcohol

  Adref:

  Mae'n anghyfreithlon i blant o dan 5 oed yfed alcohol adref.

  Uwchlaw'r oed hwn, rhaid i blant gael caniatâd rhiant i yfed alcohol adref.

 • Yfed Alcohol

  Mewn tafarn:

  Caiff plant o dan 14 oed ond mynd mewn i dafarndai sy'n caniatáu i blant fynd mewn gydag oedolyn, ond rhaid iddynt aros yn yr ardd neu'r ystafell deulu.

  Ni chânt yfed alcohol!

  Caiff plant o dan 16 oed ond mynd mewn i dafarn gydag oedolyn.

  Ni chânt yfed alcohol!

 • Yfed Alcohol

  Caiff plant 16 neu 17 oed fynd mewn i dafarn gydag oedolyn, a chaiff oedolyn brynu diod iddynt gael gyda phryd bwyd (nid gwirodydd)

 • Yfed mewn mannau cyhoeddus

  Dim ond pobl dros 18 oed caiff yfed yn gyhoeddus. Does dim hawl gan unrhyw un yfed mewn parthau di-alcohol. Mae'r rhain yn ardaloedd mewn rhai trefi lle caiff neb yfed mewn mannau cyhoeddus. Caiff yr heddlu atafaelu alcohol sy'n cael ei yfed gan blant dan 18 yn gyhoeddus.

 • Meddw ac Afreolus

  Mae yna gyfreithiau hefyd ynglŷn â bod yn feddw ac afreolus mewn mannau cyhoeddus.

  Os ydynt yn cael eu harestio, mae troseddwyr fel arfer yn derbyn cosb benodedig am £80.

  Hefyd, caiff troseddwyr eu hanfon i'r llys lle y gallant wynebu dirwy o hyd at £5000.

 • Yfed a Gyrru

  • Yn y DU, y terfyn alcohol ar gyfer gyrwyr yw 80mg o alcohol fesul 100ml o waed.

  Yn y rhan fwyaf o wledydd Ewropeaidd, mae'r terfyn yn llai – 50mg o alcohol mewn 100ml o waed fel arfer.

  Peidiwch byth â derbyn lifft gan rywun sydd wedi bod yn yfed alcohol 

 • Yfed a Gyrru – Cosbau

  Bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal dros y terfyn alcohol wrth yrru yn cael ei wahardd rhag gyrru am o leiaf 12 mis ac yn derbyn dirwy o hyd at £5,000.

  Hefyd, gallech gael eich anfon i'r carchar am hyd at 6 mis.

  Os fyddwch chi'n cael eich dal yn yfed a gyrru fwy nag unwaith mewn cyfnod o 10 mlynedd, byddwch chi'n cael eich gwahardd am o leiaf 3 blynedd.