Neidio i’r cynnwys
SchoolBeat.cymru

Beth yw’r Rhaglen Heddlu Ysgolion Cymru?

Mae’r Rhaglen yn enghraifft o Weithio mewn Partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a phedwar Heddlu Cymru ac mae’n cynnwys cyfres o wersi Atal Troseddau a mentrau Plismona Cefnogol mewn Ysgolion sydd â’r nodau canlynol:

  • addysgu plant a phobl ifanc ynglŷn â’r niwed y gall camddefnyddio sylweddau ei achosi i’w hiechyd, iechyd eu teuluoedd a’r gymuned ehangach
  • hyrwyddo egwyddorion dinasyddiaeth gadarnhaol drwy gyfrwng addysg
  • gostwng lefelau trosedd ac anrhefn yn ein cymunedau ifanc.

Mae’r Rhaglen yn rhoi gwasanaeth cofleidiol i bob ysgolion a lleoliad addysgol yng Nghymru ac yn cynnig addysg atal troseddau a gwasanaethau plismona cefnogol a grisialir yn is-bennawd y Rhaglen:

Heddlu’n diogelu plant Cymru drwy addysg atal troseddau

Mae 68 o Swyddogion Heddlu Ysgolion (SHY) sydd, yn ogystal â’u hyfforddiant proffesiynol fel Swyddogion Heddlu yn mabwysiadu ymagwedd sy’n canolbwyntio ar y plentyn a wedi’u hyfforddi i gyflwyno gwersi ar themâu camddefnyddio sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad a chymuned i safon addysgol arfer gorau a groesewir yn gynnes gan ysgolion.

Mae’r Swyddogion hefyd yn gallu cynnig amrywiaeth o gyflwyniadau mewn Gwasanaethau. Mae’r gwasanaethau yn cynnig hyblygrwydd ac yn sicrhau bod y Rhaglen yn ymwybodol o’r tueddiadau a’r materion sy’n dod i’r amlwg. Mae cyfres o flogs a deunyddiau eraill hefyd ar gael ar ein gwefan bwrpasol.

Mae’r Swyddogion yn gweithio’n agos gydag arweinwyr Bugeiliol, Ymddygiad a Diogelu mewn ysgolion i gefnogi’r cwricwlwm Iechyd a Lles sydd newydd ei ddatblygu. 

Mae’r Rhaglen yn gweithredu mewn ffordd gorfforaethol i sicrhau bod bob plentyn, 5 i 16 oed ledled Cymru yn cael yr un wybodaeth gyfredol a chywir. 

Mae'r SHY hefyd yn cefnogi ysgolion drwy blismona cefnogol; delio â digwyddiadau gan ddefnyddio polisi Trechu Troseddau mewn Ysgolion a chynnig datrysiadau adferol gan gynnwys cynadledda adferol pan fydd angen.

Pam y datblygwyd Rhaglen Heddlu Ysgolion Cymru?

Datblygwyd y Rhaglen i addysgu pobl ifanc ynglŷn â rhai o’r heriau sy’n effeithio ar ein cymdeithas heddiw. Nod y Rhaglen yw gweithio ag ysgolion i ddiogelu pob plentyn a pherson ifanc sy’n byw yng Nghymru drwy roi gwybodaeth gyfredol iddynt am y peryglon sy’n gysylltiedig â materion fel defnyddio a chamddefnyddio sylweddau, Llinellau Siriol, cam-drin domestig, camfanteisio, bwlio, ymddygiad gwrthgymdeithasol, diogelwch ar y rhyngrwyd, arfau, radicaleiddio a chydlyniant cymunedol. 

Mae’n bwysig bod plant yn cael gwybodaeth gyfredol a chywir gan arbenigwyr i sicrhau y gallant wneud penderfyniadau cywir ar sail gwybodaeth a thrwy hynny osgoi mynd i mewn i’r System Cyfiawnder Troseddol yn ogystal â'u cyfeirio at gymorth a chefnogaeth.

Mae’r Rhaglen yn annog dinasyddiaeth gadarnhaol a thrwy atal yn ceisio diogelu plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed a allai ddod yn ddioddefwyr gweithgarwch troseddol.